Fusie en overdracht van beheer

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze tijdig een aanvraag indienen bij het VAPH. Zo kan het VAPH de vergunningen en/of erkenningen van de betrokken organisaties aanpassen, net als de betalingen van voorschotten en afrekeningen.

Wat is een fusie of overdracht van beheer?

 • Overdracht van beheer: de organisaties blijven als aparte entiteiten functioneren onder één inrichtende macht.
 • Fusie: de organisaties gaan als één entiteit functioneren.

Fusie en overdracht van beheer aanvragen

Fusies of overdrachten van beheer gaan voor het VAPH in bij het begin van een nieuw kalenderjaar op 1 januari. Ten minste 6 maanden vooraf wordt de formele aanvraag aan het VAPH bezorgd via erkenningen@vaph.be.

Bij de formele aanvraag zijn volgende documenten toegevoegd:

 • een overeenkomst tussen de betrokken vzw’s over de fusie of overdracht van beheer, ondertekend door de raden van bestuur
 • het verslag van de algemene vergadering van de betrokken vzw’s waarin de fusie of overdracht van beheer wordt goedgekeurd
 • de toekomstige organisatiestructuur, met duidelijke vermelding van:
  • de al dan niet aparte (autonome) entiteiten of de samenvoeging van entiteiten;
  • de naam;
  • het administratief adres;
  • het telefoonnummer;
  • het e-mailadres;
  • de contactpersoon.
 • de motivatie van de fusie of overdracht van beheer, inclusief:
  • timing en visie rond de toekomstige werking;
  • een beschrijving van de werking en verantwoordelijken tijdens de eventuele overgangsperiode.
 • de nieuwe statuten (enkel in geval van een nieuwe vzw) en de samenstelling van de raad van bestuur
 • de expliciete verklaring dat de overnemende vzw de rechten en plichten van de overdragende vzw overneemt

Belangrijke aandachtspunten voor de vzw’s bij een fusie of overdracht van beheer

 • Voor het VAPH gaat de fusie in vanaf 1 januari van het jaar volgend op de aanvraag.
 • Er moet een stand van zaken opgemaakt worden rond personeel en boekhouding waar alle partijen mee akkoord moeten gaan.
 • De eventuele boekhoudkundige of andere gevolgen, rechten en plichten moeten uitgeklaard worden.
 • Alle bestaande VIPA-akkoorden, lopende VIPA-dossiers en erfpachtregelingen moeten mee overgedragen worden. De aanvrager moet hiervoor voorafgaand zelf de nodige meldingen doen bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).
 • Na de overdracht moeten alle bestaande documenten en contracten aan de nieuwe naam en adresgegevens worden aangepast.
 • Alle gebruikers moeten tijdig en omstandig geïnformeerd worden over de fusie en de eventuele implicaties ervan op onder andere de werking.

Opvolging door het VAPH

 • Het VAPH kan na de formele aanvraag een overleg voorstellen om de nodige praktische afspraken te maken voor de  fusie of overdracht van beheer, en op eventuele vragen te kunnen antwoorden
 • Daarnaast kunt u voor vragen terecht bij erkenningen@vaph.be.