Bijzondere bijstandscommissie [BBC]

Specifieke voorwaarden

Bij een hulpmiddel dat niet in de refertelijst voorkomt, moet de kostprijs van het hulpmiddel per stuk meer dan 300 euro bedragen vooraleer het aan de bijzondere bijstandscommissie (BBC) kan worden voorgelegd. Bij de aanvraag moet een offerte of factuur van het hulpmiddel toegevoegd worden. Enkel voor aangepaste kledij en fixatiemateriaal moet de totale kostprijs van alle stuks vermeld op de offerte of factuur meer bedragen dan 300 euro.

Bij de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte moeten de basiskosten en het refertebedrag afgetrokken worden van het factuurbedrag. Het resultaat moet meer dan 300 euro bedragen om de aanvraag aan de BBC te kunnen voorleggen. Het factuurbedrag is in dit geval de kostprijs van één stuk van het hulpmiddel waarvoor de tegemoetkoming gevraagd wordt en niet het totaalbedrag van de factuur (waar verschillende hulpmiddelen kunnen samengevoegd zijn). Voor incontinentiemateriaal geldt een uitzondering omdat de incontinentiemateriaal terugbetaald wordt aan de hand van een jaarforfait. Dus ook voor de BBC wordt er gekeken naar de totale uitgaven van een kalenderjaar. 

Bij de aanvraag moet ook steeds een specifieke motivering gegeven worden waarom er sprake is van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte. Zonder die motivering kan de commissie de aanvraag niet behandelen.

meisje en begeleidster voor of na gebruik tilsysteem

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.