Datum tussenkomst in de kosten

Eerste vraag voor hulpmiddelen en aanpassingen

Als de persoon met een handicap voor het eerst een aanvraag doet voor hulpmiddelen en aanpassingen, komen facturen die ten laatste dateren van één jaar voor de datum van toewijzing in aanmerking om terugbetaald te worden.  

Een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen wordt ook als een eerste vraag voor hulpmiddelen en aanpassingen beschouwd als:

  • er voorafgaand enkel een aanvraag voor tolk voor doven of slechthorenden, vervoers- en verblijfskosten (aangevraagd tot en met 31 maart 2023), SDA-huur of een mobiliteitshulpmiddel aangevraagd met een RIZIV-bundel is geweest;
  • er voorafgaand enkel een vraag is geweest voor de ondersteuning door een zorgaanbieder (PAB, PVB, tehuis …)
  • er voorafgaand enkel een vraag is geweest die onontvankelijk is verklaard (bijvoorbeeld omdat er niet voldaan was aan de verblijfsvoorwaarden);
  • er voorafgaand enkel een vraag is geweest die werd stopgezet vooraleer ze werd vervolledigd. Dat wil zeggen dat de documenten ‘aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ en ‘multidisciplinair verslag’ nog niet werden ingediend. 

Aanvraag van een minderjarige via de toegangspoort

Voor minderjarigen die zich voor een eerste aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen moeten aanmelden bij de intersectorale toegangspoort (ITP), is de datum van toewijzing gelijk aan de datum van ontvankelijkheid bij de toegangspoort. Facturen die ten laatste dateren van 18 maand voor die ontvankelijkheidsdatum komen in aanmerking voor terugbetaling.

Een volgende vraag voor hulpmiddelen en aanpassingen

Voor volgende aanvragen komen facturen van één maand voor de datum van toewijzing in aanmerking voor terugbetaling.

Herstellingskosten

Bij een aanvraag voor herstellingskosten die afzonderlijk van het hulpmiddel zelf worden aangevraagd, komen facturen die ten laatste dateren van één jaar voor de datum van toewijzing in aanmerking om terugbetaald te worden. 

Aanvraag incontinentieforfait

Het incontinentieforfait is een forfaitaire tegemoetkoming in de doorgaans permanente kosten van aankoop van incontinentiemateriaal. De kosten moeten dus ook niet bewezen worden aan de hand van facturen.

De beslissingen over de toekenning van een refertebedrag voor incontinentiemateriaal gelden met ingang van de eerste dag van de maand waarin de aanvraag volledig is ingediend (ongeacht of de aanvraag ingediend wordt bij de intersectorale toegangspoort of bij het VAPH).

Aanvraag tolkuren voor doven en slechthorenden

Bij de aanvraag van tolkuren voor doven en slechthorenden in de leefsituatie (L-uren) wordt een goedkeuring verleend vanaf de eerste van de maand waarin de aanvraag werd ingediend, ongeacht of de aanvraag ingediend wordt bij de intersectorale toegangspoort of bij het VAPH.