19 december 2023

Wijzigingen aan de regelgeving Aanpassingen aan het kwaliteitskader bestaan uit de actualisering van het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) kwaliteit en wijzigingen aan het BVR vergunnen.

In december staan nog enkele wijzigingsbesluiten op de agenda van de Vlaamse Regering. In afwachting van de definitieve goedkeuring informeren we u alvast kort.

Actualisering besluit erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg voorzieningen voor personen met een handicap (BVR kwaliteit van 4 februari 2011)

De Vlaamse Regering van 15 december wijzigde principieel haar besluit met algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap. De voorbije jaren zijn een aantal aanpassingen geadviseerd en beslist rond handelingsplannen, klachtenbehandeling, meldingsplicht (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, beleidsplan e.a. Die worden nu regelgevend verankerd in het bestaande kwaliteitsbesluit. 

Bijkomend zijn er aanpassingen rond eenzijdig ontslag door een voorziening. Tot slot worden artikels uit het hoofdstuk ‘toezicht’ verfijnd met als doel een duidelijke gevolggeving van inspectieverslagen. Zowel het remediëren van aandachtspunten en inbreuken als het toepassen van begeleidende maatregelen is in elke stap van het toezicht nodig. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Waarom nog een wijziging aan het huidige kwaliteitsbesluit?

De principes uit het nieuwe kwaliteitsdecreet(opent nieuw venster) om te komen tot een impactgerichte kwaliteitscultuur worden verder uitgewerkt in samenwerking met belanghebbenden, binnen de VAPH-sector en intersectoraal. Als eerste stap komt er een intersectoraal kaderbesluit dat verdere concretisering zal krijgen in sectorale besluiten. Gezien dat traject nog enige tijd in beslag zal nemen en er toch een aantal zaken op korte termijn moesten aangepast worden, is besloten om die in het huidige kwaliteitskader te verankeren.

Wijzigingen besluit vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap (BVR vergunnen van 24 juni 2016).

De huidige vergunningsprocedure biedt onvoldoende zicht op de werking en het kwaliteitsbeleid van een organisatie. Daarom zal de periode van vergunning met bepaalde duur verlengd worden om meer tijd te geven het kwaliteitssysteem uit te bouwen en een beter zicht te krijgen op de financiële leefbaarheid. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen en uitbreidingen aan de vergunningsnormen.

Welk gevolg hebben die wijzigingen voor bestaande vergunde zorgaanbieders?

Voor bestaande vergunde zorgaanbieders (VZA) betekent de actualisering van het kwaliteitsbesluit enkel een aanpassing aan de procedure van eenzijdig ontslag. Andere regelgevende wijzigingen zijn een verankering van wat na infonota’s werd ingevoerd (denk bijvoorbeeld aan de meldingen).

Voor bestaande vergunde zorgaanbieders met een vergunning van onbepaalde duur hebben de wijzigingen aan de aanvraagprocedure geen impact. De aanpassingen aan de vergunningsnormen zijn ook van toepassing op bestaande vergunde zorgaanbieders.

Meer details over de concrete wijzigingen zullen gecommuniceerd worden zodra de besluiten definitief zijn goedgekeurd. Via een infonota en een online infosessie zullen de wijzigingen worden toegelicht.

Momenteel worden nog een aantal andere wijzigingen aan de regelgeving voorbereid. Het gaat om wijzigingen over het persoonlijke-assistentiebudget en de besteding van het persoonsvolgend budget, de spoedprocedure en het besluit rond personeelssubsidies Zodra die definitief goedgekeurd zijn, zal daarover worden gecommuniceerd.

Hebt u een vraag?

Mail uw vraag naar avf@vaph.be. Let er wel op dat de kantoren VAPH gesloten zijn van 25 december 2023 tot en met 2 januari 2024. 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen