Welke budgetten en tegemoetkomingen kunt u combineren?

Het VAPH biedt verschillende tegemoetkomingen en budgetten op maat van personen met een handicap. Sommige daarvan mogen onderling gecombineerd worden, andere niet. Sommige mogen gecombineerd worden met tegemoetkomingen van andere overheidsdiensten, andere niet.

Welke ondersteuning kan geboden worden, is ook afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

  • Kan de zorgaanbieder ingaan op de vraag?
  • Voor welke ondersteuning gaf het VAPH goedkeuring?
  • De wachtlijsten voor sommige ondersteuningsvormen zijn aanzienlijk. Daarom geven zorgaanbieders voorrang aan de meest dringende vragen.

Via onderstaande tabel willen we u wegwijs maken in de combinatiemogelijkheden tussen de verschillende budgetten en tegemoetkomingen. Wilt u meer informatie of hebt u vragen over een specifieke situatie, neem dan contact op met het VAPH.

Combinatiemogelijkheden
  RTH Hulpmiddelen Tolk Verblijf en vervoer PVB PAB MFC Zorgbudget voor mensen met een handicap Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte FOD
RTH n.v.t. ja ja ja nee nee nee ja ja ja ja ja
Hulpmiddelen ja n.v.t. ja ja soms ja soms ja ja ja ja ja
Tolk ja ja n.v.t. ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Verblijf en vervoer ja ja ja n.v.t. ja ja ja ja ja ja ja ja
PVB nee soms ja ja n.v.t. nee nee, tenzij overgangsmaatregel nee nee, tenzij overgangsmaatregel ja ja ja
PAB nee ja ja ja nee n.v.t. ja maar nee nee ja ja ja
MFC nee soms ja ja nee, tenzij overgangsmaatregel ja maar n.v.t. nee nee in geval van voltijds verblijf ja ja ja

RTH= rechtstreeks toegankelijke hulp
Hulpmiddelen= hulpmiddelen en aanpassingen
Tolk= tolk voor doven en slechthorenden
Verblijf en vervoer= verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
PVB= persoonsvolgend budget
PAB= persoonlijke-assistentiebudget
MFC= multifunctioneel centrum
Zorgbudget voor mensen met een handicap= basisondersteuningsbudget (BOB)
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden= zorgverzekering
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood= tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte= sinds 1 januari 2019 deel van het groeipakket van het
 Agentschap Uitbetaling Groeipakket, voordien verhoogde kinderbijslag van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
FOD= tegemoetkomingen van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid: integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming

n.v.t. = niet van toepassing

  • Een aantal personen kan een persoonsvolgend budget (PVB) combineren met kortverblijf (binnen de RTH-capaciteit). Raadpleeg mijnvaph.beopent dialoogvenster om te weten of u bovenop uw persoonsvolgend budget nog gebruik kunt maken van kortverblijf en zo ja, voor hoeveel nachten.
  • Een combinatie van individueel gesubsidieerde hulpmiddelen en een persoonsvolgend budget (PVB) of ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC) is niet altijd mogelijk. De regelgeving daaromtrent wordt momenteel uitgewerkt.
  • Als het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) gecombineerd wordt met dagondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC), dan wordt het persoonlijke-assistentiebudget aangepast. Wie gebruik maakt van kortverblijf binnen een multifunctioneel centrum, betaalt het kortverblijf met zijn persoonlijke-assistentiebudget.
  • Voor wie een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) combineerde met ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC) werd het resterende deel van het persoonlijke-assistentiebudget omgezet naar een persoonsvolgend budget (PVB). Dat persoonsvolgend budget kan gecombineerd worden met dagondersteuning door een multifunctioneel centrum.
  • Een persoonsvolgend budget mag niet gecombineerd worden met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse sociale bescherming, tenzij u recht hebt op de overgangsregel:
    Er is een overgangsmaatregel voor personen die gestart zijn met niet-rechtstreekse toegankelijke hulp vóór of op 1 januari 2017: als u vóór 31 december 2016 een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (mantel- en thuiszorg) kreeg, en op dat moment niet voltijds in een residentiële voorziening van het VAPH verbleef, blijft u onder bepaalde voorwaarden uw rechten behouden. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw zorgkas.

meisje met syndroom van down in het klimrek

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

meisje en begeleidster voor of na gebruik tilsysteem

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

 vader lacht naar zoon in de rolstoel

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.

twee kleine jongens, knuffelend

Ondersteuning door een multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf aan kinderen en jongeren tot 21 jaar. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).

Tegemoetkomingen, sociale, fiscale voordelen en dienstverlening van andere instanties

Als u een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) of een persoonsvolgend budget hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om uw ondersteuning te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.