8 mei 2020

PERSBERICHT - Geleidelijke doorstart VAPH-zorgaanbieders en ondersteunende diensten.

Bij de start van de coronacrisis kozen talrijke personen met een handicap om ofwel voltijds thuis, ofwel in hun voorziening te verblijven. Daarenboven werd heel wat ondersteunende dienstverlening stopgezet. Het VAPH reikt deze zorgaanbieders nu allemaal een kader aan, dat  toelaat om hun doorstart voor te bereiden, rekening houdend met hun mogelijkheden en de noden van alle betrokkenen. Zo om voor een-op-een begeleiding naar een voorziening te gaan, begeleiding thuis te krijgen of deel te nemen aan de dagopvang in groep. Daarnaast kunnen de talrijke door het VAPH gesubsidieerde diensten voor personen met een handicap hun dienstverlening weer starten. Denk aan groene zorg, begeleid werken, bijstand bij het afsluiten van contracten en beheer van het persoonsvolgend budget. Telkens is de voorwaarde dat de geldende beschermingsregels nauwgezet toegepast en gegarandeerd kunnen worden. Het betekent dat dit alles geleidelijk mogelijk wordt vanaf 18 mei. Elke dienst of zorgaanbieder zal zijn cliënten op de hoogte brengen wanneer wat kan.

‘We weten dat de zorg en ondersteuning die velen nu volledig zelf moeten opnemen of uit handen hebben gegeven heel zwaar begint te wegen. Met deze maatregelen krijgen personen met een handicap, hun netwerk en hun zorgaanbieders , net als de rest van de samenleving,  een eerste, toch al iets ruimer perspectief ‘, aldus James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH.

Concreet

Voor meerder- en minderjarigen die gekozen hebben voor de opvang thuis heeft begeleiding op  afstand nog altijd de voorkeur, als evenwaardig alternatief voor een fysieke ondersteuning. Daarnaast wordt het ook mogelijk om:

  • langs te gaan voor gesprekken bij een dienst of voorziening (voorkeur)
  • huisbezoek te krijgen 

Hoe het er in de praktijk aan toe gaat bepalen de voorzieningen en diensten in overleg en binnen het kader dat hen bezorgd werd, zij brengen hun gebruikers op de hoogte wat wanneer zal kunnen. Duidelijk is dat de contacten best een-op-een gebeuren. Gebruik van beschermingsmateriaal, handen wassen, afstand houden (1,5 m), ... blijven cruciaal.

Voor meerderjarigen die voor opvang in de voorziening of thuis hebben gekozen, wordt het mogelijk om opnieuw gebruik te maken van opvang in groep of dagondersteuning. Daarbij zal de groepsondersteuning voor diegenen die van buitenaf komen en zij die in de voorziening verbleven, altijd gescheiden gebeuren, om het doorbreken van de ‘bubbels’ te vermijden. Ook hier blijft het gebruik van beschermingsmateriaal, handen wassen, afstand houden, ... essentieel. 

Belangrijk: vertoont de persoon met een handicap of het begeleidend personeel symptomen, dan kan geen gebruik worden gemaakt van deze nieuwe mogelijkheden. Als er toch begeleiding nodig is, kan dat via telefonisch of online contact

Welke voorzieningen en diensten?

Naast de zorg en ondersteuning vanuit de door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieders, gaat het daarnaast over een breed gamma aan ondersteunende dienstverlening die ambulant  (bij de organisatie) of mobiel (thuis) geboden wordt en dit onder dezelfde beschermende voorwaarden.  Zo is er bv. de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) , begeleid werken,  groene zorg, bijstandsorganisaties (intensieve bijstand), diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten,  de diensten ondersteuningsplan , multidisciplinaire teams, …

Beschermend en testmateriaal

Beschikken over voldoende beschermend materiaal en de mogelijkheid om te testen is erg belangrijk nu. Er moet nog altijd zeer gericht en efficiënt met deze materialen worden omgesprongen, maar de leveringen nemen toe. Na de leveringen van de voorbije weken - bij de zorgaanbieders en bij personen met een handicap die thuis werkgever zijn- volgt in er de loop van volgende week een nieuwe, van deze keer 800.000 door het FAGG goedgekeurd mondmaskers en handalcohol gels.
Schorten en handschoenen blijven schaars en worden daarom prioritair ingezet op basis van besmettingsgraad.
Voor de testings is het streefdoel dat, in functie van de beschikbaarheid, tegen eind mei alle residentiële zorgaanbieders de kans hebben gekregen om personeel en bewoners eenmalig te testen.

Schoolvervangende en schoolaanvullende dagopvang voor minderjarigen

Verruimde maatregelen voor de verschillende vormen van dagopvang voor minderjarigen komen er  binnenkort aan. Door de samenhang met de gedeeltelijke heropstart van onderwijs en grote verschillen in de werkingen van de MFC’s is er hier immers nood aan een specifiek kader.