Rubrieken Helios

Globaal beeld

Het globaal beeld bevat actuele info over de participatieproblemen vanuit verschillende invalshoeken en over de beperkingen van de aanvrager. 

Wanneer globaal beeld invullen?

 • Bij een eerste vraag voor hulpmiddelen.  
 • Als er veranderingen zijn in het functioneren van de persoon, ten opzichte van de beschrijving in een vorige module D. 
 • Als er veranderingen zijn in de situatie van de persoon, ten opzichte van de beschrijving in een vorige module D, die relevant zijn voor het gebruik van hulpmiddelen (bv. de aan- of afwezigheid van een zorgverstrekker, een verhuis ...). 
 • Als er een algemene doelgroep wordt aangeduid in het adviesrapport, die nog niet eerder toegekend werd (welke doelgroepen toegekend zijn is te zien in mijnvaph.be). Er moet gemotiveerd worden dat de persoon behoort tot deze doelgroep volgens de richtlijnen van het VAPH. 
 • Het motiveren van de algemene doelgroepen in het globaal beeld is overbodig wanneer een eerder toegekende functiebeperking of interventieniveau overeenkomt met de gevraagde algemene doelgroep. In welke situaties dit het geval is, is uitgelegd op de pagina eerder toegekende functiebeperkingen en interventieniveaus.
   

De ondersteuningsbehoeften worden in het luik 'globaal beeld' geobjectiveerd. 

Op basis van de gegevens in het globaal beeld moet er een uitspraak kunnen gedaan worden over de algemene doelgroep van de hulpmiddelenfiches (of over het interventieniveau en de functiebeperking voor aanvragen ingediend voor 1 juli 2019).  Als u een nieuwe algemene doelgroep motiveert, toont u aan dat de persoon voldoet aan de beschrijving van deze doelgroep op de website van het VAPH. In het geval van een motorische stoornis moet u de relevante gegevens uit een actueel motorisch en functioneel bilan opnemen in het MDV. U beschrijft deze gegevens in module A, of wanneer er geen module A ingediend wordt, neemt u de info op in het globaal beeld van module D. Vermeld steeds de datum van het bilan waaruit de gegevens zijn overgenomen en door wie (naam en discipline) het bilan werd opgesteld.

Naast de informatie over de functiebeperkingen of algemene doelgroepen, bevat het globaal beeld actuele informatie omtrent participatieproblemen vanuit verschillende invalshoeken en de beperkingen van de aanvrager. Het MDT kan daarvoor gebruik maken van de elementen die moeten beschreven worden in module B (beschrijvende module) in kader van een vraag naar een persoonsvolgend budget.

In zoverre dat het relevant is voor de individuele situatie van de persoon voor wie het dossier wordt ingediend, geeft het team info over:

 • communicatie: stotteren, apraxie, afasie, problemen met de stem, beperkt taalbegrip, woordvindingsmoeilijkheden, beperkte woordenschat, gebruik SMOG, en de mogelijke invloed op relaties
 • zelfredzaamheid: hygiĆ«ne, huishouden, boodschappen, voeding, administratie, financiĆ«n, dagbesteding en mentale functies
 • mobiliteit: binnenshuis/buitenshuis, trappen, transfers, vervoer
 • deelname aan het maatschappelijk leven: daarmee worden onder andere tussenmenselijke relaties bedoeld en het verder sociaal functioneren en deelnemen aan de maatschappij. Met andere woorden: externe factoren: (aangepaste) woning, sociaal netwerk, vrijetijdsbesteding, gebruik hulpmiddelen en persoonlijke factoren: interesse, leeftijd, persoonlijkheid, vaardigheden, algemene lichamelijke conditie, levensstijl en leefgewoonten
   

Indien niet relevant, hoeft u de informatie niet te beschrijven. U moet ook zoveel mogelijk oog hebben voor wat goed verloopt en wat minder goed verloopt. Beide aspecten moeten duidelijk worden uit de beschrijvingen in 'globaal beeld'.

Motivatieverslag

In een motivatieverslag toont u aan dat de gevraagde ondersteuning de goedkoopste adequate oplossing is aan de hand van:

 • de probleemactiviteit(en)
 • de probleemstelling met een omschrijving van het precieze probleem, de mogelijkheden en beperkingen van de betrokkene en de reeds gebruikte hulpmiddelen in relatie tot die activiteit
 • de functionele en technische eisen waaraan de oplossing moet voldoen
 • een omschrijving van de aangevraagde oplossing met verwijzing naar een testverslag, brochure of plan in bijlage
 • overwogen maar niet-gekozen alternatieven aangevuld met de reden waarom ze niet voldoen met verwijzing naar een testverslag in bijlage
 • de motivatie voor de hulpmiddelen waarvoor de bijzondere bijstandscommissie (BBC) een beslissing moet nemen (zeer uitzonderlijke zorgbehoefte, hulpmiddelen buiten de refertelijst) aangevuld met een verwijzing naar een offerte of factuur als bijlage.

Probleemstelling

Leg uit wat het precieze probleem is. Herhaal geen info uit het globaal beeld. Benoem wel: 

 • het precieze probleem (deelactiviteit, handeling of situatie)
 • het belang van die activiteit voor de betrokkene
 • de frequentie en/of duur van de probleemactiviteit
 • reeds gebruikte hulpmiddelen in relatie tot de activiteit
 • de functionele en technische eisen waaraan de oplossing moet voldoen en waarom
   

Zorg ervoor dat alle relevante onderdelen van de hulpmiddelenfiche aan bod komen in het motivatieverslag:

 • alle elementen uit de doelgroep met bijkomende voorwaarden
 • alle eisen van de oplossing die vermeld zijn in de beschrijving van het hulpmiddel 

 

Aangevraagde oplossing

Welke oplossing is er geadviseerd en waarom?
Omschrijf de aangevraagde oplossing en verwijs eventueel naar een testverslag, brochure of plan in bijlage.
Motiveer alle onderdelen of referterubrieken waarvoor u tegemoetkoming aanvraagt. Toon aan dat het hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen van de probleemstelling en voor de betrokkene doelmatig is.

Zorg ervoor dat alle relevante onderdelen van de hulpmiddelenfiche aan bod komen in het motivatieverslag:

 • alle elementen uit de doelgroep met bijkomende voorwaarden
 • alle eisen van de oplossing die vermeld zijn in de beschrijving van het hulpmiddel 
   

Voeg voor alle niet-refertehulpmiddelen en zuz-vragen een offerte toe.

Niet gekozen alternatieven

Motiveer waarom goedkopere alternatieven niet voldoen om aan te tonen dat de gevraagde oplossing de goedkoopste adequate oplossing is. Beschrijf waarom de alternatieven vermeld in de hulpmiddelenfiche en indien van toepassing ook andere eenvoudigere/goedkopere oplossingen niet voldoen. Verwijs indien mogelijk naar een testverslag in bijlage.

Motivering ZUZ

Vul dit veld in wanneer u een aanvullende tegemoetkoming (meer dan 300 euro) vraagt bovenop het refertebedrag. 

Motiveer waarom het om een zeer uitzonderlijke zorgvraag gaat. Beschrijf wat er omwille van de specifieke situatie en/of beperkingen van de persoon extra nodig is in vergelijking met de oplossing onder het refertebedrag. 

Als een vraag aan de bijzondere bijstandscommissie (BBC) gesteld wordt, voeg je een offerte toe als bijlage. De items op de offerte komen overeen met de aangevraagde, omschreven en gemotiveerde items in het adviesrapport. Uit het adviesrapport en de offerte is duidelijk wat elk item precies is, waarvoor het dient en waarom het voor betrokkene noodzakelijk is.