22 juni 2023

De grote contouren van het nieuwe kwaliteitsdecreetWat betekent dat nu voor de VAPH-sector?

Op 3 mei 2023 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  

Dat decreet geldt voor het hele beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en schetst de grote lijnen voor het werken aan kwaliteit van zorg, en maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op evoluties in zorg en ondersteuning en op maatschappelijke tendensen.  

Het decreet formuleert belangrijke principes en verwachtingen ten aanzien van voorzieningen die zorg verlenen. ‘Zorg’ wordt daarbij breed gedefinieerd: het gaat over de activiteiten in het kader van het gezondheids-, welzijns-, of gezinsbeleid, en omvat dus zowel hulp, als ondersteuning, zorg, kwaliteit van leven, … 

In het nieuwe decreet worden zeven belangrijke principes naar voren geschoven. Er wordt vertrokken vanuit een brede benadering van kwaliteit. Kwaliteit wordt gezien als een onderdeel van maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning. Dat betekent dat zorg en ondersteuning naast kwaliteitsvol ook performant, duurzaam, sociaal rechtvaardig, relevant en toegankelijk moet zijn. 

De komende periode wordt er verder vormgegeven aan de verdere invulling van het decreet, in overleg met de belanghebbenden, en rekening houdend met de huidige dynamieken en regelgeving. De invulling gebeurt voor zover het kan intersectoraal, waar nodig en waar aangewezen per sector of per werkvorm.

In tegenstelling tot het huidige kwaliteitsdecreet, legt het nieuwe decreet weinig instrumenten en specifieke kaders vast. Het is aan de verschillende belanghebbenden om adviezen te formuleren over hoe best aan kwaliteit wordt gewerkt, en dus specifiek ‘kwaliteitskaders’ voor te bereiden.

Bijvoorbeeld:  

  • Schuiven we een kwaliteitsmodel naar voor? 
  • Werken we verder met een kwaliteitshandboek, of net niet? 
  • Hoe versterken we de stem van de zorggebruiker?

Meer informatie vindt u op www.departementwvg.be/kwaliteitsdecreet(opent nieuw venster) 

Wat betekent dat nu voor de VAPH-sector? 

Voor de VAPH-sector werken we het nieuwe kwaliteitskader uit, samen met belanghebbenden, door het organiseren van ‘kwaliteitstafels’. Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen in de sector en meer specifiek het onderwerp kwaliteit, zijn de kwaliteitstafels gestart in september 2022.

We doen dat via debat en interactie met deelnemers die de sector vertegenwoordigen: vertegenwoordigers van gebruikers en van zorgaanbieders, werknemers en overheid. 

Samen zullen we een voorstel van nieuw kwaliteitskader voorleggen aan de adviesorganen van het VAPH.

Het huidige kwaliteitsbesluit van 2011(opent nieuw venster) blijft dus van kracht zolang er geen nieuw uitvoeringsbesluit is goedgekeurd.  

Ook andere kwaliteitseisen zoals uit het besluit voor MDT’s en bijstandsorganisaties blijven ongewijzigd van kracht. 

Bij de uitwerking van het nieuwe kwaliteitskader staan onder andere de principes kwaliteit van leven en participatie voorop, ten gunste van alle gebruikers van zorg en ondersteuning. We houden regelluwte voor ogen. Enkel na cocreatie en advies van de brede sector kunnen we zaken veranderen. Wij houden eraan om u tijdig en voor inwerkingtreding van veranderingen te informeren.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen