Datum tussenkomst in de kosten

Als de persoon met een handicap voor het eerst een aanvraag doet voor hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster, komen facturen van één jaar voor de datum van toewijzing in aanmerking om terugbetaald te worden. Voor volgende aanvragen komen facturen van één maand voor de datum van toewijzing in aanmerking voor terugbetaling.

Eerste aanvraag van een minderjarige via de toegangspoort

Voor minderjarigen die zich voor een eerste aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen moeten aanmelden bij de intersectorale toegangspoortopent dialoogvenster, is de datum van toewijzing gelijk aan de datum van ontvankelijkheid bij de toegangspoort. Facturen van 18 maand voor die ontvankelijkheidsdatum komen in aanmerking voor terugbetaling.

Aanvraag incontinentieforfait

Het incontinentieforfait is een forfaitaire tegemoetkoming in de doorgaans permanente kosten van aankoop van incontinentiemateriaal. De kosten moeten dus ook niet bewezen worden aan de hand van facturen.

De beslissingen over de toekenning van een refertebedrag voor incontinentiemateriaal gelden met ingang van de eerste dag van de maand waarin de aanvraag volledig is ingediend (ongeacht of de aanvraag ingediend wordt bij de intersectorale toegangspoort of bij het VAPH).

Eerste aanvraag = mobiliteitshulpmiddel

De aanvraag (RIZIV-bundel) wordt rechtstreeks door het RIZIV aan het VAPH bezorgd. Voor die aanvragen wordt geen jaar teruggegaan voor de uitbetaling van facturen.

Voorbeeld

Mobiliteitshulpmiddel = eerste vraag hulpmiddelen en aanpassingen

Facturen zijn betaalbaar vanaf de datum RIZIV-bundel.

Eerste aanvraag voor een minderjarige = mobiliteitshulpmiddel

De aanvraag (RIZIV-bundel) wordt samen met het A-document ingediend bij de intersectorale toegangspoort. Na de toekenning van de typemodule IMB wordt het dossier overgemaakt aan het VAPH.

Facturen zijn betaalbaar vanaf de datum van de RIZIV-bundel.Er wordt dus geen 18 maanden teruggegaan voor de uitbetaling van facturen.

Eerste aanvraag = aanvraag tolkuren

Bij de aanvraag van tolkuren van een tolk voor doven en slechthorenden wordt een goedkeuring verleend vanaf de eerste van de maand waarin de aanvraag werd ingediend = datum van toewijzing. Facturen voor tolkuren van een tolk voor doven en slechthorenden komen in aanmerking voor terugbetaling vanaf die datum van toewijzing.

Bij een aanvraag voor bjikomende tolkuren is de datum van tussenkomst steeds 1 januari van het jaar van de aanvraag.

Eerste aanvraag voor een minderjarige = aanvraag tolkuren van een tolk voor doven en slechthorenden

De aanvraag (A-document + audiogram) wordt ingediend bij de intersectorale toegangspoort. Na de toekenning van de typemodule ‘tolken voor doven en slechthorenden’ wordt het dossier bezorgd aan het VAPH.

Datum van toewijzing = datum ontvankelijkheid integrale jeugdhulp. Facturen zijn terug betaalbaar vanaf de datum van toewijzing. Er wordt dus geen 18 maanden teruggegaan voor de uitbetaling van facturen.

De eerste aanvraag is onontvankelijk

Als de eerste vraag voor hulpmiddelen en aanpassingen onontvankelijk wordt verklaard, bijvoorbeeld omwille van de verblijfsvoorwaarden, wordt de eerste daaropvolgende ontvankelijke vraag beschouwd als ‘eerste aanvraag’.

Voor die aanvraag komen facturen van één jaar voor de datum van toewijzing in aanmerking voor terugbetaling.

De eerste aanvraag = mobiliteitshulpmiddel

Aangezien sommige personen met een handicap niet op de hoogte zijn dat een aanvraag bij het VAPH werd ingediend, wordt de aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel nooit als eerste aanvraag beschouwd.

Als voor de aanvraag van het mobiliteitshulpmiddel nog geen vraag naar hulpmiddelen en aanpassingen werd gesteld, wordt de vraag volgend op de vraag naar een mobiliteitshulpmiddel beschouwd als de eerste aanvraag. Dat heeft tot gevolg dat voor die aanvraag één jaar kan teruggegaan worden voor de terugbetaling van facturen.

De eerste aanvraag van een minderjarige = mobiliteitshulpmiddel

Als de vraag voor een mobiliteitshulpmiddel de eerste aanvraag is, wordt door de intersectorale toegangspoort de typemodule IMB toegekend. De daaropvolgende aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen, moet dus rechtstreeks bij het VAPH ingediend worden. Die vraag wordt beschouwd als eerste aanvraag. Dat betekent dat facturen van één jaar voor de datum van toewijzing in aanmerking komen voor terugbetaling.

De eerste aanvraag = vraag naar tolkuren

Aangezien een vraag naar tolkuren geen IMB-materie is, zal die vraag ook in geen enkel geval bepalend zijn voor de terugbetaling van facturen bij een volgende vraag. Een aanvraag hulpmiddelen en aanpassing die volgt op een vraag naar tolkuren kan dus, als er niet eerder een aanvraag IMB werd gesteld, beschouwd worden als een eerste aanvraag IMB. Er kan dus één jaar teruggegaan worden voor de uitbetaling van facturen.

De eerste aanvraag van een minderjarige = vraag naar tolk voor doven en slechthorenden

Wanneer de eerste aanvraag van een minderjarige een vraag naar tolkuren is, wordt de daaropvolgende aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen ingediend bij de intersectorale toegangspoort (aangezien betrokkene nog geen typemodule IMB werd toegekend). In dat geval komen facturen van 18 maanden voor de datum van toewijzing (= ontvankelijkheid bij integrale jeugdhulp) in aanmerking voor terugbetaling.

Een eerste aanvraag werd stopgezet

Een eerste aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen is volledig wanneer de documenten ‘aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ en ‘multidisciplinair verslag’ zijn ingediend.

Een aanvraag die wordt afgesloten vooraleer ze volledig is, wordt niet beschouwd als een eerste aanvraag. De vraag volgend op die vraag is dus een eerste aanvraag. Dat betekent dat bij die vraag facturen van één jaar voor de datum van toewijzing in aanmerking komen voor betaling.

Een eerste aanvraag die volledig is en toch wordt stopgezet, wordt beschouwd als een eerste aanvraag. Een aanvraag die volgt op die stopgezette vraag is in alle gevallen een volgende vraag. Voor die volgende aanvraag komen facturen in aanmerking tot één maand voor de datum van toewijzing.