De regelgeving schrijft voor dat er heldere afspraken moeten zijn, in overleg met het collectief overleg. Zijn er ook richtlijnen over, wat er minimaal zou moeten ingehaald worden?

Het VAPH legt het doel op, namelijk dat er afspraken gemaakt moeten worden over afwezigheden omtrent de ondersteuning en de kosten en dat die in de IDO worden vastgelegd. We leggen niet vast hoe die afspraken invulling moeten krijgen. Dat moet onderling afgesproken worden.

In de collectieve rechten en plichten moet een algemeen afsprakenkader omtrent afwezigheden opgenomen worden. Dat kader wordt opgemaakt in samenspraak met het collectief overlegorgaan. Zij kunnen ook voorstellen doen en advies geven omtrent het algemene afsprakenkader. Elementen die meegenomen kunnen worden binnen het algemene afsprakenkader in de collectieve rechten en plichten:

  • Kan de gebruiker ervoor kiezen zijn kamer ter beschikking te stellen van een andere gebruiker tijdens zijn afwezigheid? In welke mate heeft dit impact op zijn woonkosten? 
  • Wat zijn de opties bij afwezigheid van een individuele begeleider? Is vervanging door een andere begeleider mogelijk? Kan een gebruiker kiezen om de begeleidingssessies in te halen bij zijn vertrouwde begeleider bij terugkeer?
  • Wat gebeurt er met de opzeg als na een lange periode van afwezigheid de gebruiker zijn IDO beëindigt? 
  • Is er alternatieve ondersteuning mogelijk vanuit de zorgaanbieder als de oorspronkelijke ondersteuning niet kan plaatsvinden. (bv. opname in ziekenhuis waardoor de afgesproken dag- en woonondersteuning niet geboden wordt).

Binnen de grenzen van het algemeen afsprakenkader worden individuele afspraken gemaakt rond afwezigheden in de IDO’s van de gebruikers. 

Er moeten duidelijke afspraken zijn over welke kosten de gebruiker moet betalen tijdens de onderbreking van de ondersteuning. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden of bij afwezigheid de ondersteuning later kan ingehaald worden en over hoe een mogelijke terugkeer van de gebruiker bij onderbreking van de ondersteuning er zal uitzien.

Individuele dienstverleningsovereenkomst persoonsvolgend budget