28 oktober 2022

PERSBERICHT - 1.100 deelbudgetten voor personen met een handicap

28 oktober 2022 – De Vlaamse Regering wil zoveel mogelijk personen met een handicap ondersteunen. Naast extra middelen voor mensen met de meest dringende zorgvragen, wordt 20 miljoen euro uitgetrokken voor mensen die niet tot de hoogste prioriteitengroep behoren, maar wel een duidelijke nood hebben aan zorg en ondersteuning. Daarmee kunnen 1.100 personen (bijkomende) ondersteuning organiseren voor hun meest dringende zorgvragen. Wie in aanmerking komt, ontvangt binnenkort een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning. Zo stelt het onder meer persoonsvolgende budgetten ter beschikking voor meerderjarigen met een handicap. Zo’n budget laat personen met een handicap toe zelf zorg en ondersteuning te kopen. Het zorgt dus niet alleen voor ondersteuning en meer levenskwaliteit, maar ook voor meer autonomie.

Een aanvraag voor zo’n budget wordt beoordeeld op basis van verschillende criteria. Op basis van die criteria wordt iedere aanvraag in een van de drie prioriteitengroepen geplaatst. De prioriteitengroep waarin een aanvraag zich bevindt, geeft aan hoe dringend deze wordt beoordeeld en bepaalt de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.

107 miljoen euro voor meest dringende zorgvragen

Eind december 2021 ondersteunde het VAPH 27.266 mensen met een handicap door middel van een persoonsvolgend budget. Een sterke stijging tegenover het jaar daarvoor, toen dat er 25.399 waren. Het VAPH kon meer budgetten toekennen door het Zorginvesteringsplan van de Vlaamse Regering, dat zorgde voor een investering van 107 miljoen euro. Met dat extra geld kan deze regeerperiode iedereen in de hoogste prioriteitengroep binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget ter beschikking worden gesteld.

20 miljoen euro extra voor 1.100 mensen met een zorgvraag

Een extra investering van nog eens 20 miljoen euro uit het Zorginvesteringsplan moet ervoor zorgen dat ook zoveel mogelijk aan de nood aan zorg en ondersteuning van mensen uit prioriteitengroep 2 al deels wordt tegemoetgekomen. Samen met vertegenwoordigers uit de sector handicap werd beslist om 1.100 personen – een kwart van deze prioriteitengroep – in afwachting van hun volledig persoonsvolgend budget alvast de helft van dat budget toe te kennen. Het gaat om personen die het langst wachten in deze groep. Met de helft van hun budget kan nog niet aan al hun zorgvragen worden voldaan, maar kunnen ze voor een stuk wel al essentiële of alternatieve ondersteuning inkopen.

Mensen zijn niet verplicht om de helft van hun budget te aanvaarden. Wie weigert, wordt ook niet van de wachtlijst geschrapt. Met deze beslissing wordt enkel getracht om zoveel mogelijk mensen die anders zouden moeten blijven wachten, toch al enige ondersteuning te kunnen bieden. We hopen dat we hiermee voor deze personen toch al een verschil kunnen maken”, klinkt het bij het VAPH. “De deelbudgetten zijn ook niet definitief: deze mensen zullen altijd minstens de helft van hun budget ontvangen, maar blijven met hun vraag voor een volledig budget in prioriteitengroep 2 staan met dezelfde prioriteringsdatum.”

“Minister Crevits heeft eerder dit jaar 20 miljoen uitgetrokken om mensen uit prioriteitengroep 2 een deelbudget toe te kennen, als onderdeel van het Zorginvesteringplan. Op die manier kunnen we 1.100 mensen ondersteunen in hun zorgvraag. Het geeft bijvoorbeeld mantelzorgers de nodige ademruimte. Deze personen hebben ook recht op gratis bijstand bij de opstart van de ondersteuning via een bijstandsorganisatie.” – Vervangend minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benjamin Dalle.