Minder, meer of snel ondersteuning nodig?

Iedereen heeft een andere ondersteuningsnood en heeft het recht om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wilt. De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd of soms ook plots nodig zijn. Er is dan ook de nodige flexibiliteit nodig om daaraan tegemoet te komen.

Af en toe ondersteuning nodig of intensief

Meer of minder ondersteuning nodig

Als u een persoonsvolgend budget hebt en aanvoelt dat uw huidige ondersteuning niet passend is, dan bestaan er meerdere mogelijkheden om (tijdelijk) meer of minder ondersteuning te krijgen.

  • Zo kan elke vergunde zorgaanbieder sporadisch een dag of een nacht opvang voorzien voor wie heel af en toe nood daaraan heeft.
  • Via kortverblijf/respijtzorgopent dialoogvenster kunt u, onder bepaalde voorwaarden, tot 60 nachten (en dagen) bijkomende opvang krijgen bij een vergunde zorgaanbieder die ook rechtstreeks toegankelijke hulp aanbiedt.
  • U kunt ook een herziening aanvragen van uw persoonsvolgend budget. Dat betekent dat uw ondersteuningsnood opnieuw wordt bekeken en uw vraag naar een (hoger of lager) budget geregistreerd wordt in een van de drie prioriteitengroepen. U kunt ook een herziening aanvragen van uw prioriteit.
  • U kunt er ook voor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).
  • De uitzonderingsprocedure 7/7opent dialoogvenster richt zich op personen die in het oude systeem een goedkeuring hadden voor residentiële, voltijdse zorg maar bijvoorbeeld één à twee dagen thuis werden opgevangen. Zij kunnen beroep doen op de uitzonderingsprocedure 7/7. Die garandeert dat onmiddellijk en voltijds ondersteuning wordt geboden.

Dringend ondersteuning nodig

Meerderjarigen

  • Voor wie het netwerk plots en helemaal wegvalt, is er de procedure noodsituatieopent dialoogvenster.
  • Als u zich in een situatie van maatschappelijke noodzaak (MaNo)opent dialoogvenster bevindt, dan kunt u vragen om die maatschappelijke noodzaak te laten vaststellen binnen uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.
  • Meerderjarigen die lijden aan een specifieke snel degeneratieve aandoening, kunnen een persoonsvolgende budget aanvragen via de spoedprocedure voor meerderjarigen.
  • Personen van wie de aanvraag via de NAH-procedure goedgekeurd is, komen, in afwachting van een persoonsvolgend budget, in aanmerking om gebruik te maken van voltijdse opvang bij een vergunde zorgaanbieder die daarvoor rechtstreeks wordt vergoed door het VAPH.

Minderjarigen

Overgang van minderjarigenondersteuning naar meerderjarigenondersteuning

  • Personen die als minderjarige zorg en ondersteuning gefinancierd kregen door het VAPH via niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget meerderjarigen. Zij moeten daarvoor steeds de gewone aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen. Het is daarbij belangrijk dat zij de aanvraagprocedure steeds opstarten op het moment dat zij nog gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening van het VAPH.
blinde vrouw met witte stok en blindengeleidehond

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

fietsers

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

twee kleine jongens, knuffelend

Ondersteuning door een multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf aan kinderen en jongeren tot 21 jaar. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).

 vader lacht naar zoon in de rolstoel

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.

Tegemoetkomingen, sociale, fiscale voordelen en dienstverlening van andere instanties

Als u een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) of een persoonsvolgend budget hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om uw ondersteuning te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.