Kan de vergunde zorgaanbieder de woon- en leefkosten aanpassen?

Als de vergunde zorgaanbieder de woon- en leefkosten wil aanpassen, moet hij dat vooraf bespreken met het collectief overlegorgaan, moeten de gebruikers daarover geïnformeerd worden en moeten de IDO’s aangepast worden. Pas daarna kunnen de aangepaste woon- en leefkosten worden gefactureerd. Prijsaanpassingen met terugwerkende kracht zijn dus niet toegestaan. 

Er worden vooraf afspraken gemaakt met het collectief overlegorgaan over de momenten waarop de woon- en leefkosten worden geëvalueerd, besproken en indien gewenst aangepast. 

Het is de zorgaanbieder die de woon- en leefkosten bepaalt. De zorgaanbieder moet aan het collectief overlegorgaan ook transparantie geven over de principes die aan de basis liggen van de berekeningswijze van de woon- en leefkosten. 

De gemaakte afspraken rond woon-en leefkosten zijn opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst. Daarin kunnen ook al bepalingen rond de indexering van de woon- en leefkosten opgenomen zijn.