13 juni 2024

Nieuwe procedure top-upbudgetten

We worden binnen de VAPH-sector met een aantal knelpunten geconfronteerd:

  • Er is een stijgend aantal vragen naar (semi-)gesloten infrastructuur voor mensen met een handicap en een bijkomende ernstige psychische problematiek, veelal met externaliserend probleemgedrag. 
  • In periodes van crisis of bij de overgang naar een nieuwe vergunde zorgaanbieder (VZA) staat de draagkracht van de VZA en het begeleidend personeel extra onder druk. Er moet dan tijdelijk ingezet worden op meer nabijheid, intensieve ondersteuning en multidisciplinaire expertise om te zoeken naar manieren van omgaan met en stabilisatie van het moeilijk begrijpbaar gedrag. Dit kadert in het streven naar een zo duurzaam mogelijk ondersteuningstraject.
  • Op kritische scharniermomenten maakt een tijdelijke bijkomende ondersteuningsnood het voor een sterk stijgend aantal cliĆ«nten met een voldoende hoog persoonsvolgend budget (PVB) niet mogelijk om naar reguliere VAPH-ondersteuning toegeleid te worden.
  • Een multidisciplinaire aanpak en kijk volstaan in bovenstaande situaties niet vanwege de complexiteit van de doelgroep; een doorgedreven en gedeelde samenwerking dringt zich op.

Om tegemoet te komen aan die knelpunten voorzien we voor zorgvragers, voor wie er binnen de bestaande kaders geen andere oplossingen meer zijn, tijdelijk extra financiering boven op de reguliere PVB-middelen: een top-upbudget.

De top-upbudgetten kunnen bij het VAPH aangevraagd worden door een vergunde zorgaanbieder voor personen met een verstandelijke handicap, autismespectrumstoornis of een niet-aangeboren hersenletsel en bijkomend een niet-gestabiliseerde psychische problematiek. De bedoeling is om, samen met andere sectorale en/of intersectorale partners, een oplossing uit te werken, zodat na afloop van de top-upperiode een duurzame ondersteuning uitgebouwd is. De top-upbudgetten kunnen enkel ingezet worden voor extra personeelsinzet bij de vergunde zorgaanbieder en de samenwerkende partners.

De bijkomende middelen bedragen maximaal 75 % van het PVB en kunnen voor maximaal 9 maanden aangevraagd worden.

Deze nieuwe procedure kadert binnen het BVR van 17 mei 2024. De regelgeving werd definitief goedgekeurd, maar is op vandaag nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat we u nu wel al informeren over deze nieuwe procedure en dat er al aanvragen voor een top-upbudget ingediend kunnen worden bij het VAPH, maar dat het VAPH nog geen beslissing kan nemen. De aanvraag zal maar besproken en beslist worden vanaf de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Uitgebreide informatie over de top-upprocedure vindt u op de webpagina. Met vragen kunt u terecht bij bemiddeling@vaph.be.

Ga naar de webpagina over het top-upbudget

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen