Moet een vergunde zorgaanbieder altijd de reële kostprijs aanrekenen en mag hij kosten verplichten of een forfait aanrekenen?

Het is toegestaan om bepaalde kosten te verplichten of een forfait aan te rekenen. De aangerekende prijs mag ook verschillen van de reële kostprijs. De zorgaanbieder moet transparantie bieden aan het collectief overlegorgaan omtrent de principes die bij de kostprijsbepaling worden gehanteerd. Alle gebruikers moeten geïnformeerd worden over welke prijs de zorgaanbieder aanrekent en waarvoor. Het is dus belangrijk dat de gebruiker weet welke kosten al dan niet verplicht zijn en wat er in een forfait vervat zit.

Bijkomend kunnen er bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt worden in afstemming met het collectief overleg over infrastructuuraspecten en wat de afspraken daarrond zijn, bijvoorbeeld meubilair, zonnepanelen.

Die zaken kunnen bijvoorbeeld vervat zitten in de huurprijs, maar kunnen ook apart aangerekend worden door de zorgaanbieder als onderdeel van de woon- en leefkosten.