Meerjarenanalyse 2025-2029

Een kwaliteitsvol leven voor iedere persoon met een handicap in een open en toegankelijke samenleving - Aanbevelingen van het VAPH voor het regeerakkoord 2025-2029

Voor de start van elke nieuwe regeerperiode doet het VAPH aanbevelingen voor de volgende Vlaamse Regering. Voor het eerst doet het agentschap dat samen met de stakeholders uit zijn raadgevend comité, het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Samen wijzen ze op de nood aan een langetermijnvisie voor de komende jaren en de nood aan bijkomende middelen. Elk jaar stijgt het aantal aanvragen bij het VAPH immers met gemiddeld 3 %. Daarenboven groeit de groep mensen met complexe problematieken, zoals psychische stoornissen of bijkomende medische problematieken naast een handicap. Het VAPH en haar stakeholders wijzen op de nood aan een geïntegreerd zorg- en ondersteuningsmodel waarbij elke sector en elk beleidsdomein zich engageert voor personen met een handicap om een inclusieve samenleving mogelijk te maken. Want mensen met een handicap komen met vele beleidsdomeinen in aanraking.

Lees alle aanbevelingen in het document Een kwaliteitsvol leven voor iedere persoon met een handicap in een open en toegankelijke samenleving

Lees het nieuwsbericht

Meerjarenplanning 2025-2029

De meerjarenplanning omvat enerzijds een omgevingsanalyse om een duidelijk beeld te schetsen van de huidige situatie en de te verwachten ontwikkelingen binnen (en buiten) de sector. We brengen enkele internationale tendensen en maatschappelijke evoluties in kaart en de cijfers over de evolutie van de VAPH-cliënten. Anderzijds maken we een inschatting van de effecten van bijkomende middelen in de komende legislatuur (2025-2029).
Er worden drie scenario's uitgewerkt:

  1. Wat is het benodigde budget om tegemoet te komen aan alle vragen?
  2. Wat is het benodigde budget om als VAPH te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals opgenomen in de huidige regelgeving?
  3. Wat is het benodigde budget voor prioritaire beleidskeuzes in de volgende legislatuur?

Lees de meerjarenplanning 2025-2029

Realisaties en evoluties binnen de ondersteuning voor personen met een handicap - Een terugblik op de voorbije legislatuur 2019-2024

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blikt in het document ‘Realisaties en evoluties binnen de ondersteuning voor personen met een handicap’ terug op de afgelopen regeerperiode. 

In vier jaar tijd steeg het aantal mensen dat een beroep doet op VAPH-ondersteuning van 100.000 tot ruim 103.000. Ook het aantal aanvragen nam jaar na jaar toe. Het agentschap zag ook een wijziging in de doelgroep. Meer mensen met een lichte verstandelijke handicap en/of autisme kregen VAPH-ondersteuning. 

Lees het volledige document 

Lees het nieuwsbericht