Ernstige incidenten die integriteitsschendend zijn of een ernstige impact kunnen hebben op de werking van de voorziening (geen grensoverschrijdend gedrag (GOG))

Algemeen

Andere ernstige incidenten die niet gerelateerd zijn aan grensoverschrijdend gedrag (GOG) kunnen ook integriteitsschendend zijn of een grote impact hebben op de dienst of zorgaanbieder. Het VAPH moet als toezichthoudende overheid ook van dergelijke incidenten op de hoogte gebracht worden.

Het VAPH zal een voorstel voorleggen aan de Vlaamse Regering om ook het melden van die andere ernstige incidenten verplicht te maken. In tussentijd vraagt het VAPH met aandrang om dergelijke incidenten al te melden.

Voor het beleid rond incidenten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag verwijzen we naar de pagina over grensoverschrijdend gedrag (GOG).

Wat moet gemeld worden?

  • Ernstige incidenten waarbij de integriteit van de gebruiker of het personeel ernstig in het gedrang komt vanwege nalatigheid of onvoorzichtigheid
    In de eerste plaats is het van belang dat de dienst of zorgaanbieder zelf dergelijke incidenten analyseert en daarmee aan de slag gaat: Welke lessen kunnen getrokken worden uit het incident? Moeten bepaalde procedures aangepast worden? ... In geval van incidenten met dermate ernstige gevolgen - ernstige fysieke kwetsuren of overlijden - is het echter van belang dat het VAPH op de hoogte gesteld wordt. Het VAPH kan als toezichthoudende overheid eveneens aangesproken worden op dergelijke feiten. 
  • Incidenten die de werking (van een deel) van de dienst of zorgaanbieder ernstig kunnen verstoren
    Denk daarbij aan een brand, een overstroming, een staking en dergelijke waardoor de continuïteit van de zorg niet meer gegarandeerd kan worden. In geval van dergelijke incidenten moet het VAPH kunnen opvolgen in welke mate de situatie onder controle is en de continuïteit van de ondersteuning voor de gebruikers gegarandeerd wordt. Indien mogelijk kan het VAPH een ondersteunende/faciliterende rol spelen. Daarenboven kunnen ook dergelijke situaties persaandacht krijgen waarop het VAPH moet kunnen anticiperen. 

Hoe moet gemeld worden?

Deze incidenten worden per mail aan avf@vaph.be gemeld, liefst tegen de volgende werkdag.