Overstap naar persoonsvolgende financiering

Wat is persoonsvolgende financiering (PVF)?

Iedereen heeft recht om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. En die ondersteuning zal er niet voor iedereen hetzelfde uitzien.

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering werd de financiering meer vraaggestuurd gemaakt. De ambitie is om zorggarantie te bieden aan de personen met de grootste ondersteuningsnood.

Om dat te realiseren werd de rechtstreeks toegankelijke hulp stelselmatig uitgebreid en het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) als eerste trap van de persoonsvolgende financiering geïnstalleerd. Die acties stellen de personen met een handicap en hun omgeving in staat om zorg en ondersteuning laagdrempelig te organiseren, zonder dat ze onmiddellijk en noodzakelijk beroep moeten doen op intensieve zorg en ondersteuning.

Personen voor wie dat eerste ontoereikend is, kunnen via het persoonsvolgend budget (tweede trap van de persoonsvolgende financiering) toegang krijgen tot de meer intensieve vormen van handicapspecifieke ondersteuning.

Het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) is bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het zorgbudget is een vast bedrag van 300 euro per maand dat uitbetaald wordt door de zorgkassen(opent nieuw venster).

Het zorgbudget voor mensen met een handicap valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming. Op de website van de Vlaamse sociale bescherming(opent nieuw venster) vindt u meer informatie het budget en over de voorwaarden. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag, bel dan 02 553 46 54, het nummer van de Vlaamse sociale bescherming.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben:

Meerderjarigen kunnen sinds 1 april 2016 een persoonsvolgend budget aanvragen.

De eerste persoonsvolgende budgetten worden sinds september 2016 uitbetaald.

In 2017 werd de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen volledig uitgerold. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, worden er bijkomende correcties voorzien aan de individuele budgetten, rekening houdend met zorgzwaarte en zorggebruik. Voor minderjarigen met een handicap die hun ondersteuning willen verderzetten als meerderjarige, voorziet de Vlaamse Regering extra middelen.

De persoonsvolgende financiering is een belangrijke pijler van het ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap, zoals beschreven in het Perspectiefplan 2020. In dat plan staan gedeelde zorg en ondersteuning, inclusie, vraagsturing en zelfregie centraal. Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Vijf concentrische cirkels visualiseren die gedeelde verantwoordelijkheid. De persoon met een handicap is het middelpunt van de cirkels. De cirkels staan voor de verschillende mogelijke bronnen van ondersteuning voor de persoon. Die kunnen door elkaar en onafhankelijk van elkaar ingezet worden, om tegemoet te komen aan de specifieke vraag van de persoon met een handicap.

Concentrische cirkels

Cirkel 1: Zelfzorg: de zorg en ondersteuning die de persoon zelf opneemt

Cirkel 2: Gebruikelijke zorg: de dagelijkse zorg en ondersteuning die gezinsleden die samenwonen aan elkaar geven

Cirkel 3: Zorg en ondersteuning van familie, vrienden en kennissen die niet samenwonen

Cirkel 4: Professionele zorg en ondersteuning voor alle burgers: Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), gezinszorg, poetshulp, kinderopvang ...

Cirkel 5: Professionele zorg en ondersteuning die het VAPH vergoedt