Ouderinitiatieven

Wat is een ouderinitiatief?

Initiatieven van ouders en/of andere familieleden van personen die zorg en ondersteuning willen organiseren voor een groep van maximaal 15 personen met een handicap, kunnen zich laten registreren bij het VAPH.

Sinds 1 januari 2019 aanvaardt het VAPH voor de besteding van een persoonsvolgend budget bij een ouderinitiatief, als het gaat om het aanbieden van collectieve ondersteuning, alleen nog overeenkomsten en facturen van geregistreerde ouderinitiatieven. Facturen van overeenkomsten die vóór 2019 werden goedgekeurd, worden wel nog aanvaard. 

Bij een geregistreerd ouderinitiatief kunnen personen met én zonder persoonsvolgend budget (PVB) terecht voor zorg en ondersteuning. De persoonsvolgende budgetten kunnen enkel in cash worden ingezet. Bovendien kunnen de ingezette budgetten in solidariteit worden aangewend om zorg en ondersteuning te organiseren voor alle personen met een handicap die door het initiatief ondersteund worden.

Met het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) kan er voor maximaal 155 dagen/nachten per jaar dag- en woonondersteuning worden ingekocht. 

Registratie

De voorwaarden verbonden aan de registratie als ouderinitiatief zijn:

  • Het initiatief wordt georganiseerd door een rechtspersoon zoals vermeld in het wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 of in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
  • Minimaal een derde van de leden van de organen van de rechtspersoon zijn mantelzorgers of familie tot de tweede graad van de personen met een handicap die worden ondersteund.
  • Er wordt aan een groep van maximum 15 personen met een handicap zorg en ondersteuning geboden.

De registratie kan aangevraagd worden via het formulier Aanvraag tot registratie als ouderinitiatief. In dat formulier moeten volgende gegevens worden vermeld:

  • de identificatiegegevens van de rechtspersoon van het ouderinitiatief
  • het adres van de plaats waar de ondersteuning hoofdzakelijk zal aangeboden worden
  • een beschrijving van de ondersteuning die wordt aangeboden, en van de beoogde doelgroep van het ouderinitiatief
  • de samenstelling van de organen van de rechtspersoon, met vermelding van de leden die mantelzorgers of familie tot tweede graad zijn van de personen met een handicap die worden ondersteund
  • het aantal personen aan wie het initiatief collectieve ondersteuning wil aanbieden

Bij het aanvraagformulier moet ook een kopie van de statuten van de rechtspersoon gevoegd worden.

Als de gegevens die worden meegedeeld in het kader van de registratie, veranderen, dan registreert de verantwoordelijke van het ouderinitiatief die veranderingen binnen de maand nadat ze zich hebben voorgedaan.

Een registratie als ouderinitiatief geldt voor een periode van vijf jaar. Een verlenging kan worden aangevraagd minstens zes maanden voorafgaand aan het einde van de registratieperiode.

Logogebruik

De labels 'Erkend en gesubsidieerd door het VAPH' en 'Vergund door het VAPH' mag u als geregistreerd ouderinitiatief niet gebruiken.

Als u wilt, kunt u wel het entiteitslogo van het VAPH gebruiken met de vermelding dat een persoonlijk budget (PAB of PVB) bij u kan besteed worden voor dagondersteuning.

Download het VAPH-entiteitslogo

VIPA

Geregistreerde ouderinitiatieven komen in aanmerking voor een subsidie van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). In het kader van een aanvraag voor een VIPA-subsidie kunnen ouderinitiatieven reeds een registratie aanvragen bij het VAPH als geregistreerd ouderinitiatief nog voor de infrastructuur gerealiseerd is en gebruikt wordt.

Meer informatie vindt u op de VIPA-website(opent nieuw venster).

De berekening en aanleveren van gegevens na ingebruikname van het infrastructuurforfait vindt u terug via VIPA-infrastructuurforfait.

Documenten