Observatie-, diagnose- en behandelingsunits [ODB-units]
Voor VAPH-professionelen

Subsidiëring

De subsidiëring van de observatie-, diagnose- en behandelingsunits verloopt op dezelfde wijze als de subsidiëring van de andere diensten die werken met personeelspunten en werkingsmiddelen.

Personeelspunten en werkingsmiddelen

Het VAPH subsidieert de personeelspunten waarvoor de zorgaanbieder erkend is, in voorkomend geval verminderd met de personeelspunten die worden omgezet in werkingsmiddelen, zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering  van 8 december 2017. Een observatie-, diagnose- en behandelingsunit kan maximaal 3 % van de personeelspunten omzetten in bijkomende werkingsmiddelen tegen een bedrag per personeelspunt.

Daarnaast wordt bijkomend een werkingstoelage verleend van 89 euro per personeelspunt waarvoor de zorgaanbieder erkend is. 

Voorschotten en afrekening

Voor uw maandelijks voorschot en uw afrekening wordt dezelfde regeling als bij de vergunde zorgaanbieders gevolgd.

Registratie in de geïntegreerde registratietool

U registreert uw gebruikers die in de observatie-, diagnose- en behandelingsunit begeleid worden in de geïntegreerde registratietool (GIR),via het tabblad Projecten/ODB/NAH.

U registreert:

  • start: startdatum van de begeleidingsovereenkomst
  • dagondersteuning: het aantal dagdelen dagondersteuning met een gemiddelde per week
  • woonondersteuning: het aantal nachten woonondersteuning met een gemiddelde per week
  • individuele psychosociale begeleiding: het aantal uren begeleiding 
  • datum uitstroom: einddatum van de begeleidingsovereenkomst
  • site: vestigingsplaats waar de ondersteuning wordt aangeboden

E-loket GIR

Documenten