Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden
Voor VAPH-professionelen

Subsidiëring

Directe subsidie per ondersteuningsmodule

Het VAPH voorziet in een directe subsidie per ondersteuningsmodule, uitgedrukt in personeelspunten en werkingsmiddelen.

De subsidiëring per ondersteuningsmodule bedraagt op jaarbasis:
OndersteuningsmodulePersoneelspuntenWerkingsmiddelen
Individuele ondersteuning

19,2504

1.434,04 euro

Dagondersteuning

37,8132

2.816,87 euro

Woonondersteuning

48,1260

3.585,11 euro

Dag- en woonondersteuning

61,8762

4.609,42 euro

Dag- en woonondersteuning +

79,7516

5.941,04 euro

De modules kunnen niet met elkaar worden gecombineerd en de subsidie wordt pro rata aangepast aan de duur van de begeleidingsovereenkomst in de geïntegreerde registratietool (GIR).

Personeelspunten en werkingsmiddelen

De subsidiëring verloopt op dezelfde manier als de subsidiëring van andere diensten die werken met personeelspunten en werkingsmiddelen.

Er zullen personeelspunten (geen werkingsmiddelen) doorgegeven kunnen worden via het systeem van voorschotten en afrekeningen.

Maximaal 3 % van de personeelspunten kan omgezet worden in bijkomende werkingsmiddelen tegen een bedrag per personeelspunt (834 euro per punt).

Het VAPH subsidieert de werkingsmiddelen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is voorafgaand overleg gepleegd over de aanwending van het bedrag met het collectieve overlegorgaan.
  • Er is collectieve inspraak geweest, en er heeft overleg plaatsgevonden met de werknemersvertegenwoordiging, en er is aan die overlegkanalen transparantie geboden over de aanwending van de werkingsmiddelen.

Op verzoek van het VAPH bewijst de vergunde zorgaanbieder het resultaat van het overleg met het collectieve overlegorgaan of de collectieve inspraak en het overleg met de werknemersvertegenwoordiging.

Registratie in de geïntegreerde registratietool (GIR) en samenwerkingsovereenkomst

Per persoon met een handicap zal er één begeleidingsovereenkomst in de geïntegreerde registratietool (GIR) geregistreerd kunnen worden via het tabblad 'Projecten/ODB/NAH' – 'Begeleiding geïnterneerde'. Meer informatie omtrent het registreren van de begeleidingsovereenkomst, vindt u in de handleiding van de geïntegreerde registratietool.

De vergunde zorgaanbieder die de begeleidingsovereenkomst registreert, kan samenwerken met andere vergunde zorgaanbieders (eveneens geregistreerd voor directe financiering geïnterneerden) om de nodige ondersteuning te realiseren. Als de zorg en ondersteuning door verschillende geregistreerde vergunde zorgaanbieders zal worden verleend, sluiten zij daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Daarin wordt vastgesteld met welke vergunde zorgaanbieder de individuele dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten en op welke manier de personeelspunten worden verdeeld over de verschillende vergunde zorgaanbieders. Het staat de samenwerkende vergunde zorgaanbieders vrij om via de mogelijkheden die de regelgeving en de GIR biedt, de middelen te verdelen (bv. door het doorgeven van personeelspunten).

E-loket GIR

Opschorting van de direct gefinancierde ondersteuning omwille van time-out of crisisondersteuning

Als de persoon met een handicap tijdelijk opgenomen moet worden in een door andere overheden gesubsidieerde setting (bijvoorbeeld time-out of crisisondersteuning, tijdelijke ziekenhuisopname, unit voor observatie, diagnose en behandeling), dan wordt de directe financiering opgeschort. Die opschorting loopt vanaf de eerste dag van de vierde maand na de maand waarin de opname in een andere setting is gestart tot op het moment dat de betrokkene terugkeert naar de vergunde zorgaanbieder. De opname in een andere gesubsidieerde voorziening moet aan het VAPH gemeld worden via een mail naar internering@vaph.be. Als blijkt dat de betrokkene niet kan terugkeren naar de direct gefinancierde VAPH-ondersteuning, dan moet de vergunde zorgaanbieder dat melden. De directe financiering wordt dan stopgezet vanaf de eerste dag van de vierde maand na de maand waarin de opname in een andere setting is gestart.

Einde van de direct gefinancierde ondersteuning

Als er een persoonsvolgend budget (PVB) ter beschikking wordt gesteld, moet de begeleidingsovereenkomst directe financiering maximaal 2 maanden na datum terbeschikkingstelling PVB stopgezet worden. Voor wie het PVB hoger is dan de subsidiëring via directe financiering kan de begeleidingsovereenkomst onmiddellijk stopgezet worden en het PVB geactiveerd worden. De subsidiëring via directe financiering tijdens het verstreken gedeelte van het jaar wordt pro rata berekend volgens de begeleidingsovereenkomst. Er is geen opzegvergoeding. De voortgezette ondersteuning kan na het beëindigen van de begeleidingsovereenkomst directe financiering met het persoonsvolgend budget gefinancierd worden.

Bij overlijden van de persoon met een handicap loopt de directe financiering geïnterneerden nog twee maanden door vanaf de datum van overlijden.

De subsidiëring van de vergunde zorgaanbieder eindigt vanaf de eerste dag na de beëindiging van de individuele dienstverleningsovereenkomst. Bij de beëindiging van de overeenkomst moet er rekening gehouden worden met de opzegtermijn. De opzegperiode van de individuele dienstverleningsovereenkomst bedraagt maximaal drie maanden.

De directe subsidiëring eindigt vanaf de eerste dag van de vierde maand na de maand waarin de definitieve invrijheidstelling ingaat. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor wie uiterlijk drie maanden na invrijheidstelling een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) heeft ingediend bij het VAPH. Wie tijdig zijn vraag naar vervolgondersteuning heeft ingediend bij het VAPH en in aanmerking komt voor een PVB, kan rekenen op continuïteit van ondersteuning via directe financiering tot aan de terbeschikkingstelling van het PVB. Wordt er niet tijdig een ondersteuningsplan PVB ingediend of komt de persoon niet in aanmerking voor een PVB, dan wordt de directe financiering geïnterneerden alsnog stopgezet.

Als de geïnterneerde persoon minstens drie maanden verblijft in een beveiligde setting, dan wordt de directe financiering stopgezet vanaf de eerste dag van de vierde maand van verblijf in die setting.  

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de betalingen van voorschotten en afrekeningen van de betrokken organisaties aanpassen.

Documenten