Overstap naar persoonsvolgende financiering

Meer gelijkwaardige budgetten voor gelijk(w)aardige profielen: correctiefase 2

Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning kregen van het VAPH over naar het systeem van de persoonsvolgende financiering. Historisch gegroeide verschillen uit het verleden zorgden ervoor dat toen de financiële middelen van elke voorziening verdeeld werden over haar cliënten, niet elke persoon met dezelfde ondersteuningsnood en -vraag hetzelfde budget kreeg. 

Om toch meer gelijkwaardige budgetten voor gelijk(w)aardige profielen te realiseren voor elke persoon met een handicap, worden verschillende stappen gezet: correctiefase 1 en correctiefase 2.

Wat is correctiefase 2?

Correctiefase 2 is de laatste stap in de beweging naar meer gelijkwaardige budgetten voor gelijk(w)aardige profielen. Van 2020 tot en met 2027 vindt een grootschalige herverdeling plaats die ervoor moet zorgen dat iedereen die vóór 1 januari 2017 ondersteuning kreeg vanuit een voorziening een persoonsvolgend budget krijgt dat meer gelijkwaardig is aan het budget van mensen met een gelijk(w)aardig profiel.

De aanpassingen zullen geleidelijk aan gebeuren: budgetten worden in de loop van enkele jaren gecorrigeerd.

Wanneer loopt correctiefase 2?

Correctiefase 2 loopt van 2020 tot 2027.

Personen van wie het budget wordt aangepast, ontvingen daarover in de loop van oktober 2019 een persoonlijke brief van het VAPH. De brief is ook te vinden in het e-loket mijnvaph.be.

In de eerste jaarhelft van 2021 wordt een tweede brief verstuurd naar personen van wie het persoonsvolgend budget meer dan 15 % zou dalen, en naar sommige personen van wie het persoonsvolgend budget werd omgezet in rechtstreeks toegankelijke hulp. 

Voor wie geldt correctiefase 2? 

Correctiefase 2 geldt voor iedere meerderjarige persoon die een persoonsvolgend budget kreeg op basis van zijn zorggebruik bij een voorziening op 31 december 2016.

Voor wie geldt correctiefase 2 niet?

 • Iedereen die op of na 1 januari 2017 een definitieve terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget heeft gekregen: na een aanvraag tot herziening, via een automatischetoekenningsgroep …
  Het is mogelijk dat brieven over de definitieve terbeschikkingstelling en correctiefase 2 elkaar kruisen. In dat geval zal in de brief steeds duidelijk aangegeven zijn dat de nieuwe definitieve terbeschikkingstelling primeert.
 • Personen die door de overstap naar persoonsvolgende financiering hun persoonlijke-assistentiebudget vertaald zagen in een persoonsvolgend budget. Wie zijn persoonlijke-assistentiebudget combineerde met ondersteuning van een VAPH-zorgaanbieder,  zal wel een brief krijgen, alleen voor dat laatste stuk.
 • Personen die op 31 december 2016 nog geen persoonsvolgend budget hadden.

Hoe wordt de aanpassing van de budgetten doorgevoerd? 

 • Bij een eerder beperkte ondersteuningsvraag of -nood wordt het persoonsvolgend budget omgezet naar rechtstreeks toegankelijke hulp: het persoonsvolgend budget wordt stopgezet en de vergunde zorgaanbieder ontvangt voortaan van het VAPH de middelen die nodig zijn om de ondersteuning zo goed mogelijk verder te zetten.
  Deze aanpassing vindt plaats op 1 januari 2020.
 • De andere persoonsvolgende budgetten zullen stijgen of dalen, op basis van de ondersteuningsvraag en -nood. De stijging of daling van de budgetten verloopt stapsgewijs. De stijging van de persoonsvolgende budgetten loopt van 2020 tot 2027. De daling loopt van 2020 tot 2023
  • In de periode 2020-2023 zal een persoonsvolgend budget in totaal maximum 15% stijgen of dalen. Die aanpassing wordt gelijkmatig verdeeld over de vier jaar. Het budget wordt ieder jaar op 1 januari aangepast.  Voor persoonsvolgende budgetten die dalen wordt op 1 januari 2023 de definitieve budgethoogte bereikt. Persoonsvolgende budgetten die stijgen kunnen ook na 2023 nog verder groeien. 

   Voorbeeld A:

   Een persoonsvolgend budget bedraagt momenteel 20 punten, maar moet stijgen naar 22 punten. Dat is een stijging van 2 punten of  10 %. Gespreid over vier jaar wordt het budget elk jaar met 0,5 punt aangepast:
   • Aanpassing op 1 januari 2020: 20,5 punten
   • Aanpassing op 1 januari 2021: 21 punten
   • Aanpassing op 1 januari 2022: 21,5 punten
   • Aanpassing op 1 januari 2023: 22 punten
   Na vier jaar is in dit voorbeeld het definitieve budget bereikt.

   Voorbeeld B:

   Een persoonsvolgend budget bedraagt momenteel 20 punten, maar moet  stijgen naar 25 punten. Dat is een stijging van 5 punten of 25 %. In de eerste vier jaar wordt het budget echter met maximaal 15 % aangepast: in dit geval zijn dat 3 punten of 0,75 punt per jaar:
   • Aanpassing op 1 januari 2020: 20,75 punten
   • Aanpassing op 1 januari 2021: 21,5 punten
   • Aanpassing op 1 januari 2022: 22,25 punten
   • Aanpassing op 1 januari 2023: 23 punten
   Na vier jaar is in dit voorbeeld het definitieve budget nog niet bereikt.
  • In de periode 2024-2027 wordt verder naar het definitieve budget toegewerkt. Het budget wordt opnieuw ieder jaar op 1 januari aangepast. Ook die aanpassing wordt gelijkmatig verdeeld over de vier jaar, behalve voor personen van wie het budget in totaal maximum 20 % stijgt: voor die groep wordt het budget op 1 januari 2024 meteen aangepast naar het definitieve budget.

   Voorbeeld:

   Het persoonsvolgend budget uit voorbeeld B heeft al een eerste aanpassing doorgemaakt in de eerste vier jaar en bedraagt in 2023 23 punten. Er moeten nog 2 punten bij komen om het definitieve budget van 25 punten te bereiken. Die aanpassing wordt doorgevoerd van 2024 tot en met 2027, met 0,5 punt per jaar:
   • Aanpassing op 1 januari 2024: 23,5 punten
   • Aanpassing op 1 januari 2025: 24 punten
   • Aanpassing op 1 januari 2026: 24,5 punten
   • Aanpassing op 1 januari 2027: 25 punten

   

  Zorggarantie

  De vergunde zorgaanbieders engageren zich om u dezelfde zorg en ondersteuning te blijven bieden als in 2016, als u voldoet aan de voorwaarde om een beroep te kunnen doen op zorggarantie. Een aanpassing van een persoonsvolgend budget, betekent dus niet per se dat ook de ondersteuning (functie en frequentie) verandert.

  Deze garantie op zorg werd vastgelegd in de regelgeving en is van toepassing voor iedereen die zijn ondersteuning nog niet gewijzigd heeft sinds 1.1.2017. Kunt u geen beroep doen op zorggarantie, dan kan de aanpassing van uw budget wel een impact hebben op de ondersteuning waar u voortaan gebruik van kunt maken.

  Wilt u meer weten?

  In november werden er infosessies georganiseerd over correctiefase 2. U vindt een opname van een van de infosessies en de PowerPointpresentatie onderaan op deze pagina.

  Meer info over correctiefase 2 vindt u in vraag-en-antwoord-vorm in de factcheck.

  Voor meer info over de concrete aanpassing van uw budget en wat dat voor u betekent kunt u terecht bij:

  • de vergunde zorgaanbieder die u op 31 december 2016 ondersteuning bood: voor informatie over de aanpassing van uw budget, in functie van het uitvoeren van de zorggarantie beschikken zij over de nodige informatie
  • een bijstandsorganisatieopent dialoogvenster: voor vragen over de besteding en inzet van uw budget
  • het VAPH:

De infosessie dateert van vóór de bijsturing van correctiefase 2 in het voorjaar van 2021, toen beslist werd de daling van persoonsvolgend budgetten te beperken tot 15 %.

Transcriptie

Documenten

Verwante pagina's

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018

meisje met syndroom van down in het klimrek

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

man in de rolstoel in gesprek met andere man aan tafel

Bijstand door een bijstandsorganisatie

Voor hulp bij de opstart en het beheer van uw persoonlijke-assistentiebudget of van uw persoonsvolgend budget.