9 maart 2023

Het VAPH start het project Jongvolwassenen

Het VAPH streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap. In 2023 start het VAPH het project Jongvolwassenen en zet daarmee de schijnwerper op jongvolwassenen met een (vermoeden van) handicap. Want een inclusief beleid betekent dat ook zij alle kansen moeten krijgen om hun toekomst vorm te geven en hun leven uit te bouwen. 

We bouwen met het project voort op de bijzondere plaats die jongvolwassenen kregen in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering, het Actieplan Jongvolwassenen, en het Geïntegreerd Jeugd- en Gezinsbeleid en maken van alle initiatieven rond jongvolwassenen een coherent verhaal.

Met dit project wil het VAPH verder inzetten op een vlotte overgang van minder- naar meerderjarigheid voor jongvolwassenen met een (vermoeden van) handicap. Dat willen we doen door de volgende acties:

  • We nemen onze eigen instrumenten en procedures die zich richten op deze doelgroep onder de loep en gaan aan de slag met de uitdagingen en goede praktijken die we daarbij vaststellen.
  • We stemmen intersectoraal af en werken samen met andere actoren die werken rond ondersteuning voor jongvolwassenen met een (vermoeden van) handicap. We willen deze jongvolwassenen de nodige tools en informatie aanreiken om aan brede en inclusieve toekomstplanning, -voorbereiding en -realisatie te kunnen doen.
  • We verbreden onze kennis over de noden en ondersteuningstrajecten van jongvolwassenen met een (vermoeden van) handicap via wetenschappelijk onderzoek.
  • We maken de informatie over de dienstverlening voor jongvolwassenen breder toegankelijk voor deze doelgroep en hun netwerk.

Voor alle acties binnen het project streven we naar een optimale afstemming met alle belanghebbenden. We verwachten in 2023 al enkele belangrijke stappen te zetten, maar we voorzien een langere termijn om deze acties kwalitatief uit te werken. De voortgang en resultaten van dit project zullen via deze nieuwsbrief gecommuniceerd worden.

Lees ook: Online infosessie persoonsvolgend budget na jeugdhulp 2023

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen