4 juli 2024

Oproep: bevragingen Vroeg en NabijWe hebben uw input nodig om de huidige situatie in kaart te brengen

Op 9 mei 2024 keurde de Vlaamse Regering het kaderdecreet Vroeg en Nabij(opent nieuw venster) goed. Met die nieuwe, geïntegreerde aanpak wil de Vlaamse overheid de ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen hertekenen. Het doel is om hulp zo vroeg mogelijk in te zetten en dichter bij gezinnen te brengen.

Om verder toe te werken naar de uitvoering van de bepalingen in dit decreet dienen ook een aantal zaken verder uitgediept te worden. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe bepaalde zaken momenteel al in de praktijk verlopen.

Daartoe lanceert het VAPH twee bevragingen gericht aan professionelen. We schatten in dat beide bevragingen telkens ongeveer 15 minuten tijd vragen om in te vullen. Door deel te nemen, bezorgt u ons waardevolle informatie die het VAPH mee kan nemen bij de verdere uitwerking en concretisering van Vroeg en Nabij. 

1. Concept ‘bijschakelen’

Een van de concepten die centraal staan binnen Vroeg en Nabij is het concept van 'bijschakelen' van zorg en ondersteuning. Bijschakelen moet ervoor zorgen dat (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren, hun gezin en context een gecontinueerd en geïntegreerd antwoord krijgen op maat van hun zorg- en ondersteuningsvraag. Dat kan door bijvoorbeeld de huidige ondersteuning te intensifiëren of door andere expertise te betrekken om een beter antwoord te krijgen op de zorg- en ondersteuningsvraag en om breuken in de ondersteuning te vermijden.

Met deze bevraging wil het VAPH in kaart brengen hoe er tot op heden wordt 'bijgeschakeld', welke stappen vooruit u nog ziet en welke drempels u ervaart. 

  • Wie kan deze bevraging invullen? MFC’s, RTH-aanbieders (minderjarigen) en persoonlijke assistenten
  • Hoe kunt u deze bevraging invullen? Via deze link(opent nieuw venster)
  • Deadline voor invullen: 31 augustus 2024

2. Diagnostiek

Een van de elementen die centraal staan binnen dit decreet is de rol van diagnostiek.

In het kaderdecreet wordt diagnostiek als volgt gedefinieerd: “het proces, voor, tijdens en na een zorg- of ondersteuningstraject, van het in kaart brengen en analyseren van een zorg- of ondersteuningsvraag met als finaliteit zorg en ondersteuning te kunnen waarmaken”.

Er wordt dus een brede visie gehanteerd op diagnostiek. Door deze brede visie kunnen ook spelers in het werkveld worden gevat die diagnostiek niet als kernopdracht hebben. 

Het VAPH heeft sinds enkele jaren de kernopdracht van diagnostiek overgeheveld aan het agentschap Opgroeien. Vanuit het VAPH is het daarom interessant om te weten op welke wijze diagnostiek vandaag al vorm krijgt binnen de organisaties die handicapspecifieke zorg en ondersteuning geven aan minderjarigen met een (vermoeden van) handicap. 

  • Wie kan deze bevraging invullen? MFC’s en RTH-aanbieders (minderjarigen)
  • Hoe kunt u deze bevraging invullen? Via deze link(opent nieuw venster)
  • Deadline voor invullen: 31 augustus 2024

We hopen op uw waardevolle bijdrage om samen de zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun gezinnen te verbeteren.

Als u hier verder nog vragen over heeft, kunt u die stellen via mail aan beleid@vaph.be.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen