Welke ‘andere’, ‘nog niet erkende/vergunde/geregistreerde’ organisaties kunnen een aanvraag indienen?

We denken onder meer aan een OCMW, een CAW, een dienst voor thuiszorg, een woonzorgcentrum, diensten of voorzieningen erkend door opgroeien. Maar dat is geen limitatieve lijst. Zolang aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 15/2, 2° is voldaan, kan een ontvankelijke aanvraag worden ingediend.

Art. 15/2. In het kader van de pilootfase, vermeld in artikel 15/1, van dit besluit, kan het agentschap binnen de grenzen van de kredieten die daarvoor ingeschreven zijn op zijn begroting een tijdelijke erkenning bieden om rechtstreeks hulp te verlenen die voldoet aan al de navolgende voorwaarden:

  1. de hulp is snel en flexibel inzetbaar;
  2. de hulp is laagdrempelig toegankelijk en nabij;
  3. de hulp is vraaggestuurd en op maat;
  4. de hulp is geïntegreerd met en afgestemd op ondersteuning die niet wordt gesubsidieerd krachtens het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.