Wat is het digitale platform met zorgaanbod?

Het VAPH gaat samen met een vergunde externe organisatie een digitaal platform met zorgaanbod uitbouwen. Het digitale platform zal beheerd worden door die externe organisatie, onafhankelijk van het VAPH.

Het digitale platform biedt een zo uitgebreid mogelijk overzicht van het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Zo moet er niet enkel het aanbod van de vergunde zorgaanbieders op te vinden zijn, maar ook dat van de niet-vergunde aanbieders van diensten zoals vrijwilligersorganisaties, gezinszorg of poetshulp …  Eén plaats waar het ondersteuningsaanbod terug te vinden is, maakt het voor de persoon makkelijker om zijn zorg op maat te organiseren.

Dankzij het digitale platform kan de persoon met een handicap ook zijn zorgvraag kenbaar maken. Zo kunnen zorgvraag en zorgaanbod elkaar makkelijker vinden.

Het digitale platform zal gratis zijn, gebruiksvriendelijk en de wettelijke verplichtingen rond privacy naleven.

Vergunningsvoorwaarden

Om vergund te worden en te blijven, moet de externe organisatie ‘platform zorgaanbod’ voldoen aan volgende voorwaarden, zoals vermeld in het besluit van 25 januari 2019:

 • De organisatie platform zorgaanbod is opgericht als een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is de leden een vermogensvoordeel te bezorgen.
 • De raad van bestuur moet bestaan uit:
  • twee vertegenwoordigers van de bijstandsorganisaties
  • een vertegenwoordiger van elke werkgeversorganisatie
  • vier vertegenwoordigers van de gebruikersverenigingen
  • een onafhankelijke voorzitter die voorgedragen wordt door de gebruikersverenigingen
  • twee vertegenwoordigers van initiatieven uit het niet-vergunde zorgaanbod
 • De algemene vergadering moet bestaan uit de evenredige vertegenwoordiging van vertegenwoordigers van de:
  • bijstandsorganisaties
  • werkgeversorganisaties
  • initiatieven uit het niet-vergunde zorgaanbod
  • gebruikersverenigingen
 • In de statuten wordt als doelstelling opgenomen dat de organisatie platform zorgaanbod:
  • de zorgvrager en zijn omgeving in contact brengt met de zorgaanbieders en de kennis van het zorgaanbod bij de zorgvrager vergroot;
  • de zorgaanbieders de mogelijkheid biedt de specificaties van hun aanbod via het digitale platform zorgaanbod bekend te maken aan zorgvragers.
 • De organisatie ontwikkelt en hanteert in consensus een deontologische code waarin de volgende elementen bepaald zijn:
  • de wijze waarop de organisatie beoordeelt of aanbieders van zorg en ondersteuning, inclusief persoonlijke assistenten, beantwoorden aan de vereisten, vermeld in artikel 9,§4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011
  • de wijze waarop de organisatie platform zorgaanbod beoordeelt of de vragen, vermeld in artikel 4, eerste lid, 3° en 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019  maatschappelijk aanvaardbaar zijn

De vergunning is vijf jaar geldig.

De vergunde organisatie dient bij het VAPH uiterlijk een jaar voor het verstrijken van de vergunning, een aanvraag in om de vergunning te verlengen. In die aanvraag toont de organisatie aan dat ze voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 3, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019.

Documenten