Groenezorginitiatieven

Wat is een groenezorginitiatief?

Een groenezorginitiatief met een registratie bij het VAPH is een initiatief van een bedrijf, vereniging of particulier waarin activiteiten van land- of tuinbouwproductie of andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, deel uitmaken van de dagactiviteiten voor personen met een handicap. De activiteiten gebeuren onder begeleiding.

Voorbeelden van een groenezorginitiatief zijn een zorgboerderij, een dierenasiel, een dierenpension, een belevingshoeve.

Ondersteuning door een groenezorginitiatief kan enkel betaald worden via het cashsysteem van het persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster.

Om als groenezorginitiatief te kunnen werken, moet u geregistreerd zijn bij het VAPH conform het ministerieel besluit van 20 februari 2017opent dialoogvenster

Registratie

U kunt zich als groenezorginitiatief registeren als u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • beschikken over een aan de doelgroep aangepaste accommodatie en ervoor zorgen dat de persoon met een handicap op een veilige en hygiënische manier de dagactiviteiten kan uitvoeren;
  • verzekerd zijn voor hun burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden, veroorzaakt door de persoon met een handicap in het kader van de uitoefening van de dagactiviteiten. De verzekeringspolis vermeldt expliciet de uitoefening van activiteiten in het kader van het bieden van dagondersteuning aan personen met een handicap.
  • op een transparante wijze informeren over het aanbod, de gehanteerde methodiek en de kostprijs van de dagondersteuning, per dagdeel of per activiteit die wordt aangeboden.

De registratie als groenezorginitiatief geldt voor een periode van vijf jaar.  U kunt een verlenging aanvragen minstens 6 maanden voorafgaand aan het einde van de registratieperiode.   

U kunt de registratie aangevragen via het formulier aanvraag tot registratie als groenezorginitiatief.

Bij de aanvraag moet een kopie gevoegd worden van de verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt door de persoon met een handicap in het kader van de uitoefening van de dagactiviteiten. Die verzekeringspolis vermeldt expliciet de uitoefening van de activiteiten in het kader van het bieden van dagondersteuning aan personen met een handicap. Sinds 1 maart 2020 is een bijkomend attest van de verzekeringsmaatschappij vereist bij indiening van het aanvraagdossier, het 'attest verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij activiteiten dagondersteuning groenezorginitiatieven'.

Als de gegevens die worden meegedeeld in het kader van de registratie veranderen, dan registreert de verantwoordelijke van het groenezorginitiatief die zo snel mogelijk nadat de verandering zich heeft voorgedaan.

Een registratie is enkel nodig voor het aanbieden van collectieve dagbesteding. Eén op één begeleidingen kunnen zonder registratie. Er wordt dan een overeenkomst gemaakt in het kader van persoonlijke assistentie.