Overstap naar persoonsvolgende financiering

Budgethouders met een terbeschikkingstelling vanaf 5 maart 2021

Op 17 maart 2020 werd binnen het VAPH een vernieuwd en geoptimaliseerd zorgzwaarte-instrument (ZZI) (met inbegrip van de nieuwe B-waarden) in gebruik genomen. Tegelijkertijd werd ook de methode van budgetbepaling in samenspraak met de sector grondig geëvalueerd en bijgestuurd zodat de budgetten die worden toegekend beter zijn afgestemd op de ondersteuningsvragen en het zorgzwaarteprofiel van de betrokken persoon met een handicap. Daarbij werd het aantal budgetcategorieën uitgebreid van 12 oude naar 24 nieuwe budgetcategorieën.

Wie voor 17 maart 2020 een volledige en correcte aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB) indiende, werd gevat door de ‘oude budgetbepaling’. Omwille van de gelijkberechtiging van alle personen met een handicap die wachten op een persoonsvolgend budget, wordt een budget dat werd toegewezen via de oude methode van budgetbepaling geactualiseerd in functie van de nieuwe methode van budgetbepaling. Die actualisatie gebeurt op het moment dat die personen in aanmerking komen voor een terbeschikkingstelling van hun persoonsvolgend budget.

Met de actualisatie wil het VAPH niet enkel zorgen voor gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorgzwaarteprofielen. Er wordt ook gestreefd naar het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare middelen zodat maximaal tegemoet gekomen kan worden aan de vraag om ondersteuning van alle personen met een handicap die nog op ondersteuning wachten.

De toepassing van de nieuwe methode van budgetbepaling op oudere aanvragen garandeert dat het vraaggestuurde karakter van de ondersteuning kan verdergezet worden. De nieuwe budgethoogte wordt altijd afgestemd op de ondersteuning die de persoon gevraagd heeft (ondersteuningsfuncties en -frequenties), zodat hij met zekerheid de gevraagde ondersteuning - rekening houdend met zijn zorgzwaarteprofiel - kan realiseren met het nieuwe budget dat ter beschikking gesteld zal worden. 

Hoe weet ik welke budgetbepaling werd toegepast bij mijn vraag?

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u controleren of bij uw vraag de oude of nieuwe budgetbepaling werd toegepast. In het menu ‘Ondersteuning’ > ‘Persoonsvolgend budget’ krijgt u een overzicht van al uw aanvragen naar een persoonsvolgend budget. De vragen in de status ‘beslissing toewijzing’ zijn de vragen waarbij een budget werd toegewezen en waarmee u op de wachtlijst staat. Wanneer u voor een specifieke vraag verder doorklikt naar ‘Detail PVB’, kunt u bij de budgetcategorie controleren welke budgetbepaling werd toegepast:

  • Ziet u een Romeins cijfer? Dan werd de oude budgetbepaling toegepast. 
  • Ziet u de letters ‘BC_’ gevolgd door een gewoon cijfer? Dan werd de nieuwe budgetbepaling toegepast.
Tabel oude versus nieuwe budgetbepaling

Zal mijn toegewezen budget aangepast worden?

Werd bij uw vraag al de nieuwe budgetbepaling toegepast? Dan wijzigt er voor u niets. 

Als bij uw vraag nog de oude budgetbepaling werd toegepast, dan wordt uw budget herberekend volgens de nieuwe methode van budgetbepaling. Die herberekening gebeurt pas op het moment dat u aan de beurt komt voor een terbeschikkingstelling van uw budget. Dat betekent dat u het herberekende budget pas in mijnvaph.be kunt raadplegen vanaf het moment dat uw vraag in de status ‘beslissing terbeschikkingstelling’ staat.

De toepassing van de herberekening van de budgetten werd definitief goedgekeurd op 5 maart 2021. De herberekening wordt daarom toegepast op alle vragen waarbij de budgethoogte werd uitgedrukt in oude budgetcategorieën én waarbij het persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld werd op 5 maart 2021 of later.

Hoe zal mijn toegewezen budget aangepast worden?

Als bij uw vraag nog de oude budgetbepaling werd toegepast, dan wordt uw budget op het moment van de terbeschikkingstelling herberekend volgens de nieuwe methode van budgetbepaling. Hoe dat precies gebeurt, hangt af van het soort vraag dat u hebt: 

  • Hebt u een vraag volgens de procedure ‘PVB transitie CRZ’, dan wordt uw toegewezen budget omgezet via een omzettingstabel. Lees meer
  • Hebt u een vraag volgens een andere procedure, dan wordt de oude B-waarde uit uw zorgzwaarte-instrument of beschrijvende objectivering vertaald naar een nieuwe B-waarde. Daarna wordt de nieuwe methode van budgetbepaling op uw vraag toegepast. Lees meer

Om te weten volgens welke procedure uw vraag werd gesteld, kunt u ook terecht in mijnvaph.be. In het menu ‘Ondersteuning’ > ‘Persoonsvolgend budget’ ziet u in het overzicht van uw aanvragen naar een persoonsvolgend budget volgens welke procedure de vraag werd ingediend.

Wat als ik niet akkoord ga met de aanpassing van mijn budget?

Op het moment dat uw vraag ter beschikking gesteld wordt, zal u een terbeschikkingstellingsbrief ontvangen waarin uw herberekende budgethoogte vermeld wordt. Als u niet akkoord gaat met die aanpassing, kunt u beroep aantekenen via de arbeidsrechtbank binnen de drie maanden na ontvangst van de brief. U stuurt daarvoor een aangetekende brief met uw argumenten naar de griffie van de arbeidsrechtbank in uw gerechtelijk arrondissement.