Persoonsvolgende financiering voor minderjarigen

Naar meer inclusie, meer autonomie en meer zelfbeschikking voor minderjarigen met een handicap

Wat is de stand van zaken van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen in december 2019?

De Vlaamse Regering bevestigt in het regeerakkoord het engagement om in de regeerperiode 2020-2024 een systeem voor persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een handicap vorm te geven en door te voeren in Vlaanderen. Dat gebeurt op grond van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. 

Minderjarigen met een handicap zullen voor de organisatie van hun zorg en ondersteuning vanaf de invoering van het systeem een budget op hun maat kunnen krijgen. Met dat budget zullen zij of hun ouders of verantwoordelijke hun zorg en ondersteuning kunnen organiseren zoals zij dat zelf willen. Net zoals de meerderjarige personen met een handicap gaan ze daarmee over van een aanbod- naar een vraaggestuurd ondersteuningssysteem.

Wie is betrokken bij de uitwerking van het systeem?

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen ingevoerd. Dat systeem kan echter niet zomaar gekopieerd worden voor minderjarigen. Het systeem voor minderjarigen moet afgestemd zijn op de eigenheden van kinderen en jongeren. Zo moeten we rekening houden met het evoluerend karakter van de handicap zelf, de veranderende behoeften (baby, jong kind, puber …) en het raakvlak met vele andere (levens)domeinen, zoals onderwijs. 

Onder andere daarom is de Projectgroep Persoonsvolgende Financiering voor Minderjarigen intersectoraal samengesteld. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het agentschap Opgroeien (Jongerenwelzijn en Kind & Gezin), het departement Onderwijs en Vorming, vertegenwoordigers van de gebruikersorganisaties, de voorzieningen, de CLB’s,  de bijstandsorganisaties … werken sinds 2018 nauw samen om het toekomstige systeem voor te bereiden en te realiseren, zodat het optimaal beantwoordt aan al die eigenheden.

Wanneer wordt het systeem ingevoerd?

De startdatum voor een systeem van persoonsvolgende financiering voor minderjarigen is nog niet gekend.

Wat betekent dat voor minderjarigen die nu ondersteuning nodig hebben of gebruiken?

In afwachting en zolang het nieuwe systeem niet is ingevoerd, blijft alles nog bij het oude. Kinderen en jongeren kunnen nog altijd gebruik maken van een persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning krijgen van een multifunctioneel centrum (MFC). 

Ook de huidige aanvraagprocedure blijft tot dan van toepassing.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

Actuele informatie kunt u steeds vinden op deze webpagina.

Abonneer u op de maandelijkse VAPH-nieuwsbrief en het magazine Sterk om op de hoogte gehouden te worden.