Overstap naar persoonsvolgende financiering

Wat verandert er voor wie al ondersteuning kreeg van een VAPH-dienst of -voorziening?

Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning krijgen van het VAPH, over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. Daarbij werd gegarandeerd dat ze de ondersteuning die ze hadden in 2016, kunnen verderzetten: ofwel via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)opent dialoogvenster, ofwel via een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster.

Budgetten en middelen voor 2018

Persoonsvolgende budgetten op 1 januari 2018

De budgetten en middelen voor 2017 waren berekend op basis van de ondersteuning die de cliënten van vergunde zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) kregen op 31 maart 2016.

De budgetten en middelen voor 2017 waren berekend op basis van de ondersteuning die de cliënten van vergunde zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) kregen op 31 maart 2016.

Het gevolg kan zijn dat u vanaf januari 2018:

  • een hoger persoonsvolgend budget gekregen hebt;
  • een lager persoonsvolgend budget gekregen hebt;
  • uw ondersteuning verdergezet hebt met een persoonsvolgend budget en niet langer via rechtstreeks toegankelijke hulp of omgekeerd.

De vergunde zorgaanbieders garanderen dat ze u dezelfde ondersteuning zullen bieden, als u sinds 31 december 2016 uw ondersteuning niet veranderd hebt. Ook als uw persoonsvolgend budget gestegen of gedaald is ten opzichte van uw budget voor 2017.

In december 2017 kreeg u een gepersonaliseerde brief van het VAPH waarin staat wat de herberekening voor u betekent.

Persoonsvolgende budgetten op 1 juli 2018: correctiefase 1

Bij de overgang naar persoonsvolgende financiering werden de middelen die vroeger aan de vergunde zorgaanbieder werden gegeven, verdeeld over de persoonsvolgende budgetten van zijn gebruikers. Sommige zorgaanbieders konden minder middelen verdelen in vergelijking met andere zorgaanbieders. Daarom kreeg de gebruikers van die zorgaanbieders een lager budget dan gebruikers met een gelijkaardige ondersteuningsnood en zorgzwaarte die ondersteund worden door andere zorgaanbieders.

De zorgaanbieders moesten hun gebruikers wel dezelfde zorg blijven bieden, ook al beschikten ze over minder middelen dan andere zorgaanbieders om dezelfde kwalitatieve ondersteuning te bieden. In een eerste correctiefase met bijkomende middelen wordt daaraan al gedeeltelijk tegemoetgekomen.

De volgende jaren (t.e.m. 2027) zullen de verschillen tussen budgethouders met een gelijke zorgzwaarte en ondersteuning geleidelijk worden weggewerkt. Op die manier krijgen personen met een gelijkaardige ondersteuningsnood, hetzelfde budget. In de eerste correctiefase worden de budgetten verhoogd van een aantal budgethouders die bij die zorgaanbieders die minder middelen kregen, ondersteund worden. Deze fase werkt de historische ongelijkheid tussen zorgaanbieders al gedeeltelijk weg.

Budgetten en middelen tussen 2019 en 2027

Tussen 2019 en 2027 komen er nog bijsturingen. Dan worden alle persoonsvolgende budgetten van de cliënten die ter beschikking werden gesteld in de overgang door het VAPH herzien. Zo zal vanaf 2027 elke budgethouder beschikken over een budget dat beter overeenstemt met zijn ondersteuningsnood en zorgzwaarte.

Bij al die correcties engageren de vergunde zorgaanbieders zich om dezelfde ondersteuning te blijven bieden als in 2016. Dat op voorwaarde dat die ondersteuning intussen niet gewijzigd is.

Deze informatie geeft de situatie weer zoals gekend in juni 2019. De informatie is onder voorbehoud van het verder vormgeven van regelgeving en de operationalisering ervan.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt, dan kunt u terecht bij uw vergunde zorgaanbiederopent dialoogvenster of bij een bijstandsorganisatieopent dialoogvenster. U kunt ook de veelgestelde vragen en antwoorden lezen. Als u het antwoord op uw vraag niet vindt , dan kunt u uw vragen ook stellen aan het VAPH.

Publicaties

juli 2019

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

fietsers

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

Zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget - BOB)

Het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) is bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het zorgbudget is een vast bedrag van 300 euro per maand dat uitbetaald wordt door de zorgkassen.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.