Worden de beschikbare middelen (19,5 mio euro) net als voorheen verdeeld over de verschillende regio’s rekening houdend met het bevolkingsaantal? Wordt een bepaalde verdeling minder-/meerderjarigen toegepast?

Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen en bij het verdelen van de beschikbare middelen wordt in eerste instantie rekening gehouden met de beoordeling van de inhoudelijke criteria/voorwaarden. Pas in tweede instantie zal ook gekeken worden of er geen groot onevenwicht is tussen de regio’s of qua spreiding minder/meerderjarigen.