Hoe kunnen we eenmalige, korte, ad-hocondersteuningscontacten voor personen met een (vermoeden van) handicap registreren?

U kunt eenmalige, korte, ad-hocondersteuningscontacten registreren onder de functie ‘outreach met open invulling’. In principe is die functie bedoeld voor niet-cliëntgebonden ondersteuning, maar in het kader van de pilootfase maken we daarvoor een uitzondering, met name voor die situaties waarbij eenmalige, ad hoc, korte ondersteuningscontacten worden gerealiseerd in nauwe samenwerking met andere zorg- en hulpverleningspartners (niet-VAPH). Ook die ondersteuning kan binnen de context van de pilootfase geregistreerd worden als ‘outreach met open invulling’. Er worden in dat geval geen punten aangerekend aan de persoon met een (vermoeden van) handicap en er hoeft geen overeenkomst met die persoon opgemaakt te worden.

We vragen wel om zorgvuldig om te gaan met deze vorm van ‘outreach open invulling’ en de inzet ervan goed bij te houden (Wie werd er bereikt?) en te motiveren aan de hand van kwalitatieve rapportering. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn elk gesprek aan een ‘loket’ apart te registreren als een prestatie ‘outreach open invulling’.

Noot: We wijzen er in deze context op dat elke registratie van ambulante outreach staat voor 0,155 punten en mobiele outreach 0,220 punten omdat deze outreach eigenlijk bedoeld is voor ondersteuningscontacten in het kader van kennisoverdracht van minstens 1 tot 2 uur.