Waarvoor kunnen we de ‘open functie’ en ‘outreach met open invulling’ gebruiken?

Dat leggen we niet op voorhand vast. Het is net de bedoeling om daarover doorheen de pilootfase binnen elk van de initiatieven de nodige ervaring en inzichten op te doen.

Hou wel rekening met volgende aspecten:

  • De ‘open functie’ is bedoeld voor het bieden van cliëntgebonden ondersteuning die om een of andere reden niet inpasbaar is binnen de klassieke functies mobiele en ambulante begeleiding, groepsbegeleiding, begeleid werken, dagopvang of verblijf.
  • De functie ‘outreach met open invulling’ is bedoeld om handicapspecifieke expertise in te brengen bij niet-VAPH organisaties, aan professionals of ondersteuners van personen met een handicap en dat op een manier die niet inpasbaar is binnen de reguliere functies ambulante en mobiele outreach.
    Deze functie is bedoeld voor niet-cliëntgebonden ondersteuning.
    In het kader van de pilootfase maken we echter een uitzondering voor die situaties waarbij eenmalige, ad hoc, korte ondersteuninscontacten worden gerealiseerd in nauwe samenwerking met andere zorg- en hulpverleningspartners (niet-VAPH). Ook die ondersteuning kan binnen de context van de pilootfase geregistreerd worden als ‘outreach met open invulling’. Er worden in dat geval geen punten aangerekend aan de persoon met een (vermoeden van) handicap en er hoeft geen overeenkomst met die persoon opgemaakt te worden.
    We vragen wel om zorgvuldig om te gaan met deze vorm van ‘outreach open invulling’ en de inzet ervan goed bij te houden (Wie werd er bereikt?) en te motiveren aan de hand van kwalitatieve rapportering. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn elk gesprek aan een ‘loket’ apart te registreren als een prestatie ‘outreach open invulling’.

    Noot: We wijzen er in deze context op dat elke registratie van ambulante outreach staat voor 0,155 punten en mobiele outrach 0,220 punten omdat deze outreach eigenlijk bedoeld is voor ondersteuningscontacten in het kader van kennisoverdracht van minstens 1 tot 2 uur.