22 september 2023

Hulpmiddelen en aanpassingen: nieuwe info in VGT

In het voorjaar waren er een aantal wijzigingen aan de regelgeving en VAPH-procedures voor hulpmiddelen en aanpassingen.

De belangrijkste wijzigingen worden in een nieuwe video toegelicht voor mensen die gebruikmaken van Vlaamse Gebarentaal (VGT).

Video

Duurtijd:
6 minuten 14 seconden

Hulpmiddelen en aanpassingen: wat is nieuw sinds 1 april 2023?

Er zijn bij het VAPH een aantal veranderingen in de regelgeving voor hulpmiddelen en aanpassingen. Die staan in het zogenaamde ‘IMB-besluit’. De veranderingen gelden voor alle aanvragen ingediend vanaf 1 april 2023. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

Forfaitair gebruik van hulpmiddelen

Als het VAPH u een refertebedrag heeft toegekend voor een bepaald hulpmiddel, kunt u dat refertebedrag in sommige gevallen voortaan besteden aan een ander hulpmiddel uit de refertelijst. Dat hulpmiddel moet minimaal dezelfde mogelijkheden bieden. Meestal is het duurder en biedt het meer mogelijkheden dan strikt noodzakelijk. 

Opgelet: Dit is niet mogelijk bij alle hulpmiddelen. Als dit mogelijk is voor het hulpmiddel dat u wilt aankopen, staat dat vermeld in de hulpmiddelenfiche.

Hulpmiddelen met aanvullingen

Sommige hulpmiddelen zijn samengesteld uit verschillende onderdelen of hebben aanvullingen. Die worden apart vermeld in de refertelijst. Om de aanvraag van een tegemoetkoming te vereenvoudigen, kunnen die onderdelen als één geheel of ‘configuratie’ worden behandeld. Zo kunnen de refertebedragen van het hulpmiddel en van de aanvullingen bij elkaar opgeteld worden. Bijvoorbeeld: Een rookmelder of babyfoon kan als aanvulling aangevraagd worden bij een signaleringssysteem. Het geheel vormt dan een ‘configuratie’. Het refertebedrag van het signaleringssysteem en van de rookmelder of babyfoon wordt dan samengeteld.

Termijn tegemoetkoming herstelkosten

Het VAPH voorziet een maximale termijn waarbinnen u facturen kunt indienen voor een terugbetaling. Wanneer u herstelkosten heeft, kunnen die door het VAPH vergoed worden als het op het moment dat u een tegemoetkoming aanvraagt, niet langer dan 1 jaar geleden is dat u de kosten hebt gemaakt. Dat geldt voor alle herstelkosten, dus ook wanneer de refertelijst geen tegemoetkoming voor herstelling van uw hulpmiddel voorziet of wanneer het toegekende budget voor herstellingen aan uw hulpmiddel niet meer volstaat voor een volledige vergoeding van de herstelkosten.

Bijvoorbeeld: als u een factuur heeft met als factuurdatum 1 mei 2023 voor een herstelling aan uw trilwekker, dan kunt u die factuur samen met uw aanvraag voor een vergoeding van die herstelling als geldig bewijs indienen tot 30 april 2024 voor een terugbetaling. Voor die aanvraag hoeft u geen beroep te doen op een multidisciplinair team, maar kunt u het formulier op de website van het VAPH gebruiken.

Voorwaarden voor aanvullend herstelbudget

Bij de beoordeling van aanvragen voor aanvullende herstellingskosten wordt gekeken naar drie zaken:

  • de resterende gebruiksduur van het hulpmiddel
  • de kostprijs van de herstelling in vergelijking met de aankoop van een nieuw hulpmiddel
  • de restwaarde van het hulpmiddel.

Rechtstreekse betaling aan leverancier

Het VAPH heeft een formulier waarmee u toestemming kunt geven aan het VAPH om de kosten rechtstreeks aan de leverancier te betalen. Het VAPH zal voortaan geen alternatieven meer aanvaarden (zoals verklaringen die door een leverancier zelf zijn opgemaakt). U moet dus het formulier gebruiken.

Bewijs van aankoop

Naast facturen kan het VAPH ook andere aankoopbewijzen aanvaarden, zoals kastickets.

Kosten voor vervoer en verblijf in het gewoon onderwijs

De kosten voor vervoer en verblijf in het gewoon onderwijs zijn nu opgenomen in het ‘IMB-besluit’. 

Meer details over de voorwaarden en procedures met betrekking tot vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs kunnen worden gevonden in de hulpmiddelenfiches in de refertelijst.