Ondersteuning voor jongvolwassenen

Welke mogelijkheden zijn er binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening?

Ondersteuning na 18 jaar in een multifunctioneel centrum

In vele gevallen wordt er in een multifunctioneel centrum (MFC)opent dialoogvenster aan personen met een handicap ondersteuning geboden tot en met de leeftijd van 21 jaar. Onder specifieke voorwaarden kan dat verlengd worden tot en met de leeftijd van 25 jaar. Jongvolwassenen kunnen verder ondersteund worden via dagopvang, verblijf en/of begeleiding in een multifunctioneel centrum. Het is belangrijk dat de vervolgondersteuning (begeleiding/dagopvang/verblijf) aansluit op de ondersteuning die de jongere al kreeg voor de leeftijd van 22 jaar.

Gaat het enkel over de verlenging van begeleiding, dan hoeft de jongere daarvoor geen nieuwe jeugdhulpverleningsbeslissing te hebben van de intersectorale toegangspoort.

Voor een verlenging van verblijf en/of dagopvang is wel een jeugdhulpverleningsbeslissing nodig. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Dagopvang: Om gebruik te maken van dagopvang, moet de jongere beschikken over:
  • ofwel een PEC-ticket dat toegang geeft tot een tehuis werkenden (minstens z71)
  • ofwel een toewijzing (de jongere heeft het volledige aanvraagproces doorlopen en zijn vraag staat in een prioriteitengroep) van minstens budgetcategorie V voor een persoonsvolgend budget
  • ofwel een nood aan een persoonsvolgend budget omwille van verlenging van de schoolloopbaan
 • Verblijf: Om gebruik te maken van verblijf, moet de jongere beschikken over:
  • ofwel een PEC-ticket van minstens z80 (= tehuis niet-werkenden bezigheid)
  • ofwel een toewijzing van minstens budgetcategorie V voor een persoonsvolgend budget
  • ofwel een nood aan een persoonsvolgend budget omwille van verlenging van de schoolloopbaan

Wat kan er nog binnen de jeugdhulpverlening na 18 jaar?

De afdeling continuïteit en toegang van Opgroeien, een agentschap van de Vlaamse overheid, en de teams jeugdhulpregie binnen de intersectorale toegangspoorten hebben een aantal instrumenten om antwoorden te vinden op ondersteuningsvragen binnen (complexe) dossiers. Ook jongvolwassenen (18 tot en met 25 jaar) die gebruikmaken van (voortgezette) jeugdhulpverlening, kunnen daar terecht.

Als het multifunctioneel centrum waarin de jongere verblijft, de ondersteuning wil stopzetten, zonder dat dat de wens van de jongere of zijn context is, en de jongere bovendien nog beschikt over een geldig indicatiestellingsverslag en een geldige jeugdhulpverleningsbeslissing voor die ondersteuning vanuit het multifunctioneel centrum, dan spreekt men over eenzijdige stopzetting. Het decreet integrale jeugdhulp schrijft voor dat vóóraleer er sprake kan zijn van eenzijdige stopzetting, er eerst moet overgegaan zijn tot een cliëntoverleg of een cliëntbemiddeling. Die bemiddeling kan zowel door de cliënt en zijn context, als door de voorziening aangevraagd worden.

Als bemiddeling geen oplossing biedt, kan de intersectorale toegangspoort gecontacteerd worden. Zij kunnen beslissen om het dossier te escaleren naar een fase 2 of fase 3.

 • Binnen fase 2 kunnen er jeugdhulpregiebesprekingen georganiseerd worden, waarbij relevante diensten, voorzieningen en organisaties uitgenodigd worden. Deelname is verplicht voor de voorzieningen die deel uitmaken van integrale jeugdhulp. Ze kunnen in die besprekingen op zoek gaan naar bijvoorbeeld time-outmogelijkheden of andere ondersteuning vanuit andere voorzieningen.
 • Als er bij de besprekingen van fase 2 geen oplossingen gevonden worden, kan er verder geëscaleerd worden naar fase 3.
 • Binnen fase 3 bestaan er vanuit de toegangspoort, naast de besprekingen, bijkomende mogelijkheden zoals het toekennen van bijkomende financiële middelen in het kader van IPH-middelen, het inzetten van een persoonsvolgende convenant of het hanteren van een toewijzingsmandaat.

Als er toch een stopzetting gebeurt, ondanks de acties vanuit de toegangspoort, en als er geen andere oplossing binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp gevonden kan worden, dan kan er in afwachting van een persoonsvolgend budget ondersteuning worden georganiseerd via rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Welke mogelijkheden zijn er binnen het rechtstreeks toegankelijke aanbod van het VAPH?

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Is er geen ondersteuning door een multifunctioneel centrum meer mogelijk of wenselijk, dan kan de persoon met een (vermoeden van) handicap ook steeds gebruikmaken van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)opent dialoogvenster die wordt geboden vanuit VAPH-voorzieningen of vergunde zorgaanbieders, bijvoorbeeld in afwachting van een persoonsvolgend budget. Daarvoor is geen jeugdhulpverleningsbeslissing van de intersectorale toegangspoort of een persoonsvolgend budget van het VAPH nodig.

Dienst ondersteuningsplan (DOP)

Elke persoon met een (vermoeden van) handicap kan (kosteloos) een beroep doen op een dienst ondersteuningsplan (DOP)opent dialoogvenster om inzicht te krijgen in de meest aangewezen soort(en) ondersteuning, al dan niet gefinancierd door het VAPH. De dienst ondersteuningsplan brengt - samen met de persoon met een handicap en zijn netwerk - de vragen, wensen, ondersteuningsnoden en mogelijkheden in kaart.

Welke mogelijkheden zijn er binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke volwassenenondersteuning?

Het aanvragen van een persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee iemand zorg en ondersteuning kan inkopen binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente handicap specifieke ondersteuning nodig hebben. Hoeveel iemand krijgt, hangt af van diens noden en vragen.

Jongvolwassenen die beroep willen doen op niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarigen, kunnen vanaf 17 jaar een persoonsvolgend budget aanvragen bij het VAPH. Ook jongvolwassenen die momenteel ondersteund worden door een multifunctioneel centrum of een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen of via een persoonlijke-assistentiebudget, moeten de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen als ze als meerderjarige verdere intensieve en/of frequente ondersteuning nodig hebben.

Tijdens de overgang naar de meerderjarigheid verandert er veel: de schoolcarrière zal stilaan op zijn einde komen, er wordt gezocht naar een woonst waar de jongere samen of alleen kan gaan wonen, hobby’s, tijdsplanning enzovoort kunnen onder de loep genomen worden. Daarom is het belangrijk om rustig te bekijken hoe de jongere met die veranderingen zal omgaan, wat zijn wensen zijn en zijn toekomstvisie en hoe hij zijn dagelijks leven verder wil organiseren. Waar wil hij wonen, welk werk wil of kan hij uitvoeren, heeft hij nog verdere ondersteuning nodig om alleen te wonen en hoe ziet die er dan uit?

Dat proces heet vraagverheldering. Hoe dat proces verloopt, hangt af van de persoon en zijn situatie. Ook de duurtijd van het proces is verschillend voor iedereen. Voor sommigen zijn de verdere toekomstplannen bijvoorbeeld direct duidelijk, anderen doen er langer over.

Als zou blijken dat er moeilijkheden zijn om het vraagverhelderingsproces te doorlopen, dan staan er steeds mensen klaar om daarbij te helpen: familie en vrienden, begeleiders of andere diensten zoals de diensten ondersteuningsplan (DOP)opent dialoogvenster, gespecialiseerd in (complexe) vraagverhelderingstrajecten, of de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, verschillende gebruikersorganisaties of ook een aantal eerstelijnsdiensten.

Als uit het vraagverhelderingsproces blijkt dat er nood is aan meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning, dan kan er een persoonsvolgend budget aangevraagd worden. Daarvoor moet er een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget bezorgd worden aan het VAPH.

De tweede stap in de aanvraag van een persoonsvolgend budget is de objectivering. Een erkend multidisciplinair team objectiveert de handicap en de ondersteuningsnood, maakt een multidisciplinair verslag op, stelt een budgetcategorie voor en schat de prioriteit van de aanvraag in. Het VAPH zal vervolgens de aanvraag bekijken en een beslissing nemen over de handicap, de ondersteuningsnood, de budgethoogte en de prioriteit. Het VAPH stelt tenslotte het budget ter beschikking, in functie van de beschikbare middelen en op basis van voorgaande elementen.

Versnelde procedures

Soms bevindt iemand zich in een situatie waarbij onmiddellijk ondersteuning nodig is. Dan zijn er verschillende mogelijkheden om snel over een persoonsvolgend budget te beschikken. Meer informatie over die mogelijkheden vindt u op de pagina Minder, meer of snel ondersteuning nodig?.

Zorgcontinuïteit: het persoonsvolgend budget na jeugdhulp

Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp is een budget dat, onder voorwaarden, automatisch ter beschikking gesteld kan worden aan jongvolwassenen die minderjarigenondersteuning krijgen van het VAPH of minderjarigenondersteuning krijgen van Opgroeien, een agentschap van de Vlaamse overheid, via een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen krijgen. Zij moeten daarvoor steeds de gewone aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen.

Meer informatie over het persoonsvolgend budget na jeugdhulp en de specifieke voorwaarden vindt u op de pagina Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige.

Wat als het niet lukt om de gepaste ondersteuning te vinden eenmaal iemand een persoonsvolgend budget heeft?

Voor mensen die een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld krijgen, garandeert het VAPH maximaal dat ze de regie van hun ondersteuning in eigen handen hebben. Wie op zoek is naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding … kan: