7 juli 2022

Toenemend aantal besmettingen: oproep tot verhoogde waakzaamheid

Gelet op het toenemende aantal besmettingen in de brede samenleving en het stijgend aantal uitbraken COVID-19, vragen we om de nodige voorzichtigheid en waakzaamheid aan te houden.  

Elke voorziening kan op basis van een risico-analyse een eigen beleid bepalen. Dat eigen beleid moet evenwel steeds passen binnen de krijtlijnen van de interfederale bepalingen en het niveau [niveau 2 (lage ratio ziekte ernst/aantal gevallen bv. huidige omikron)] beslist door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC).  

We vragen u om in het beleid van uw voorziening verhoogde aandacht te besteden aan de correcte naleving van de preventieve en hygiënische maatregelen

  • de basismaatregelen: afstand houden, handhygiëne, omgevingshygiëne, … 
  • ventileren en verluchten 
  • het dragen van mondmaskers volgens eigen risicoanalyse met bijzondere aandacht voor directe en nauwe zorgcontacten

Roep bezoekers, mantelzorgers, externe dienstverleners, vrijwilligers, jobstudenten, ... op om mee verantwoordelijkheid te nemen en de maatregelen na te leven:

  • door bij symptomen niet naar de zorgaanbieder te komen
  • door bij aanwezigheid bij de zorgaanbieder steeds de preventieve en hygiënische maatregelen in acht te nemen 

Daarnaast roepen we op tot de nodige alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen, volgens de contouren van het test-, isolatie- en quarantainebeleid toegelicht in infonota INF/22/29
 
Gezien de huidige situatie van de pandemie vragen we ook uw verhoogde aandacht voor het proactief actualiseren van de aanwezige noodplannen en een correcte registratie van besmettingen van bewoners en personeel dat instaat in de residentiële opvang via de dagelijkse bevraging. 

Tot slot  willen we u vragen om de gebruikers die in aanmerking komen te motiveren voor een tweede boosterprik. Momenteel gaat dit enkel over gebruikers ouder dan 80 jaar. Met een boosterprik willen we de bescherming tegen COVID-19 versterken en verlengen. Meer info daarover kunt u nalezen in infonota INF/22/26

Bovenop de vaccinaties is het de combinatie van correct uitgevoerde preventie- en hygiënemaatregelen die een performante dam opwerpt tegen besmettingen en bijdraagt tot de bescherming van onze kwetsbare doelgroep.   
 
Langs deze weg, onze oprecht dank om daartoe te willen bijdragen. 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen