Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

Sinds 1 april 2023 zijn vervoers- en verblijfskosten opgenomen in de refertelijst en gelden er nieuwe voorwaarden. 

Kreeg u of uw kind vóór 1 april 2023 al een tegemoetkoming voor vervoers- en verblijfskosten, dan blijft de goedkeuring geldig bij de verderzetting van de opleiding binnen hetzelfde onderwijsniveau (bijvoorbeeld bij de verderzetting van het lager onderwijs of bij de verderzetting van het secundair onderwijs). Voor kosten gemaakt vanaf 1 april 2023 moet u wel gebruik maken van de nieuwe kostenstaat.

Bij de overgang naar een volgend onderwijsniveau (bijvoorbeeld de overgang naar het secundair of de overgang naar het hoger onderwijs) vervalt de goedkeuring. U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen via het nieuwe aanvraagformulier.

Wat en voor wie?

Kunt u of uw kind zich wegens de handicap niet te voet, met een mobiliteitshulpmiddel, met een (aangepaste) fiets of met het openbaar vervoer vanuit de woonplaats naar school verplaatsen? Het VAPH kan in dat geval onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming geven voor individueel vervoer van en naar de school en voor verblijf op een internaat of op een studentenkamer.

Met individueel vervoer wordt vervoer met de eigen auto, vervoer door een vrijwilliger, vervoer met een gesubsidieerde taxi of vervoer met een privétaxi bedoeld. Het kan gaan over dagelijks vervoer van en naar de school en over wekelijks vervoer naar het internaat of naar de studentenkamer.

De tegemoetkoming is bedoeld voor leerlingen die school lopen in het gewoon lager of secundair onderwijs en voor studenten en cursisten in het hoger onderwijs, hoger beroepsonderwijs of het volwassenenonderwijs.

Als student of cursist in het hoger onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het volwassenenonderwijs komt u in aanmerking als de opleiding voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan over een opleiding voor het behalen van een eerste bewijs van een beroepskwalificatie of een eerste graduaats-, professionele bachelor- of masterdiploma. In geval van herscholing kan het ook gaan over het eerste bewijs van een beroepskwalificatie of eerste diploma na het verwerven van de handicap. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, dienen studenten en cursisten een minimaal aantal studiepunten of lesuren op te nemen. Ook op het aantal studiejaren waarvoor een tegemoetkoming mogelijk is, staat een maximum.

Verblijfskosten op een studentenkamer zijn enkel mogelijk als uw onderwijsinstelling zich op minder dan 60 minuten reistijd met het openbaar vervoer van uw woonplaats bevindt. 

U vindt de concrete informatie over de voorwaarden in de refertelijst.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming voor vervoerskosten?

Het VAPH vergoedt vervoerskosten via een bedrag per kilometer. Er gelden maxima voor het aantal kilometer en het aantal ritten die in aanmerking komen. U vindt de concrete bedragen in de refertelijst.

De kilometervergoeding is een forfaitaire vergoeding die volstaat voor een combinatie van eigen vervoer, vervoer door vrijwilligers, vervoer met een gesubsidieerde of privétaxi (al dan niet via dienstencheques of taxicheques). Het bedrag kan vrij besteed worden aan een of meer van de verschillende vervoersoplossingen.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming voor verblijfskosten?

Het VAPH vergoedt een maximumbedrag per jaar voor verblijf op een internaat en een maximumbedrag per maand voor kotstudenten. Voor verblijf op een internaat worden basiskosten in mindering gebracht van het de eerste huurfactuur. U vindt de concrete bedragen in de refertelijst.

Hoe aanvragen?

Aanvraagprocedure minderjarigen

Minderjarigen die nog niet erkend zijn door het VAPH als persoon met een handicap, moeten hun eerste aanvraag indienen bij de intersectorale toegangspoort (ITP), een dienst van het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid.

Om de procedure op te starten, neemt u contact op met een multidisciplinair team(opent nieuw venster) dat erkend is om minderjarigen te begeleiden bij hun aanvraag bij de intersectorale toegangspoort.

Minderjarigen die al erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH vóór 1 maart 2014 of die voor de tweede of volgende keer een tegemoetkoming vragen, moeten geen aanvraag meer indienen via de intersectorale toegangspoort. Zij volgen dezelfde aanvraagprocedure als die voor meerderjarigen bij het VAPH.

Aanvraagprocedure meerderjarigen

U vult het formulier ‘Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten voor vervoer en verblijf’ in en bezorgt het aan het VAPH

Op het formulier Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten voor vervoer en verblijf vermeldt u de vervoers- en verblijfskosten waarvoor u een tegemoetkoming vraagt. U ondertekent het formulier en u bezorgt het per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats. Of, u laadt het formulier op in het e-loket mijn VAPH (via het tabblad ‘Documenten’).

Diende u nog niet eerder via een multidisciplinair team een aanvraag voor een hulpmiddel in?

Dan moet u ook nog module D van het multidisciplinair verslag laten opmaken door uw multidisciplinair team (MDT).

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist?

De beoordeling en de beslissing van een aanvraag voor tegemoetkoming voor vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs, verloopt op dezelfde manier als de beoordeling en de beslissing van de aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen.

Wat is de geldigheidstermijn van een goedkeuring?

Een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor vervoers- of verblijfskosten blijft geldig tot de leerling of student overgaat naar een ander onderwijsniveau, bijvoorbeeld naar het secundair onderwijs of naar het hoger onderwijs. 

Hoe kosten indienen?

U kunt uw kosten voor vervoers- of verblijfskosten maandelijks, voor een periode of jaarlijks indienen via het formulier Kostenstaat voor vervoer en verblijf in het gewoon onderwijs (aanvraag vanaf 1 april 2023). Voor een automatische berekening van de totale vervoerskosten kunt u gebruik maken van de Excelversie. In pdf-versie moet u de totale vervoerskosten zelf berekenen. 

De kostenstaat en bijhorende documenten moeten bezorgd zijn binnen de 12 maanden na de factuurdatum of nadat de ritten werden gereden.

Voor dezelfde ritten kunnen geen taxikosten via een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) ingediend worden.

Een rechtstreekse betaling aan de taximaatschappij of aan de verhuurder is mogelijk als u het formulier Toestemming om rechtstreeks aan een leverancier te betalen aan het VAPH bezorgt.

Informatie over vervoer met de eigen wagen en over aangepast individueel vervoer

man duwt rolstoelgebruiker in de auto
Bron: Shutterstock.com

Vervoer met de eigen wagen

Het VAPH biedt onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor aanpassingen aan de eigen wagen om uw kind mee te nemen of om als persoon met een handicap zelf met de wagen te rijden. U vindt informatie over autoaanpassingen in onze hulpmiddelendatabank. Concrete informatie over de tegemoetkoming voor autoaanpassingen vindt u in de refertelijst.

Openbaar aangepast vervoer of gesubsidieerd taxivervoer

Openbaar aangepast vervoer is aangepast vervoer van deur-tot-deur voor personen met een mobiliteitsbeperking aan een sociaal tarief. Openbaar aangepast vervoer wordt ook ‘gesubsidieerd taxivervoer’ genoemd. 

De Vlaamse overheid voorziet maximumtarieven die de vervoersaanbieder aan de gebruiker mag aanrekenen onder de regeling van het openbaar aangepast vervoer. De vervoerder mag geen bijkomende vergoedingen aan de gebruiker aanrekenen. Sommige aanbieders werken met een maximum aantal ritten per maand (4, 8, 16).

Vrijwilligersvervoer en Minder Mobielen Centrale 

Een Minder Mobielen Centrale organiseert vervoer op maat voor personen met een mobiliteitsbeperking en een laag inkomen. De Minder Mobielen Centrales zijn een dienstverlening aangeboden door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. Het vervoer gebeurt door vrijwilligers met hun eigen wagen of met een wagen van de Minder Mobielen Centrale.

Naast de Minder Mobielen Centrales zijn er nog andere diensten die ook vrijwilligersvervoer organiseren. 

Taxivervoer 

Sommige privé-taxibedrijven verzorgen aangepast vervoer op aanvraag tegen betaling. Taxidiensten hanteren wettelijk vastgelegde tarieven. 

Dienstencheques en taxicheques

Bij erkende bedrijven voor aangepast vervoer kan met dienstencheques(opent nieuw venster) (20 % goedkoper) worden betaald. In sommige gemeenten worden voor inwoners met een mobiliteitsbeperking taxicheques(opent nieuw venster) (50 tot 100 % goedkoper) voorzien waarmee taxivervoer kan worden betaald. De cheques hebben een waarde waarvan de gebruiker maar een deel moet betalen. De bedragen en het maximum aantal verschillen per gemeente. Afhankelijk van de gemeente worden de cheques door alle of door een beperkt aantal taxibedrijven aanvaard.

Meer informatie over openbaar aangepast vervoer, vrijwilligersvervoer en aangepast taxivervoer vindt u op meermobiel.be(opent nieuw venster). Op die website vindt u ook een zoekmodule waarmee u per type vervoer de vervoersaanbieders in uw regio kunt opzoeken.

Documenten

Documenten in geval van aanvraag of goedkeuring voor 1 april 2023

Publicaties