Rapport Evaluatie opstart multifunctionele centra (MFC) voor minderjarigen met een handicap

december 2013

Timing

2013

Promotor

Prof. dr. Bea Maes

Onderzoeker

Stephy Colla

Kwantitatieve dataverzameling m.m.v.

  • Anneleen Debroeck
  • Thomas Heynderickx

Samenvatting

De oprichting van de multifunctionele centra (MFC) voor minderjarigen met een handicap kadert in het zorgvernieuwingsbeleid ten aanzien van personen met een handicap. In ‘Perspectiefplan 2020’ formuleert men twee globale doelstellingen: (a) zorggarantie voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood en (b) geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en assistentie realiseren (Vandeurzen, 2010). Met de oprichting van de MFC’s willen het VAPH en de Vlaamse overheid bijdragen aan het realiseren van de bovengenoemde doelstellingen.

Dit onderzoek beoogt een evaluatie van de opstart van de MFC’s met als doel bevorderende en belemmerende factoren, evenals kansen en knelpunten te identificeren en handvaten aan te reiken voor een optimale verdere uitrol van de MFC-werking binnen de zorg voor personen met een handicap. We richtten ons daarbij op verschillende niveaus, namelijk het niveau van de cliënt, de hulpverlening, de organisatie en de bredere context.

We hanteerden verschillende onderzoeksmethoden. Vooreerst werden verkennende gesprekken gevoerd met de verantwoordelijken van de pilootorganisaties. Daarnaast hebben we de registratiegegevens betreffende de ondersteuning van 2656 cliënten geanalyseerd. Ten derde organiseerden we 12 focusgroepen: één in elk van de MFC’s, een overkoepelende focusgroep en een focusgroep voor belendende diensten en sectoren. Tot slot hebben we een interview afgenomen van 23 cliënten.

De resultaten wijzen uit dat een MFC-werking de potentie heeft om de beleidsdoelstellingen (meer cliënten helpen met dezelfde middelen, meer contextgerichte/inclusieve ondersteuning en meer vraaggestuurde ondersteuning op maat van de cliënt, meer regie bij de cliënten) te realiseren. In het onderzoeksrapport worden de resultaten gedetailleerd beschreven en beleidsaanbevelingen geformuleerd.