Hoe beoordeelt het VAPH uw ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’?

Controle ondersteuningsplan persoonsvolgend budget

Het Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) wordt in twee stappen gecontroleerd.

De controle van de volledigheid en van de zorg- en ondersteuningsvraag

Het VAPH controleert in de eerste plaats of alle vragen in uw ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ ingevuld zijn. Daarbij bekijkt het VAPH ook onmiddellijk uw concrete zorg- en ondersteuningsvraag. De combinaties van de verschillende ondersteuningsfuncties moeten mogelijk zijn en de maximale ondersteuningsfrequenties mogen niet overschreden worden.

Als niet alle vragen ingevuld zijn of de combinatie/aantal uren van ondersteuningsfuncties niet mogelijk zijn gezien het theoretisch maximum, dan zal het VAPH u vragen om uw ondersteuningsplan aan te vullen of aan te passen.

De beoordeling van het proces van vraagverheldering

Na de controle op de volledigheid en op de zorg- en ondersteuningsvraag, beoordeelt het VAPH de antwoorden in het deel ‘uw proces van vraagverheldering’. Het VAPH gaat na of er rekening werd gehouden met uw wensen, bezorgdheden, sterktes, mogelijkheden en of u betrokken werd bij uw proces van vraagverheldering. 
Uw ondersteuningsplan wordt goedgekeurd op voorwaarde dat alle vragen in het deel ‘uw proces van vraagverheldering’ volledig beantwoord zijn én dat in de antwoorden voorbeelden staan uit uw eigen situatie. Uit uw antwoorden zal dan blijken dat u een kwalitatief proces van vraagverheldering doorlopen hebt. 
Als een of meerdere vragen in het deel ‘uw proces van vraagverheldering’ onvoldoende beantwoord zijn of als er geen antwoord wordt geboden op de vraag, dan spreken we van een ‘procesfout’. Het VAPH verwittigt u dan dat uw ondersteuningsplan moet aangevuld worden. 

Aanpassen ondersteuningsplan persoonsvolgend budget

U krijgt bericht van het VAPH dat u uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget moet aanpassen. Wat nu?

Als u uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget moet aanpassen:

  • Dan moet u de aanpassingen doen.
  • U moet het plan opnieuw indienen bij het VAPH. Het is belangrijk om de aanpassingen binnen de aangegeven termijn uit te voeren. Als die termijn niet gerespecteerd wordt, kan uw aanvraagdatum wijzigen. De aanvraagdatum van uw ondersteuningsplan is de datum waarop uw vraag naar een persoonsvolgend budget binnen een bepaalde prioriteitengroep gerangschikt staat. Die datum bepaalt mee hoe lang u moet wachten op uw persoonsvolgend budget.

Het VAPH beoordeelt de aangepaste delen van uw ondersteuningsplan opnieuw.

  • U kunt er op dit moment ook vrijwillig voor kiezen om u te laten begeleiden door een dienst ondersteuningsplan (DOP) of een dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds. Als die dienst uw OP PVB indient, betekent dat wel dat u een nieuwe aanvraag start en u een nieuwe aanvraagdatum zult krijgen (datum waarop de dienst uw plan bezorgt aan het VAPH).

U hebt uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget aangepast en uw aanpassingen blijken opnieuw onvoldoende. Wat nu?

Wanneer uw aanvullingen van uw ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ opnieuw onvoldoende zijn, dan spreken we van een ‘manifeste fout’. U krijgt dan bericht van het VAPH dat het aangeraden is om een dienst ondersteuningsplan of een dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds(opent nieuw venster) in te schakelen. De datum van uw aanvraag zal veranderen naar de datum waarop u zich aanmeldt bij de dienst. Als u liever geen gebruik maakt van een dienst ondersteuningsplan of een dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds, dan kunt u een nieuw ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ indienen. Dat betekent wel dat u een nieuwe aanvraagdatum zult krijgen, op voorwaarde dat het nieuwe plan wordt goedgekeurd.

Formulieren