[Video] Uw persoonsvolgend budget besteden

Het VAPH organiseerde in februari 2022 infosessies. Tijdens de infosessie gaven we informatie over de mogelijkheden om uw persoonsvolgend budget (PVB) te besteden. 

 

Duurtijd:
36 minuten 1 seconde

Welkom bij deze infosessie Besteden van een persoonsvolgend budget.

Ik ben Elien De Prins, beleidsondersteuner bij het team Budgetbesteding. Ik overloop graag eerst de inhoud van deze infosessie. Eerst gaan we kijken, wat betekent persoonsvolgende financiering? Hoe kan ik mijn budget aanvragen? Hoe kan ik mijn budget besteden en hoe regel ik de administratie van mijn persoonsvolgend budget? U staat er niet alleen voor. Tot slot gaan we kijken wat het e-loket mijn VAPH precies inhoudt.

De basis voor de persoonsvolgende financiering is het perspectiefplan 2020 van gewezen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. Dat is gebaseerd op het verdrag van de Verenigde Naties. Basisprincipes zijn dat elke persoon met een handicap zelf kan beslissen over de zorg en ondersteuning die hij nodig heeft. En de persoon kan autonoom leven in de samenleving en de samenleving moet dat mogelijk maken. Perspectiefplan 2020 wordt ook voorgesteld in vijf cirkels. De eerste binnenste cirkels zijn de persoon met de handicap zelf en zijn gezin. Dus welke zorg en ondersteuning neemt de persoon met de handicap zelf op en wat doet het eigen gezin? Daarnaast zijn er ook vrienden, vrijwilligers, eventueel ouders die zorg kunnen opnemen. De vierde cirkel zijn de reguliere diensten. De persoon met de handicap kan poetshulp inschakelen, gezinshulp, kinderopvang. Tot slot, de vijfde cirkel, de professionele diensten voor mensen met een handicap.

De persoonsvolgende financiering bestaat uit twee trappen. De eerste trap is rechtstreeks toegankelijke hulp, RTH én het zorgbudget. De tweede trap is het persoonsvolgend budget, PVB. De tweede trap van PVF. Rechtstreeks toegankelijke hulp, daarvoor moet je geen aanvraag doen. Maar je kunt rechtstreeks aankloppen bij een zorgaanbieder. Die kan beperkte handicap specifieke ondersteuning gaan bieden én er zijn maximum acht RTH-punten per kalenderjaar per persoon beschikbaar. Dat kan zijn: 51 begeleidingen, 36 mobiele begeleidingen, 91 groepsbegeleidingen, 91 dagen dagopvang of 61 nachten verblijf. Een combinatie is ook mogelijk.

Voor wie is dat nu, die rechtstreekse toegankelijke hulp? Dat is voor mensen die af en toe hulp nodig hebben. Wie biedt RTH? Dat zijn zorgaanbieders door het VAPH erkend en gesubsidieerd. Het zorgbudget, vroeger heette dat eigenlijk het basisondersteuningsbudget of het BOB, dat is voor personen met een handicap met een vastgestelde ondersteuningsnood. Er is een automatische toewijzing. U kunt zelf geen aanvraag doen. U kunt wel als u een PVB hebt, vrijwillig overstappen naar het zorgbudget. Het zijn de zorgkassen die zo een zorgbudget uitbetalen.

Wat is dat nu het zorgbudget? Dat is 300 euro per maand voor basisondersteuning. Basisondersteuning kan zijn: u hebt een vriend die u af en toe naar bepaalde plaatsen brengt. U kunt die met uw zorgbudget vergoeden voor de vervoerskosten. Of u kunt met uw zorgbudget de bijdrage van RTH gaan betalen. Dat zorgbudget is combineerbaar met RTH en ook met een tussenkomst hulpmiddelen vanuit het VAPH, maar het is niet combineerbaar met het PVB. De besteding van zo’n zorgbudget hoeft niet verantwoord te worden.

Dan komen we aan de tweede trap van PVF. Dat is het persoonsvolgend budget. Dat is niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning en een budget op maat. Er zijn namelijk 24 verschillende budgetcategorieën. Met het PVB kan de persoon met een handicap zelf zorg en ondersteuning gaan inkopen binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders inschakelen, professionele zorgverleners en ook door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Hier moet de besteding in tegenstelling tot bij het zorgbudget wel verantwoord worden.

Voor wie is zo’n PVB? Dat is voor personen met een handicap, met nood aan ondersteuning die groter is dan RTH of het zorgbudget. De toewijzing en de uitbetaling gebeurt door het VAPH.

Waarover gaat PVF niet? PVF is geen inkomen. Met een persoonsvolgend budget kunt u geen geneesmiddelen of doktersbezoeken gaan betalen. Ook het verminderd telefoontarief of het btw-tarief voor de auto is geen PVF. Huisvesting is een bevoegdheid van provincies en gemeenten. Onderwijs is ook geen PVF. Tewerkstelling wordt via VDAB en GTB geregeld.

Hoe kan ik nu mijn budget aanvragen? De eerste stap daarin gaat u uw vraag in kaart brengen. Dat heet het proces van vraagverheldering. U gaat kijken: welke ondersteuning heb ik al? Wat ontbreekt er? Op welke vlakken ontbreekt er ondersteuning? U kunt dat zelf doen of u kunt dat met iemand die u kent doen. Iemand van familie of een bewindvoerder. U kunt ook hulp inschakelen van diensten ondersteuningsplan en van diensten maatschappelijk werk. Als uit het proces van vraagverheldering blijkt dat u een intensieve en hoogfrequente zorgnood hebt, dan kunt u een ondersteuningsplan PVB gaan opmaken en indienen. In dat ondersteuningsplan gaat u de ondersteuning die u wenst omzetten in de ondersteuningsfuncties. Wat zijn dat ondersteuningsfuncties? Zo is er woonondersteuning. Wil ik ergens gaan wonen? Wil ik in een voorziening? Bij een vergunde zorgaanbieder gaan wonen? Of wil ik in de dag... naar een voorziening gaan om daar aan dagbesteding te gaan doen, dagondersteuning? Of wil ik iemand, een individuele begeleider, die bij mij thuis in mijn omgeving mij gaat ondersteunen? Dat is dan individuele ondersteuning.

U gaat ook bekijken hoe vaak u dat nodig hebt. U kunt dat ook weer zelf doen of de hulp inschakelen van een DOP of DMW. U moet uw ondersteuningsplan dan gaan indienen bij het VAPH. Het VAPH gaat bekijken of dat ondersteuningsplan volledig is en of het proces van vraagverheldering correct en op de juiste manier gebeurd is. Dan moet u een multidisciplinair verslag laten opstellen. Daarin worden de handicap, de zorgnood en de prioriteit geobjectiveerd. Dus er wordt bekeken: hoe dringend is de vraag? Uw zorgnood wordt ingeschaald, de B- en P-waarden. Dat gebeurt door een multidisciplinair team. Dan volgt de beslissing van het VAPH, die dan de persoon met de handicap gaat erkennen als persoon met een handicap. En er wordt een budgethoogte, budgetcategorie en een prioriteitengroep toegekend.

Er zijn ook al een aantal automatische toekenningsgroepen. Het woord zegt het al, die groepen krijgen eigenlijk een automatische toekenning. Die krijgen eigenlijk middelen die gereserveerd zijn voor die groepen. Dus dat zijn mensen die dringend een persoonsvolgend budget nodig hebben.

Er zijn verschillende categorieën. Zo is er de noodsituatie PVB. Dat is wanneer het netwerk van de persoon met een handicap plots is weggevallen en die persoon met een handicap volledig op zichzelf is aangewezen. Dan kan die een noodsituatie PVB aanvragen. Of de procedure maatschappelijke noodzaak. In dat geval is er sprake van misbruik van de persoon met een handicap of door de persoon met een handicap. Er is ook de spoedprocedure. In de spoedprocedure gaat het over mensen met degeneratieve aandoeningen dus aandoeningen die heel snel achteruitgaan. De NAH-procedure is de procedure: niet-aangeboren hersenletsel, waarvan gebruik gemaakt kan worden om versneld een PVB te krijgen.

Dan hebt u de PVB na jeugdhulp. Dat is eigenlijk een verderzetting van de minderjarige-ondersteuning.

U kunt ook altijd een herziening aanvragen. Is uw situatie veranderd en u hebt een aanpassing nodig van het toegekende budget, eventueel met een aanpassing van de prioriteit? Of de dringendheid van uw vraag is veranderd, dan kunt u ook uw prioriteit herzien. In het ene geval, het bovenste wat hier staat, daar moet u opnieuw een ondersteuningsplan PVB gaan indienen en een multidisciplinair verslag laten opmaken. Als u enkel uw toegekende prioriteit wilt aanpassen, dan moet u de checklist prioritering van het multidisciplinair verslag opnieuw laten opmaken. De beslissing na zo’n herziening kan zijn, als u in een lagere of dezelfde prioriteitengroep terechtkomt, dan blijft de datum van rangschikking binnen de prioriteitengroep behouden. Komt u in een hogere prioriteitengroep terecht? Dan wijzigt de datum van rangschikking naar de datum van de aanvraag van de herziening. Wel opletten dat enkel de meest actuele vraag naar een persoonsvolgend budget wordt behouden. Als een herziening wordt gevraagd van een eerder genomen beslissing, dan zal de nieuwe beslissing de oude vervangen. Hoe kan ik nu mijn budget besteden?

We kijken eerst even naar een filmpje.

Hier staan opnieuw de verschillende stappen die u moet nemen om uw budget te gaan besteden. In de eerste stap gaat u uw zorg en uw ondersteuning kiezen. De tweede stap is dat u de personen en de organisaties die u ondersteuning kunnen bieden, ook gaat kiezen. U gaat dan overeenkomsten afsluiten. U gaat kijken, ga ik kiezen voor een voucher? Dus ga ik zorgen dat de betaling rechtstreeks tussen de zorgaanbieder en het VAPH gaat verlopen zonder dat ik administratie moet doen? Of kies ik, 'Nee, ik wil in cash betalen.' 'Ik wil zelf mijn administratie doen.' U kunt dat ook combineren. U kunt ook een vrij besteedbaar deel opvragen. De vijfde stap is dat u uiteraard uw ondersteuning moet gaan betalen in voucher of in cash. En dat u eventueel een vrij besteedbaar deel kunt opvragen. We gaan het nog even in detail overlopen. Dus de eerste stap: u gaat zorg en ondersteuning kiezen en personen en organisaties kiezen die u die ondersteuning kunnen bieden. Wat kunt u nu betalen met het PVB? Dat zijn alle zorggebonden kosten zoals woonondersteuning. U gaat woonondersteuning inkopen bij bijvoorbeeld een vergunde zorgaanbieder. Dagondersteuning. U gaat in de dag naar een door het VAPH vergunde zorgaanbieder om creatief bezig te zijn bijvoorbeeld. Of oproepbare permanentie, dat is in het geval u zou vallen, dat u iemand kunt oproepen om u te komen helpen. Individuele begeleiding, dat kan zijn: psychosociale begeleiding, bijvoorbeeld voor het organiseren van uw activiteiten in het dagelijks leven. Praktische hulp, iemand die voor u de was doet, poetst, u helpt bij aankleden bijvoorbeeld. Of globale individuele ondersteuning, dat is de meer bredere ondersteuning op verschillende domeinen.

U kunt ook een bijstandsorganisatie, en bijstand van een bijstandsorganisatie gaan betalen met uw PVB.

r zijn dan ook beheerskosten. Dat zijn de kosten die u hebt omdat u uw administratie doet van uw budget.

Wat kunt u niet betalen met het PVB? Dat zijn eigenlijk alle kosten die al vergoed worden door het VAPH. Zoals bijvoorbeeld hulpmiddelen of door andere overheden, therapieën bijvoorbeeld kunt u niet betalen met het PVB. Ondersteuning vanuit het onderwijs kunt u ook niet met het PVB betalen. Dat is een bevoegdheid van onderwijs. De woon- en leefkosten kunt u niet betalen want dat zijn eigenlijk kosten die iedereen wel heeft. Dat is bijvoorbeeld de huur van uw appartement of van uw kamer. Leefkosten zijn de maaltijden die u nuttigt. De elektriciteitsvergoeding, het internet. Dat zijn zaken die u niet met het PVB betaalt. Het zijn enkel de zorggebonden kosten. Als er een bewindvoerder is aangesteld, kunt u de vergoeding daarvoor ook niet met het PVB betalen.

Dus u hebt nu gekozen welke zorg en ondersteuning u nodig hebt en bij wie u dat gaat inkopen. Dan is derde stap dat u overeenkomsten gaat sluiten. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. U kunt een overeenkomst met een door het VAPH vergunde zorgaanbieder aangaan. U kunt ook een overeenkomst aangaan bij niet-vergunde zorgaanbieders. Bijvoorbeeld: u kunt een individuele begeleider gaan inschakelen die u in de thuissituatie gaat ondersteunen, die u meeneemt naar uitjes en die u tijdens die verplaatsingen ondersteunt. U kunt een student in dienst nemen. U kunt ook een interimkantoor inschakelen of met dienstencheques gaan werken, wijkwerken, een overeenkomst voor vervoer. Zo kunt u ook vrijwilligers of een zelfstandige inschakelen bijvoorbeeld. U kunt ook een overeenkomst met een familielid, verwant tot de tweede graad, aangaan. Dat heet dan een takenovereenkomst. U kunt ook een overeenkomst met een bijstandsorganisatie aangaan voor intensieve bijstand op maat. U kunt een overeenkomst met ouderenzorg gaan afsluiten. Bijvoorbeeld met een woonzorgcentrum of met thuiszorg. U kunt ook een ouderinitiatief kiezen. Een ouderinitiatief is een initiatief waar mensen met PVB en mensen zonder PVB samen verblijven. En waar de mensen met het PVB eigenlijk alle ondersteuning betalen. Dus het PVB wordt in solidariteit ingezet. U hebt ook de mogelijkheid om een groenezorginitiatief in te schakelen zoals bijvoorbeeld zorgboerderijen. Dus u sluit een overeenkomst met een zorgaanbieder. De budgethouder, dat is de persoon met een handicap, diens wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder. Bijvoorbeeld in het geval u een individueel begeleider inschakelt, dan bent u zelf werkgever en uw individueel begeleider is werknemer. Uw PVB is opgestart als u minstens één overeenkomst registreert binnen de vier maanden na de datum van de terbeschikkingstelling. Let op: lidmaatschap bij een bijstandsorganisatie en de sessies in het kader van gratis bijstand, die gelden niet als opstart.

Ik wil u graag verwijzen naar de bestedingsregels persoonsvolgend budget, waar u eigenlijk een lijst vindt van alle overeenkomsten die dan wel gelden als opstart.

Stap vier: u kunt kiezen of u gaat besteden in voucher. Zoals ik daarnet zei, daar wordt de betaling rechtstreeks geregeld tussen de zorgaanbieder en het VAPH. U kunt in cash betalen of u kunt beide combineren. Een voucher kunt u niet overal inzetten. Dat kunt u alleen inzetten bij een door het VAPH vergunde zorgaanbieder of bij een bijstandsorganisatie. In cash kunt u het hele zorgaanbod buiten het VAPH betalen, de VAPH-zorgaanbieder en de bijstandsorganisatie.

U kunt ook kiezen voor uw vrij besteedbaar deel, wilt u uw vrij besteedbaar deel opvragen. U kunt daar ook telefoonkosten mee betalen, bankkosten of een ticket van de cinema bijvoorbeeld voor uw begeleider. Dat kunt u daar ook mee betalen. Maar wat is dat een vrij besteedbaar deel? Dat komt niet bovenop het PVB maar dat is een deel van uw PVB waarvoor u, zoals de benaming het eigenlijk zegt, geen verantwoording moet geven. Dus u vraagt het op en u kunt dat bijvoorbeeld besteden aan het ticket van de cinema voor uw begeleider. Voor aanvragen voor 17 maart 2020 bedroeg voor de budgetcategorieën 1 tot en met 4 het vrij besteedbaar deel 1800 euro en voor de budgetcategorieën 5 tot en met 12 3600 euro. Voor aanvragen vanaf 17 maart 2020, toen zijn de budgetcategorieën gewijzigd, voor de budgetcategorieën 1 tot en met 7 is het vrij besteedbaar deel 1800 en 3600 euro voor de hogere budgetcategorieën.

De laatste stap: u gaat betalen in cash of in voucher. Als u wilt besteden in cash dan moet u een aparte PVB-rekening op naam van de budgethouder openen. U gaat dan het cashgedeelte van het PVB inschatten. U gaat die gegevens aan het team Budget Besteding van het VAPH bezorgen. Het team Budget Besteding gaat u dan een terugvorderbaar voorschot uitbetalen waarmee u al de kosten voor de eerste facturen kunt gaan betalen. Dat terugvorderbaar voorschot bedraagt een vierde van de inschatting van het cashgedeelte. Dat wordt door het VAPH eenmalig op de aparte PVB-rekening gestort. U kunt dus daarmee de eerste kosten betalen en dan kunt u nadien die kosten gaan indienen bij het VAPH. Het VAPH zal dan de PVB-rekening aanzuiveren.

Ik heb het al een aantal keer gezegd, bij een voucher gaat de VAPH de zorgaanbieder of bijstandsorganisatie rechtstreeks vergoeden.

Hoe regel ik nu de administratie van mijn persoonsvolgend budget? Bij voucher gebeurt het door de VAPH zorgaanbieder. Bij cash is het de budgethouder zelf die kiest om de administratie te doen. Dat gebeurt door overeenkomsten te gaan registreren. Kosten in te dienen op die overeenkomsten. En alle overeenkomsten en betaalbewijzen moeten bewaard worden. Overeenkomsten registreren en kosten indienen, als u kiest om bijgestaan te worden door een bijstandsorganisatie, dan kan dat ook door hen gebeuren.

Team Budgetbesteding gaat ook controles uitvoeren. Een eerste controle is op de overeenkomsten die worden geregistreerd. We gaan kijken of die overeenkomsten passen binnen wat mag binnen de regelgeving van PVB, kan het PVB worden ingezet om die zorg te gaan betalen? Een tweede controle is dat de kosten, ex-postcontrole bestedingen worden gecontroleerd. Dus de bewijsstukken moeten bezorgd worden en dan wordt voor een bepaalde periode dus de besteding gecontroleerd. Als er onregelmatigheden worden vastgesteld, dan kan het VAPH overgaan tot maatregelen wegens oneigenlijk gebruik. Daarnaast is er ook nog de Zorginspectie die kan worden ingeschakeld. Die wordt dan bij de budgethouders thuis gestuurd om daar te gaan kijken in de administratie of de besteding correct verloopt.

Als u wilt stoppen met het PVB, wat moet u dan doen? Als u een voucher besteedt, dan moet u uiteraard de overeenkomst met de VAPH-zorgaanbieder of de bijstandsorganisatie opzeggen. U moet rekening houden met een opzegtermijn van drie maanden of een opzegtermijn zoals die is opgenomen in de overeenkomst. En u moet ons inlichten over het stopzetten van de overeenkomst en de einddatum. Als u de besteding in cash wilt stopzetten, moet u ons uiteraard ook inlichten. U moet al uw overeenkomsten stopzetten en uw laatste kosten verzamelen, die allemaal indienen, ook rekening houden met verbrekingsvergoedingen, die moet u ook indienen. U moet het volledige terugvorderbaar voorschot terugstorten na ontvangst van de afrekening die door het VAPH is opgemaakt. Vervolgens moet u de PVB-rekening afsluiten.

We beseffen, het is een hele boterham, maar u staat er natuurlijk niet alleen voor.

PVF is heel hard keuzes maken: welke zorg wil ik? Welke ondersteuning wil ik? Bij wie ga ik dat inkopen? Welke mogelijkheden zijn er allemaal? Wie is er in mijn buurt? Er zijn heel veel mogelijkheden maar weet dat u er niet alleen voor staat. Het VAPH en de bijstandsorganisaties zijn er om u te helpen. Het team Budgetbesteding heeft zo een helpdesk waar u dagelijks terechtkunt met al uw vragen. Ook de bijstandsorganisaties kunnen u helpen. Momenteel vergunt het VAPH vier bijstandsorganisaties. U ziet hier hun contactgegevens. De bijstandsorganisaties gaan eerlijke en neutrale bijstand verlenen. Die gaan helpen zoeken naar ondersteuning. Die gaan ook hulp bieden bij de besteding van uw cashbudget en van uw voucher. Eigenlijk zoals u dat wenst. Ze zijn er voor alle doelgroepen in Vlaanderen, om u te begeleiden bij optimaal budgetgebruik, bij keuzes en om wat u wilt, om te gaan zetten naar de praktijk. Heel belangrijk: ze hebben geen rol in een aanvraagprocedure voor een budget of een hoger budget en ze mogen ook geen zorg en ondersteuning aanbieden. Zo is er laagdrempelige begeleiding. Dat is de begeleiding die u krijgt na betaling van het lidgeld. Dan kunt u zo informatie en individueel advies krijgen op afstand. Dus u kunt bellen naar een helpdesk. U kunt inschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt hen mailen. Bijstandsorganisaties gaan ook opleidingen geven die u kunnen versterken in uw rol als budgethouder en als werkgever.

Daarnaast is er ook intensieve bijstand. Dat is op basis van lidgeld en u moet ook een overeenkomst sluiten voor intensieve bijstand. Wat zijn de opties dan? Dan kan de bijstandsorganisatie samen met u of in uw opdracht heel de administratie of delen van de administratie en de boekhouding gaan opnemen. Die kan mee ondersteuning zoeken. Die kan ook contacten regelen met zorgaanbieders of bijvoorbeeld als wij zeggen dat we een controle gaan uitvoeren, dan kan die daar ook mee voorbereiden.

Er bestaat ook iets zoals bemiddeling. Bemiddeling door het VAPH, individuele bemiddeling. Dat is eigenlijk dat we twee maanden na datum van de terbeschikkingstelling met u contact op gaan nemen, als u nog niet bent opgestart. Na drie maanden, als u nog niet bent opgestart, doen we dat opnieuw. Gaan we eens horen, is er een probleem? Vindt u moeilijk ondersteuning? Zijn er onduidelijkheden? Want zoals ik eerder zei, de start moet binnen de vier maanden na het terbeschikkingstelling gebeuren, tenzij er overmacht is. Maar dan moet u goed motiveren waarom u niet kon opstarten binnen de vier maanden. De bijstandsorganisatie kan ook gaan bemiddelen. Dat heet intensieve bemiddeling. Enerzijds is er collectieve bemiddeling. Dat is eigenlijk dat de bijstandsorganisatie eventueel samen met u rond de tafel gaat zitten met allemaal zorgaanbieders om te gaan kijken hoe dat uw ondersteuning geregeld kan worden. Dat is wanneer duidelijk is wat uw ondersteuningsnood is. Maar in sommige gevallen kan het heel complex zijn en is ondersteuningsnood niet zo duidelijk en moet dat eerst nog verder uitgeklaard worden of moet er bijkomende diagnostiek gebeuren. Dat heet casemanagement. Dan gaat u begeleid worden om uw ondersteuningsnood verder uit te pluizen of verdere diagnostiek te laten doen. Eventueel is het mogelijk om daarna ook collectieve bemiddeling in te schakelen.

Ik wil ook even wijzen op onze Zorgwijs. Daar kunt u eigenlijk zoeken naar het beschikbare aanbod van de zorgaanbieders in uw buurt. Die u dus kunt betalen met uw persoonsvolgend budget. U krijgt daar een overzicht van alle vergunde zorgaanbieders en ook potentiële persoonlijke assistenten of individuele begeleiders. Die kunnen een profiel aanmaken en die kunnen hun diensten aanbieden. U ziet hier www. zorgwijs. be Ik zou zeker aanraden om eens een kijkje te gaan nemen.

Dan wil ik ook nog even ingaan op ons e-loket. Mijnvaph.be Dat ziet er eigenlijk zo uit. U ziet als u naar de website www.vaph.be gaat, dan ziet u daar een geel vierkant met e-loket. Als u daarop klikt, dan kunt u zich aanmelden in het e-loket.

We kijken eerst naar een filmpje over Mijn VAPH, waar u al meer informatie krijgt over wat de bedoeling is van Mijn VAPH. Wat u allemaal kunt doen en wat de mogelijkheden zijn.

Dus in mijnvaph.be, dat is dus het digitale dossier, daar kunt u in aanmelden. Hier staan de verschillende aanmeldingsopties. Dus u kunt zelf kiezen: wilt u via Itsme gaan aanmelden of via eID. Via een beveiligingscode via de mobiele app of een beveiligingscode via sms. U kunt dat dus zelf kiezen. Als u hulp nodig hebt, u ziet daar dan ook een gele kader 'Hulp nodig bij aanmeldingen?', dan kunt u via daar contact opnemen met de helpdesk. Die u dan ongetwijfeld kan ondersteunen om toch aangemeld te geraken. Mijnvaph.be is dus het digitale loket. Daarin kunt online uw VAPH-dossier raadplegen. u kunt een aanvraag indienen en opvolgen via het e-loket. U kunt uw PVB raadplegen en beheren. U krijgt een overzicht van al uw overeenkomsten, uw actieve overeenkomsten en de vervallen overeenkomsten. U kunt kosten indienen en overeenkomsten registreren. Er zijn heel veel mogelijkheden. Hier ziet u een afbeelding van de startpagina van Mijn VAPH. U ziet daar verschillende overeenkomsten, cashovereenkomsten, voucherovereenkomsten, inhoudingen, kosten en uw aanvragen staan. Dus dat vindt u allemaal op de startpagina. Maar naast de startpagina hebt u in het menu het persoonlijk budget, waarbij u dan kunt gaan kiezen naar een overzicht van wat heb u al besteedt, wat niet, overeenkomsten, kosten, inhoudingen en vrije besteding. U moet maar eens kijken wat de mogelijkheden allemaal zijn.

In het persoonlijk budget/overzicht ziet u de budgetlijn van dat jaar. U ziet uw totale bedrag van het PVB. U ziet wat u al gespendeerd hebt en u ziet uw resterend bedrag. Daaronder staan ook de meest recente betalingen. Als u dan naar overeenkomsten gaat, daar ziet u uw afgesloten overeenkomsten. Hier ziet u bijvoorbeeld cash met een groenezorginitiatief. U ziet ook wanneer de overeenkomst ingaat en wat de einddatum eventueel is. De status, is die goedgekeurd of is die nog in aanvraag bij het VAPH? U kunt ook verschillende acties doen. Dus u kunt eigenlijk de facturen die u krijgt, de kosten die u krijgt, hier gaan indienen. Dan drukt u op 'cashkost toevoegen'.

Is het toch niet helemaal duidelijk of hebt u nog heel veel vragen? Het team Budgetbesteding organiseert ook zitdagen. Dat is altijd na afspraak in de provinciale kantoren of in Brussel in het hoofdkantoor. Als u met algemene of met specifieke vragen over de besteding van uw PVB zit, worden die beantwoord door dossierbeheerders van het team Budgetbesteding. Wij voeren geen concrete acties uit in uw dossier. Het is enkel vraagbeantwoording en dingen meer duidelijk maken, maar wij gaan niet voor jullie dan op dat moment overeenkomsten registreren. Hoe moet u nu een afspraak maken? U kunt ons mailen op budgetbesteding@vaph. be Of u kunt naar de VAPH-lijn bellen: 02 249 30 00. Als u mailt of belt dan vragen we of het mogelijk is om de reden van uw afspraak door te geven. Zo kunnen wij uw afspraak al een beetje voorbereiden.

Tot slot kunt u ook op de hoogte worden gehouden van alle informatie, van alle nieuwigheden die te maken hebben met uw persoonsvolgend budget. U kunt via de website altijd geïnformeerd zijn. Daar vindt u veelgestelde vragen. U vindt daar verschillende documenten en formulieren, wegwijsinformatie. U kunt u ook inschrijven voor onze maandelijkse VAPH-nieuwsbrief. Daar krijgt u alle updates over de VAPH-dienstverlening meteen in uw mailbox. U kunt u ook inschrijven voor het driemaandelijks tijdschrift Sterk. Daar vindt u sterke verhalen van mensen met een handicap. U vindt ook altijd op onze website een link. U kunt ons altijd contacteren via de contactgegevens die u hier op deze slide terugvindt. Ik dank u voor uw aandacht.