Evaluatieonderzoek inzake de procedure maatschappelijke noodzaak voor de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget

september 2018

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste willen wij met dit rapport het voortraject voor het toekennen van een persoonsvolgend budget in het kader van maatschappelijke noodzaak in haar huidige vorm evalueren. Enerzijds moet deze evaluatie een zicht bieden op de knelpunten voor de beoogde doelgroep bij het doorlopen van de procedure. Anderzijds worden ook bestuurlijk-organisatorische knelpunten in kaart gebracht die een impact hebben op het traject. Bij de onderzoeks-vraag wordt aandacht besteed aan de doorlooptijd van de aanvraagprocedure maar ook aan eventuele risico’s op vlak van toegang tot een persoonsvolgend budget maatschappelijke noodzaak (MaNo) voor de aanvrager.