Schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang

Principes voor schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang

Bekijk in eerste instantie voor welke kinderen/jongeren de situatie wijzigt sinds 18 mei door de opstart van het onderwijs. Maak duidelijke afspraken met de school wie voor welke opvang en activiteit zal instaan. Maak op basis daarvan een overzicht op inzake welke leerling in welke opvang en activiteit terecht moet of kan komen binnen de dagopvang van het MFC.

Ook voor kinderen en jongeren die nog niet onmiddellijk terug naar school gaan, kan binnen de mogelijkheden van het MFC bekeken worden of er dagopvang kan aangeboden worden. Daarbij wordt nagegaan voor welke thuissituaties de druk het hoogst is, en de dagopvang het meest aansluit bij de noden van de minderjarige en zijn context. Er kan echter ook gewerkt worden met deeltijdse dagopvang, en eventueel een systeem van afwisseling. Als er afwisselend verschillende kinderen en/of jongeren worden opgenomen in dagopvang, is het aangewezen de groepssamenstelling te behouden (bv. dezelfde 20 kinderen en/of jongeren maandag en woensdag, en een andere groep kinderen en/of jongeren dinsdag en donderdag). Als er nog geen dagopvang kan geboden worden, blijven we erop aandringen dat er verder geïnvesteerd wordt in begeleiding op afstand.

Bij opstart van de dagopvang:

Neem voorafgaand telefonisch contact met de ouders:

 • Peil naar het optreden van ziektesymptomen (van het kind of de jongere en van het inwonende netwerk). Als het kind of de jongere of iemand behorende tot het inwonend netwerk ziektesymptomen vertoont, gaat de dagopvang niet door (zie punt 2.3.) en wordt begeleiding voorzien via alternatieve methoden.
 • Maak duidelijke afspraken over de samenhang met de aanwezigheid op school.
 • Maak duidelijke afspraken over wie zal instaan voor het vervoer. Als ouders zelf instaan voor het vervoer, maak dan duidelijke afspraken over de wijze waarop de kinderen en/of jongeren aan de school of dagopvang kunnen worden afgezet en opgehaald.
 • Bezorg ook aan de ouders en de kinderen en/of jongeren (aangepast aan hun kunnen) concrete richtlijnen omtrent hetgeen van hen verwacht wordt.

Voor de organisatie van de opvang zelf:

 • De lokalen moeten voldoende ruim zijn zodat de regels van social distancing kunnen gerespecteerd worden.
 • Maak in de mate van het mogelijke afspraken met de school zodat de contactbubbel van kinderen en jongeren die gebruik maken van de functie verblijf, niet doorbroken wordt. Dat is uiteraard enkel te organiseren als er een nauwe verbondenheid is met de school of scholen.
 • Een optie is om in het MFC de opsplitsing in contactbubbels te maken tussen de kinderen en jongeren die van thuis uit schoollopen en kinderen en jongeren die vanuit het MFC deelnemen aan het onderwijs.
 • Bespreek met de school of er onderwijs kan doorgaan op de locatie van het MFC, waardoor de verplaatsing naar de school kan vermeden worden.
 • Houd in ieder geval in de eigen dagopvang maximaal de werking voor de kinderen en jongeren in verblijf apart van de andere kinderen en jongeren.
 • Houd met het al dan niet hervatten van de school voor ieder kind of jongere rekening met de kwetsbaarheid, en maak samen met het netwerk en de behandelende arts een afweging tussen de voordelen van het schoollopen en het risico als het kind of de jongere zou besmet raken.

Trainings- en behandeltrajecten

Voor multifunctionele centra die moeilijkheden ervaren in het hervatten van een volledig schoolaanvullend of -vervangend dagprogramma, of die moeilijkheden ondervinden om dat voor de volledige groep te doen, is er volgende mogelijkheid:

Verken of het therapeutische en behandelprogramma dat bij een aantal kinderen en jongeren met een handicap deel uitmaakt van de schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang, kan opstarten.

 • Als het gaat over trainings- en behandelcontacten in het multifunctioneel centrum, dan registreert u dat als een halve dag schoolaanvullende of - vervangende dagopvang.
 • In deze uitzonderlijke omstandigheden - let wel enkel tijdens deze COVID-19-periode - wordt de ruimte gelaten deze trainings- en behandelcontacten aan huis aan te bieden aan cliënten die in de huidige omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn om zich naar het multifunctioneel centrum te verplaatsen. Dat registreert u (uitzonderlijk) als mobiele begeleiding.

Blijf strikt handelen volgens de algemene preventieve en hygiënische maatregelen.

Deze pagina werd gepubliceerd op 9 juni 2020.

U vindt bovenstaande info ook terug in de infonota INF/20/129 - UPDATE Richtlijnen voor multifunctionele centra voor kinderen en jongeren met een handicap.

Vanaf 15 juni 2020 gelden de richtlijnen uit de infonota INF/20/133 - COVID-19: terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’.

Hebt u vragen of wilt u meer weten?

De helpdesks van het VAPH blijven beschikbaar om de vragen te beantwoorden:

Voor specifieke vragen inzake school en onderwijs kunt u terecht op www.onderwijs.vlaanderen.be(opent nieuw venster) of bij het callcenter Onderwijs & corona op het nummer 02 553 27 46. Elke dag van 8 tot 17 uur.

Documenten