Ernstige gebeurtenissen (geen grensoverschrijdend gedrag (GOG))

Algemeen

Ernstige gebeurtenissen die niet gerelateerd zijn aan grensoverschrijdend gedrag (GOG), kunnen ook integriteitsschendend zijn of een grote impact hebben op de dienst of zorgaanbieder. Het VAPH moet als toezichthoudende overheid ook van dergelijke incidenten op de hoogte gebracht worden.

Voor het beleid rond incidenten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag verwijzen we naar de pagina over grensoverschrijdend gedrag (GOG).

Wat moet gemeld worden?

Ernstige gebeurtenissen die de zorg en ondersteuning, de gezondheid, de veiligheid, de waardigheid of de integriteit van de gebruikers in het gedrang kunnen brengen, of die daarop een ernstige impact hebben.

Hoe moet gemeld worden?

Ernstige gebeurtenissen moeten gemeld worden via het e-loket mijnvaph.be, waar u inlogt als medewerker van uw zorgaanbieder. 

Hoe u dat doet, vindt u in deze handleiding.

De melding gebeurt ten laatste de volgende werkdag nadat het incident plaatsvond. 

Documenten