Heroverwegingscommissie [HOC]

Advies van de HOC

De aanvrager wordt niet erkend als persoon met een handicap

Als de aanvrager door de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) niet erkend wordt als persoon met een handicap, kan hij een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommissie (HOC). In het verzoekschrift zal de betrokkene moeten motiveren waarom hij niet akkoord gaat. Er kunnen eventueel bijkomende documenten worden ingediend.

Als de betrokkene een aanvraag indiende voor een persoonsvolgend budget (PVB), zal de heroverwegingscommissie een advies geven over de erkenning als persoon met een handicap.

Betreft het een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen (individuele materiële bijstand), dan zal de heroverwegingscommissie een advies geven over de erkenning als persoon met een handicap, over het gevraagde hulpmiddel en, voor aanvragen van vóór 1 juli 2019, over het al dan niet toekennen van het gevraagde interventieniveau en functiebeperking.

De aanvrager wordt erkend als persoon met een handicap

Voornemen tot weigering van persoonsvolgend budget (PVB)

Als de aanvrager erkend wordt als persoon met een handicap, maar niet aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget, zal de betrokkene een voornemen (= een voorlopige beslissing) tot weigering van de aanvraag van een persoonsvolgend budget ontvangen. Als de aanvrager daarmee niet akkoord gaat, kan hij een verzoek tot heroverweging indienen. De heroverwegingscommissie zal adviseren of de persoon in aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget. 

Voornemen tot toewijzing van persoonsvolgend budget (PVB)

Nadat beslist werd dat de aanvrager erkend wordt als persoon met een handicap en in aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget, zal de betrokkene altijd een voornemen van beslissing ontvangen met de volgende elementen:

 • de toewijzing van het budget
 • de budgetcategorie en de ondersteuningsnood (uitgedrukt in B- en P-waarden)
 • de prioriteitengroep

Toewijzing van het budget

Op basis van de vraag in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) en het resultaat van de ‘objectivering van de ondersteuningsnood’ (document opgemaakt door een erkend multidisciplinair team (MDT)) wordt bepaald of een persoonsvolgend budget kan worden toegewezen.

Wanneer de ondersteuningsnood van de betrokkene onvoldoende groot is om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget, zal dit meegedeeld worden in een voornemen.

Bij de heroverweging zal de heroverwegingscommissie nagaan of de objectivering van de ondersteuningsnood correct is verlopen. Besluit de heroverwegingscommissie dat dat niet het geval is, dan kan zij adviseren om de objectivering opnieuw te laten uitvoeren door een ander multidisciplinair team. 

De budgetcategorie

De nood aan ondersteuning wordt door het multidisciplinair team geobjectiveerd aan de hand van het zorgzwaarte-instrument (ZZI). De toegewezen budgetcategorie wordt bepaald op basis van de vraag in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en de objectivering van de ondersteuningsnood.

Wanneer de aanvrager niet akkoord gaat met de vooropgestelde B- en P-waarden, kan hij daarvoor een verzoek tot heroverweging indienen. De heroverwegingscommissie zal nagaan of de objectivering van de ondersteuningsnood correct is verlopen. Besluit de heroverwegingscommissie dat dat niet het geval is, dan kan zij adviseren om de objectivering opnieuw te laten uitvoeren door een ander multidisciplinair team.

Als de ondersteuningsnood opnieuw geobjectiveerd wordt door een multidisciplinair team, dan wordt de budgetcategorie definitief bepaald op basis van die tweede objectivering.

De prioriteitengroep

Op basis van het multidisciplinair verslag zal de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) de vraag naar een persoonsvolgend budget indelen in een prioriteitengroep (prioriteitengroep 1, 2 of 3). Wanneer heroverweging gevraagd wordt, zal de heroverwegingscommissie op basis van de beschikbare documenten een advies geven over de prioriteitengroep.

Voornemen persoonsvolgend budget via spoedprocedure

De aanvrager kan aan de hand van een medisch attest een aanvraag spoedprocedure indienen. Als het agentschap vaststelt dat niet voldaan is aan de criteria voor een spoedprocedure, zal betrokkene een voornemen ontvangen. Als de aanvrager daarmee niet akkoord gaat, kan hij een verzoek tot heroverweging indienen.

Op basis van het medisch attest en eventueel bijkomende documenten zal de heroverwegingscommissie adviseren of de betrokkene voldoet aan de gestelde voorwaarden voor een aanvraag persoonsvolgend budget volgens de spoedprocedure. 

Voornemen persoonsvolgend budget via de noodprocedure

Een persoon met een handicap bij wie de zorg en ondersteuning door mantelzorgers plots en onvoorzienbaar wegvalt of die zich in een situatie van misbruik of (zelf)verwaarlozing bevindt, kan een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure aanvragen. Als het agentschap oordeelt dat de aanvraag niet voldoet aan alle criteria voor het tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure, ontvangt betrokkene daarover een voornemen. Als de aanvrager daarmee niet akkoord gaat, kan hij een verzoek tot heroverweging indienen.

De heroverwegingscommissie zal op basis van de beschikbare gegevens advies geven of de aanvraag al dan niet beantwoordt aan de criteria.

Voornemen persoonsvolgend budget na een noodprocedure

De aanvrager kan na toekenning van een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget na een noodprocedure. Als het agentschap oordeelt dat de aanvraag niet voldoet aan alle criteria voor het persoonsvolgend budget na een noodprocedure, ontvangt betrokkene daarover een voornemen. Als de aanvrager daarmee niet akkoord gaat, kan hij een verzoek tot heroverweging indienen.

De heroverwegingscommissie zal op basis van de beschikbare gegevens advies geven of de aanvraag al dan niet beantwoordt aan de criteria.

Voornemen individuele materiële bijstand (hulpmiddelen)

Wanneer de administratie oordeelt dat het gevraagde hulpmiddel niet kan toegekend worden, ontvangt de aanvrager daarover een voornemen. Als de aanvrager daarmee niet akkoord gaat, kan hij een verzoek tot heroverweging indienen. In het verzoekschrift zal de betrokkene moeten motiveren waarom hij niet akkoord gaat. Er kunnen eventueel bijkomende documenten worden ingediend. Bij de bespreking van het verzoek tot heroverweging, kan de heroverwegingscommissie het advies geven om de eerder genomen beslissing in zijn geheel of gedeeltelijk te volgen.

De heroverwegingscommissie kan adviseren om:

 • het hulpmiddel toe te kennen als de commissie van oordeel is dat de noodzaak van het gevraagde hulpmiddel is aangetoond, ook als de situatie van de betrokkene niet overeenkomt met de doelgroep beschreven in de hulpmiddelenfiche;
 • het dossier door te verwijzen naar de bijzondere bijstandscommissie (BBC). Wanneer de heroverwegingscommissie oordeelt dat het gevraagde hulpmiddel/aanpassing voldoet aan de voorwaarden van het IMB-besluit voor voorlegging aan de BBC, dan zal men adviseren om de vraag voor te leggen aan de BBC.
 • Hulpmiddelen en aanpassingen

  Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

 • Persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.