23 oktober 2018

PERSBERICHT

In de commissie welzijn maakte de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen bekend dat de ultieme doelstelling van het beleid voor personen met een handicap dichterbij komt. Deze doelstelling bestaat erin om zorggarantie te bieden voor wie de kloof het grootst is tussen ondersteuning die men krijgt en welke nodig is. Tegelijkertijd: de gespecialiseerde ondersteuning laagdrempelig toegankelijk maken, zodat ook wachtenden daar al terecht kunnen. Het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) blijkt een aantrekkelijk systeem te zijn. Dat blijkt uit de permanente aangroei van vragen: de persoon met een handicap weet nu dat hij zelf zijn budget kan besteden en de regie over het eigen leven houdt.

Voor 2018 kwam er een investering van 56,9 miljoen euro om persoonsvolgende budgetten ter beschikking te stellen. Een eerste evaluatie op basis van de gegevens van de eerste jaarhelft bevestigen dat die weg effectief ingeslagen is. In die periode kregen 868 personen een persoonsvolgend budget ter beschikking. Over het gehele jaar 2018 zullen 2445 personen met een handicap een budget of een deelbudget ter beschikking gesteld gekregen hebben. Daarbij is nu al duidelijk dat de meeste daarvan gaan naar de meest dringende vragen (noodsituaties, spoedprocedures…) en naar de vragen uit de hoogste prioriteitengroepen 1 en 2. In die laatste twee zijn de vragen uit het oude systeem allemaal weggewerkt. Daarnaast worden ook budgetten ter beschikking gesteld van personen met een handicap met een specifieke problematiek en hoge zorgnood, zoals personen met een niet-aangeboren hersenletsel en geĂŻnterneerden.

Net geen 11.000 personen met een handicap beschikken in diezelfde periode over een of andere vorm van ondersteuning: dankzij het aanbod van de laagdrempelige rechtstreeks toegankelijke hulp en/of het feit dat ze beschikken over een (deel)budget of een BOB/zorgbudget. Van dit laatste blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de meerderheid het BOB/zorgbudget apprecieert. Dit vooral omdat het hun persoonlijke situatie en deze van de mantelzorger verlicht door de mogelijkheid om ondersteuning te organiseren zonder administratieve lasten. De hoogte van het BOB/zorgbudget, 300 euro per maand, krijgt eveneens een ruime voldoende.

Vanaf 1 oktober komen er tenslotte 205 extra voltijdse tewerkstelling equivalenten (VTE) bij in de multifunctionele centra voor minderjarigen. Dit om de werkdruk te verlichten, ontstaan als gevolg van historische personeelstekorten enerzijds en door de gewijzigde en complexe zorgvraag van kinderen en jongeren anderzijds.

Voor 2019 zal meer dan 100 miljoen euro extra worden ingezet, en volgt men de ingeslagen weg. Ze zullen in de eerste plaats worden ingezet om meer persoonsvolgende budgetten meerderjarigen en persoonlijke assistentiebudgetten minderjarigen ter beschikking te stellen waar de kloof tussen vraag en wat nodig is het grootst en meest dringend is.

Lees alle nieuwsberichten