[Video] Tolken voor doven en slechthorenden in Vlaamse Gebarentaal

Duurtijd:
7 minuten 52 seconden

Video zonder geluid

Tolken voor doven en slechthorenden

Als u doof of slechthorend bent, kunt u een tolk inschakelen  om te communiceren met mensen die wel horen.  

Als u van het VAPH een recht op tolkuren in de leefsituatie krijgt, kunt u in bepaalde situaties gratis een beroep doen op een tolk. 

U krijgt het recht op tolkuren niet automatisch: u moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, en u moet het aanvragen bij het VAPH. 

Tolkuren in de leefsituatie

De tolkuren die het VAPH betaalt, kunt u alleen inzetten in de leefsituatie. Die tolkuren worden ook ‘privé-tolkuren’ of 'L-uren' genoemd. De 'L' verwijst naar ‘leefsituatie’.

L-uren kunt u inzetten in  verschillende situaties.

Het gaat in de eerste plaats om allerlei belangrijke praktische situaties, zoals bijvoorbeeld:

  • het afsluiten van een contract bij een verzekeraar,
  • het ondertekenen van een akte bij een notaris,
  • het afscheid van een familielid regelen met de begrafenisonderneming.

Daarnaast kunt u  L-uren ook inzetten bij sociale, culturele, politieke en levensbeschouwelijke activiteiten, zoals:

  • zetelen in een oudercomité,
  • zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen,
  • mee een buurtfeest organiseren.

U kunt ze ook inzetten bij interpersoonlijke relaties, zoals:

  • een huwelijk,
  • oudercontact op school bijwonen.

Voor andere situaties dan leefsituaties, kunt u een recht op tolkuren aanvragen bij andere organisaties:

  • Voor tolkuren in werksituaties kunt u terecht bij de VDAB (A-uren).
  • Voor tolkuren in onderwijssituaties kunt u terecht bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (O-uren).

Daarover vindt u meer informatie op de website van het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven of CAB.

Voorwaarden

Om recht te kunnen hebben op tolkuren in de leefsituatie, moet u ten eerste voldoen aan de algemene voorwaarden om erkend te worden als persoon met een handicap door het VAPH. 

Daarnaast moet u ook een tonaal of vocaal audiogram kunnen voorleggen dat aantoont dat uw gehoorverlies aan bepaalde criteria voldoet. 

U vindt de criteria op de website van het VAPH.

Hoeveel tolkuren (L-uren)?

Als u een auditieve handicap hebt, kunt u van het VAPH een recht op L-uren krijgen voor 80 uren per jaar.

Voor wie ook een visuele handicap heeft, is dat 220 uren per jaar.

Aanvraag

Hoe vraagt u een recht op tolkuren in de leefsituatie aan?

Bent u nog niet erkend als persoon met een handicap door het VAPH?

Dan moet u een aanvraag doen voor tolkuren in de leefsituatie via het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’. Dit formulier vindt u op de website van het VAPH of kunt u invullen in het e-loket mijnvaph.be. 

Het VAPH zal u vragen om een multidisciplinair team (MDT) te contacteren. Dat MDT zal een multidisciplinair verslag samenstellen dat nodig is voor het beoordelen van uw erkenning als persoon met een handicap door de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC).

Bent u wel al erkend door het VAPH? 

Dan moet u de procedure via de VTC niet doorlopen, maar u moet het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ of een brief bezorgen waarin u het recht op tolkuren in de leefsituatie aanvraagt. Bij dit formulier moet u medische bewijzen toevoegen die aantonen dat uw gehoorverlies aan bepaalde criteria voldoet. 

Krijgt u een  positieve beslissing van het VAPH? Dan blijft die  onbeperkt geldig.

Tolk inschakelen en betalen

Hoe schakelt u een tolk in?

Daarvoor neemt u contact op met het CAB.

Hoe betaalt u een tolk?

Het VAPH betaalt de tolkuren waarop u recht hebt rechtstreeks aan het CAB.

Vaph.be/tolkuren

Alle informatie over tolkuren vindt u op de website van het VAPH.

Hebt u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het VAPH.

U vindt alle contactgegevens op www.vaph.be/contacteer-ons.

U kunt een brief schrijven, het contactformulier gebruiken, mailen of bellen.

U kunt ook via de afstandstolkendienst of teletolk met het VAPH contact opnemen.