Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor personen met een handicap en hun netwerk.

Net zoals binnen de algemene samenleving heerst ook binnen de VAPH-sector een vierde golf van de COVID-19-pandemie. In de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 30 november 2021 geven we een aantal richtlijnen en aandachtspunten geformuleerd rond de verderzetting van de hulpverlening.

Verder blijven we werken met algemene richtlijnen die u gecommuniceerd werden in de mededeling van 8 oktober 2021 - Loslaten van de richtlijnen op basis van de gedefinieerde situaties 0, 1, 2 en 3, aangevuld met de bijsturing van het mondmaskergebruik, gecommuniceerd op 29 oktober 2021.

Sinds 30 oktober 2021 is het toegestaan dat residentiële zorgaanbieders binnen de VAPH-sector aan uw bezoekers een Covid Safe Ticket (CST) vragen vooraleer ze toegang krijgen tot de voorziening. Meer info over wat dat voor u betekent, leest u in de Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 5 november 2021: Covid Safe Ticket bij residentiële VAPH-zorgaanbieders.

Direct naar

Bezoekregeling

Iedere bewoner heeft recht op bezoek. Uw zorgaanbieder hanteert een uitgeschreven bezoekregeling.

Specifieke aandachtspunten voor gebruikers van MFC’s

Aandachtspunten met betrekking tot combinatie MFC en PAB, noodzakelijke therapie, globale individuele ondersteuning, samenwerking met onderwijs en collectief vervoer

- Nieuwsberichten

- Lees ook

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Blijf op de hoogte via www.departementwvg.be/taskforce.

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.