Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen (GIO)

Heeft uw kind een (vermoeden van) handicap en staat het voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO), om die overgang en de start te ondersteunen.

Adressen van RTH-aanbieders die globale individuele ondersteuning aanbieden

Wat?

Globale individuele ondersteuning is hulp in de gewone kinderopvang of school van uw kind zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen spelen, leren, vriendschappen sluiten … Deze vorm van ondersteuning werkte het VAPH uit in samenwerking met Opgroeien en het departement Onderwijs.

Met globale individuele ondersteuning zetten we specifiek in op jonge kinderen met (een vermoeden van) een handicap tot en met het eerste leerjaar. Globale individuele ondersteuning ondersteunt bij overgangsmomenten: de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de buitenschoolse opvang ...

Globale individuele ondersteuning is een mengvorm van stimulatie, coaching, training en assistentie bij activiteiten. De begeleider gaat mee in de klas of de opvang, biedt daar praktische ondersteuning en denkt tegelijkertijd mee na over de uitbouw van een duurzaam inclusie-traject voor uw kind, zodat de inclusie ook behouden kan blijven na het overgangsmoment.

Om die ondersteuning te realiseren, is er afstemming nodig tussen de verschillende actoren: de kinderopvang, het centrum voor inclusieve kinderopvang, het leersteuncentrum (het vroegere GON), de school, het CLB, de ouders en de RTH-aanbieder die globale individuele ondersteuning aanbiedt. Samen bespreken jullie de nood aan ondersteuning in de opvang of in de klas. Die ondersteuning sluit aan op eventueel reeds aanwezige hulp. Zo kunt u als ouder versterkt worden bij uw keuze voor inclusieve opvang en onderwijs.

Als ouder beslist u zelf of u globale individuele ondersteuning aanvraagt voor uw kind bij de zorgaanbieders die dat aanbieden. De opvang of school van uw kind kan u daarbij ondersteunen. U hebt inspraak over de manier waarop globale individuele ondersteuning in de school of kinderopvang wordt ingezet.

Voor wie?

Globale individuele ondersteuning is er specifiek voor kinderen die starten in de reguliere kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar.

Daarnaast moet uw kind voldoen aan de algemene voorwaarden voor rechtstreeks toegankelijke hulp.

Voorbeelden van situaties waarin globale individuele ondersteuning geboden wordt

 • Lisa (6 maanden) heeft een motorische beperking. Om de kinderbegeleiders in het kinderdagverblijf goed voor te bereiden op haar komst, komt Lisa een paar keer samen met haar ouders wennen. Op vraag van de ouders en de kinderopvang komt Wouter van de RTH-aanbieder die globale individuele ondersteuning aanbiedt, deze start ook mee ondersteunen. Wouter geeft advies hoe Lisa tot spel kan komen en ondersteunt de eetmomenten. De kinderbegeleiders kunnen met al hun vragen terecht bij de ouders en bij Wouter.
 • Roos (5 jaar) heeft het syndroom van Down. Ze zit in de tweede kleuterklas en krijgt GIO-begeleiding. Lees haar verhaal.
 • Mo (6 jaar) heeft een visuele beperking en gaat van het kleuteronderwijs naar het eerste leerjaar. De overstap naar het eerste leerjaar brengt voor Mo nieuwe uitdagingen mee: een nieuw klaslokaal, een nieuwe, grotere refter ... Hij moet opnieuw zijn weg leren vinden op de school. Chris, die de globale individuele ondersteuning opneemt, helpt Mo daarbij. Chris zal Mo gedurende een bepaalde periode tijdens de middag begeleiden naar de refter en bijstaan bij het eten. Daarnaast werken Chris en Mo rond mobiliteit, zoals veilig bewegen in het gebouw van de school en de buitenschoolse opvang. Chris, het schoolteam, de ouders, Mo en de mensen van de opvang wisselen informatie uit en maken de nodige afspraken, zodat Mo ook na de GIO-begeleiding zijn weg kan vinden op de school.

Hoe kunt u gebruik maken van globale individuele ondersteuning?

Globale individuele ondersteuning hoeft u niet aan te vragen bij de intersectorale toegangspoort. Het is rechtstreeks toegankelijke hulp: ondersteuning waarvoor u rechtstreeks naar een zorgaanbieder kunt stappen, zonder aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort te doorlopen.

Hoeveel globale individuele ondersteuning kan uw kind krijgen?

Uw kind kan gebruikmaken van ondersteuning voor maximaal 4 RTH-punten op jaarbasis. Dat komt overeen met een 30-tal uren ondersteuning.

Die 4 punten staan los van de 8 punten waar elk kind met (een vermoeden van) een handicap gebruik kan van maken binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Voor globale individuele ondersteuning gaan er dus geen punten af van de individuele RTH-teller van uw kind.

Globale individuele ondersteuning is gratis. Er mag u als ouder geen bijdrage gevraagd worden zoals bij andere vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp. Er zijn wel enkele kosten die kunnen doorgerekend worden. Zo kan een werkboek dat in samenspraak met u wordt aangekocht door de RTH-aanbieder wel aangerekend worden, vervoers- en administratieve kosten dan weer niet.

Of u de gewenste ondersteuning kunt krijgen, is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

Waar vindt u RTH-aanbieders die globale individuele ondersteuning voor minderjarigen aanbieden?

Niet alle aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp bieden globale individuele ondersteuning aan. U vindt de adressen van de RTH-aanbieders bij wie u terechtkunt voor globale individuele ondersteuning via www.vaph.be/organisaties. Als ouder beslist u zelf of u globale individuele ondersteuning aanvraagt voor uw kind bij een van die zorgaanbieders.

De adressenlijst met aanbieders van globale individuele ondersteuning is gebaseerd op de gegevens van de hoofdzetel. Mogelijk organiseert een aanbieder ook globale individuele ondersteuning op andere locaties. Een volledig overzicht vindt u in de lijst van aanbieders van globale individuele ondersteuning per provincie

Adressen van RTH-aanbieders die globale individuele ondersteuning aanbieden

 

Direct naar

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

  Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en geen persoonlijk budget heeft.

 • Getuigenis

  Roos (5) krijgt GIO-begeleiding

  Roos heeft het syndroom van Down. Ze zit in de tweede kleuterklas en krijgt GIO-begeleiding. Mama Jenka is opgetogen over de ondersteuning.