Meerjarenplanning 2025-2029

maart 2024
Documenttype:
Meerjarenanalyse

De meerjarenplanning omvat enerzijds een omgevingsanalyse om een duidelijk beeld te schetsen van de huidige situatie en de te verwachten ontwikkelingen binnen (en buiten) de sector. We brengen enkele internationale tendensen en maatschappelijke evoluties in kaart en de cijfers over de evolutie van de VAPH-cliënten. Anderzijds maken we een inschatting van de effecten van bijkomende middelen in de komende legislatuur (2025-2029). Er worden drie scenario's uitgewerkt:

  1. Wat is het benodigde budget om tegemoet te komen aan alle vragen?
  2. Wat is het benodigde budget om als VAPH te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals opgenomen in de huidige regelgeving?
  3. Wat is het benodigde budget voor prioritaire beleidskeuzes in de volgende legislatuur?