Personen met een verstandelijke handicap onderhevig aan een interneringsmaatregel

februari 2009

Timing

2009

Promotoren

  • Prof. Dr. Bea Maes
  • Prof. Dr. Johan Goethals

Onderzoeker

Sarah Verlinden

Samenvatting

Sinds enkele jaren voert het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een specifiek beleid ten aanzien van geïnterneerden met een verstandelijke handicap. Het huidige hulpverleningsaanbod dat door het VAPH gesubsidieerd wordt, bestaat vooreerst uit ambulante begeleiding voor geïnterneerden met een verstandelijke handicap in de strafinrichting. Daarnaast subsidieert het VAPH drie residentiële units met een erkenning ‘tehuis niet-werkenden’ die opvang bieden aan mensen met een verstandelijke handicap die uit een strafinrichting komen.
Het VAPH gaf SWVG de opdracht een evaluatie te maken van (1) de nood aan ondersteuning voor geïnterneerden met een verstandelijke handicap met een dossier in de Vlaamse Commissies ter Bescherming van de Maatschappij (CBM) en (2) het bestaande zorgaanbod vanuit het VAPH aan de betreffende doelgroep.

Het onderzoeksrapport:

  • brengt de (kenmerken van de) doelgroep van geïnterneerden met een verstandelijke handicap in kaart;
  • beschrijft het huidige aanbod aan geïnterneerde personen met een verstandelijke handicap zoals dat vorm krijgt vanuit diensten en voorzieningen die gesubsidieerd worden door het VAPH;
  • bespreekt het hulpverleningsaanbod voor geïnterneerden met een verstandelijke handicap zoals beschreven in de internationale literatuur;
  • en formuleert aanbevelingen om de begeleiding van geïnterneerden met een verstandelijke handicap verder uit te bouwen.

Concrete aanbevelingen hebben betrekking op:

  • een betere onderkenning van de doelgroep
  • de realisatie van een specifiek aanbod voor de doelgroep
  • uitdagingen voor de reguliere diensten en voorzieningen van het VAPH
  • en een betere samenwerking tussen het VAPH, de geestelijke gezondheidszorg en justitie