Worden woonzorgcentra uitgesloten van deelname aan de pilootfase? Zij kunnen immers niet voldoen aan volgende voorwaarden: a) vermelding van ondersteunen van PmH in de statuten en b) de verplichting om PC 319 te volgen.

De huidige bepaling in het BVR zou het voor bepaalde organisaties inderdaad onmogelijk maken om deel te nemen, terwijl het niet de bedoeling was om die uit te sluiten.
In functie van de definitieve goedkeuring van het BVR zullen we daarom nog een aanpassing aan de tekst van het BVR doen waarbij we de bepaling dat men verplicht is om zich te houden aan PC319.01, schrappen.

De voorwaarde dat aangetoond moet worden dat in de statuten ten minste het bieden van ondersteuning aan personen met een handicap als doelstelling is opgenomen, blijft wel behouden.