Waarop moet u letten als u het ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ invult?

Met het Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) vraagt u een persoonsvolgend budget aan het VAPH om uw zorg en ondersteuning te organiseren en te financieren. 

Het is belangrijk dat het VAPH u een passend persoonsvolgend budget kan bieden, een budget waarmee u de ondersteuning die u nodig hebt, kunt financieren. Daarom is het belangrijk om eerst een vraagverhelderingsproces te doorlopen en daarna het ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ grondig en correct in te vullen. Let daarbij op het volgende:

1. Vul het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget altijd volledig in.

Het VAPH zal uw ondersteuningsplan pas onderzoeken als het volledig ingevuld is. Kijk dus goed na welke vragen u moet beantwoorden en of u al die vragen beantwoord hebt vooraleer u het ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ indient bij het VAPH.

2. Geef uitleg waar er om uitleg gevraagd wordt.

Het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget is niet volledig als de gevraagde uitleg niet gegeven wordt. Verwijs daarbij niet naar antwoorden die u gegeven hebt bij andere vragen.

3. Lees de handleiding ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.

In de Handleiding ondersteuningsplan persoonsvolgend budget wordt vraag per vraag overlopen welke informatie u in uw antwoord moet verwerken. U vindt in de handleiding hoe u een correcte ‘zorg- en ondersteuningsvraag’ indient. U vindt er informatie over wat de ondersteuningsfuncties betekenen, welke combinaties mogelijk zijn en welke de maximale frequenties zijn. De handleiding beschrijft ook hoe u uw reeds doorlopen proces van vraagverheldering correct kunt weergeven. 

De handleiding ondersteuningsplan persoonsvolgend budget is terug te vinden op deze pagina. Een papieren versie kunt u opvragen bij de provinciale kantoren van het VAPH.

4. Vertaal uw zorg- en ondersteuningsvraag correct naar de gewenste ondersteuningsfuncties en –frequenties.

Bijvoorbeeld:

  • “Vraag ik wel degelijk dagondersteuning (in groep) of individuele praktische hulp (thuis)?"
  • “Zijn de gevraagde combinaties toegelaten?”
  • “Ga ik niet over de voorziene maximale frequenties?”
  • “Is mijn vraag concreet (en geen schatting)?”

5. Neem in het ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ altijd uw totale zorg- en ondersteuningsvraag op.

Als u al een persoonsvolgend budget krijgt van het VAPH, dan moet u ook de zorg en ondersteuning die u met dat budget betaalt, als vraag terug opnemen in het plan. De kans bestaat immers dat u anders een lagere budgetcategorie zal uitkomen als u enkel uw meervraag opneemt.

6. Geef concrete antwoorden bij de vragen over uw proces van vraagverheldering.

Het luik ‘uw proces van vraagverheldering’ moet een weergave zijn van het proces van vraagverheldering dat u alleen of samen met uw netwerk of met een of meerdere diensten doorliep vóór u het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget invulde. Via uw antwoorden moet het VAPH kunnen nagaan of u dat proces doorliep en of dat proces kwaliteitsvol verliep. 

Antwoorden die geen duidelijk en concreet beeld geven van hoe u uw proces van vraagverheldering doorlopen heeft, zijn bijvoorbeeld:

  • gebruik van standaardzinnen
  • antwoorden die omgebogen zijn vanuit een vraag
  • enkel een verwijzing naar de tool die u gebruikte voor het vraagverhelderingsproces
  • verwijzingen naar antwoorden op vorige vragen

7. Wees maximaal betrokken bij het proces van vraagverheldering.

Het ‘proces van vraagverheldering’ en ook het ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ gaan uit van de maximale betrokkenheid van de persoon met een handicap. 

Als die betrokkenheid omwille van de situatie zeer moeilijk is, dan neemt het netwerk een belangrijke rol op. Het is dan heel belangrijk dat het netwerk in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget noteert waarom de betrokkenheid moeilijk is én welke rol zij opgenomen hebben tijdens het proces van vraagverheldering.

8. Geef meer uitleg bij ja-neevragen als daarom gevraagd wordt.

Heel wat vragen in het deel over het proces van vraagverheldering laten een ‘ja’- of een ‘nee’-antwoord toe. Zowel een ja- als nee-antwoord kan voor u immers van toepassing zijn. Maar, als er om extra uitleg gevraagd wordt, is het noodzakelijk dat u die uitleg geeft. Zowel bij ja-antwoorden als bij nee-antwoorden. 

Op bijvoorbeeld de vraag “Werd er tijdens de vraagverheldering voldoende rekening gehouden met uw eigen wensen en bezorgdheden?”‘ is een nee-antwoord geven niet fout. Wel is het nodig dat daarbij voldoende en concrete uitleg gegeven wordt waarom er tijdens het proces van vraagverheldering geen of onvoldoende rekening kon gehouden worden met de wensen en bezorgdheden van de persoon met een handicap.

Documenten en formulieren